Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 3. jūlijā

Komisija ierosina tiesību aktus, lai uzlabotu patērētāju aizsardzību finanšu pakalpojumu jomā

Finanšu krīze ir izvērtusies par patērētāju uzticības krīzi. Pārredzamības trūkums, niecīga informācija par risku un nepārliecinošs interešu konfliktu risinājums ir novedis pie tā, ka patērētājiem visā ES arvien biežāk pārdod ieguldījumu un apdrošināšanas produktus, kas nebūt nav tie, ko viņi vēlējušies. Patērētāju uzticēšanās finanšu nozarei ir iedragāta. Turklāt spēkā esošie tiesību akti nav pilnveidoti gana ātri, lai regulētu situāciju, kad finanšu pakalpojumi kļūst arvien sarežģītāki.

Šo trūkumu novēršana ir vienīgais risinājums, kā atgūt patērētāju uzticēšanos, kas ir ārkārtīgi svarīga izaugsmei ES. Lai atjaunotos patērētāju uzticēšanās un ekonomikas izaugsme vidējā un ilgākā termiņā, ir vajadzīgs spēcīgs, labi regulēts privāto ieguldījumu tirgus, kur galvenā vieta atvēlēta patērētāju interesēm. Tāpēc šodien Komisija ir nākusi klajā ar tiesību aktu priekšlikumu kopumu, kurā noteikti augstāki standarti patērētāju aizsardzībai un novērstas pārkāpumu iespējas. Konkrētāk, šajā kopumā paredzēti jauni, patērētājiem izdevīgi noteikumi par informāciju, kas sniedzama par ieguldījumiem, iecerētas arī uzlabotas konsultācijas un stingrāki noteikumi par ieguldījumu fondiem, lai gādātu par to drošību.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisāra Mišela Barnjē komentārs: “Atskatoties uz pēdējā laikā lielāko finanšu krīzi, ir skaidrs, ka turpmāk finanšu nozarē galvenais uzsvars jāliek uz patērētājiem. Privāto ieguldījumu produktiem jābūt drošākiem, noteikumiem par informāciju — skaidrākiem, bet finanšu produktu pārdevējiem vienmēr jāievēro visaugstākie standarti. Tāpēc esam pieņēmuši tiesību aktu priekšlikumu kopumu, kas paredzēts tieši patērētāju aizsardzībai, lai viņi varētu izvēlēties finanšu produktus, balstoties uz skaidru un objektīvu informāciju un profesionālām konsultācijām, kurās galvenā vieta būs atvēlēta patērētāja interesēm.

Priekšlikumu kopuma galvenie elementi

Tajā ir trīs tiesību aktu priekšlikumi: priekšlikums regulai par pamatinformācijas dokumentiem, kas sniedzami kopā ar standartizētiem privāto ieguldījumu produktiem, pārskatīta apdrošināšanas starpniecības direktīva un priekšlikums, kā uzlabot ieguldījumu fondu vērtspapīru pircēju aizsardzību (pašlaik šo jomu reglamentē direktīva par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem).

Standartizēti privāto ieguldījumu produkti

Komisijas priekšlikumā par standartizētiem privāto ieguldījumu produktiem paredzēts uzlabot tās informācijas kvalitāti, ko sniedz patērētājiem, kuri apsver iespēju tos iegādāties. Ieguldījumu produktiem ir sarežģīta struktūra, un tos ir grūti salīdzināt un pilnībā izvērtēt no riska viedokļa.

Pēc negaidīta riska iestāšanās sekas, kas nes zaudējumus, patērētājiem var būt postošas, jo ieguldījumi bieži vien ir patērētāju mūža iekrājumu pamatu pamats. Tā kā ES privāto ieguldījumu tirgus apjoms ir ap 10 triljoniem eiro, nepareizu vai nepiemērotu produktu iegāde ātri var izvērsties par milzīgu problēmu.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir informēt patērētājus viegli saprotamā veidā, ieviešot vēl nebijušu produkta informācijas standartu, kur īsi un kodolīgi būtu apkopota vajadzīgā informācija, piedāvājot šīs ziņas patērētājiem ērtākā veidā. Šo dokumentu sauks par pamatinformācijas dokumentu. Priekšlikumā paredzēts, ka ikvienam ieguldījumu produktu izstrādātājam (piemēram, ieguldījumu fondiem, apdrošinātājiem, bankām) būs jāsagatavo šāds dokuments katram ieguldījumu produktam.

Katrā pamatinformācijas dokumentā būs ziņas par produkta svarīgākajām īpašībām, tā risku un izmaksām, kas saistītas ar ieguldījumu šajā produktā. Informācija par risku būs skaidra un cik vien iespējams salīdzināmā formātā, vairoties no pārmērīgas vienkāršošanas gadījumos, kad produktiem ir ļoti kompleksa struktūra. Pamatinformācijas dokuments palīdzēs patērētājiem saprast, vai pastāv varbūtība, ka viņi zaudēs naudu, ieguldot konkrētajā produktā, un gūt priekšstatu par to, cik kompleksa ir produkta uzbūve.

Pamatinformācijas dokumenta struktūra, saturs un izklāstījums būs veidoti pēc vienota modeļa. Patērētāji tad varēs izmantot šos dokumentus, lai salīdzinātu dažādus ieguldījumu produktus un izvēlētos to, kas vislabāk atbilst viņu vajadzībām.

Pamatinformācijas dokuments būs obligāts, piemēram, visiem ieguldījumu fondu veidiem, ieguldījumiem ar apdrošināšanas elementu un privātiem strukturētiem produktiem, kā arī privātajām pensijām.

Apdrošināšanas starpniecības direktīvas pārskatīšana

Komisija ierosina pārskatīt apdrošināšanas starpniecības direktīvu, kas pašlaik regulē visu apdrošināšanas produktu pārdošanu, sākot no tradicionālajiem apdrošināšanas produktiem, kā transportlīdzekļu un mājokļa apdrošināšana, un beidzot ar apdrošināšanu ar ieguldījumu elementu. Patērētāji itin bieži neapzinās, kāds risks ir saistīts ar iegādāto apdrošinājumu. Lai gan apdrošināšanā precīzas profesionālās konsultācijas ir ārkārtīgi svarīgas, nesenā apsekojumā1 tika noskaidrots, ka vairāk nekā 70 % apdrošināšanas produktu pārdod bez pienācīgas konsultācijas. Pašreizējie ES tiesību akti neparedz sīkāk, kā būtu jānoris apdrošināšanas produktu tirdzniecībai, dalībvalstīs noteikumi ir atšķirīgi un attiecas tikai uz apdrošināšanas starpniekiem.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir gādāt par lielāku patērētāju aizsardzību apdrošināšanas nozarē, izveidojot kopīgus standartus apdrošināšanas pārdošanā un nodrošinot pienācīgas konsultācijas. To darīs, uzlabojot pārredzamību un pieņemot noteikumus, kas vienādi attiektos gan uz apdrošināšanas starpnieku, gan uz apdrošināšanas sabiedrību pārdotajiem apdrošināšanas produktiem. Lai to panāktu, ierosinātas šādas izmaiņas:

  • piemērot vienlīdz augstu patērētāju aizsardzības līmeni neatkarīgi no pārdošanas kanāla, kurā patērētāji iegādājas apdrošināšanas produktus. Neatkarīgi no tā, vai patērētājs iegādājas apdrošināšanas produktu tieši no apdrošināšanas sabiedrības vai netiešā veidā no starpnieka (piemēram, aģenta vai brokera), viņam jābūt aizsargātam vienlīdz augstā līmenī. Pašlaik tas netiek nodrošināts, jo direktīva attiecas tikai uz starpnieku pārdotajiem produktiem;

  • patērētājiem iepriekš sniegs skaidru informāciju par tās personas profesionālo statusu, kas pārdod apdrošināšanas produktu. Tiks pieņemti noteikumi, lai pārliecinošāk risinātu interešu konflikta risku, piemēram, atklājot, kādu atlīdzību pārdevēji saņem par apdrošināšanas produktu pārdošanu;

  • apdrošināšanas produktu pārdošana jāpapildina ar godprātīgām profesionālām konsultācijām;

  • starpniekiem būs vieglāk darboties pārrobežu tirgū, šādi veicinot faktiska iekšējā tirgus izveidi apdrošināšanas nozarē.

Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU)

Ar sākotnējo PVKIU direktīvu Eiropā tika izveidots ieguldījumu fondu iekšējais tirgus. Pašreizējie ES tiesību akti par ieguldījumu fondiem (PVKIU direktīva) bija pamats, uz kura tika izveidots integrēts tirgus, atvieglojot iespēju piedāvāt pārrobežu tirdzniecībai kolektīvo ieguldījumu fondus. PVKIU pārvalda aktīvus gandrīz 6 triljonu eiro vērtībā2, šie uzņēmumi ir apliecinājuši sevi, un Eiropas privātie ieguldītāji labprāt izmanto to piedāvājumu. Turklāt PVKIU ieguldījumu apliecības tiek regulāri pārdotas ieguldītājiem ārpus ES, kur tās guvušas labus panākumus, ņemot vērā augsto ieguldītāju aizsardzības līmeni.

Komisija ierosina grozīt pašreizējos noteikumus, kas reglamentē PVKIU darbību, ņemot vērā finanšu krīzē gūto pieredzi, lai arī turpmāk nodrošinātu ieguldītāju drošību un tirgus integritāti. Priekšlikums it īpaši gādās par to, lai PVKIU zīmols saglabātu uzticamību, proti, paredzot skaidrus un it visur ES vienādus noteikumus par depozitārija (aktīvu turētājas struktūras) pienākumiem un atbildību3.

Priekšlikumā aplūkotas trīs jomas:

  • precīzi definēti to depozitāriju pienākumi un atbildība, kas darbojas PVKIU fonda vārdā;

  • skaidri noteikumi par PVKIU vadītāju atalgojumu: atlīdzības veidam nevajadzētu veicināt pārliecīga riska uzņemšanos. Atalgojuma politika tiks labāk pieskaņota ieguldītāju ilgtermiņa vajadzībām un PVKIU ieguldījumu mērķu sasniegšanai;

  • kopēja sankciju politika, ko piemēros par PVKIU tiesiskā regulējuma pamatprincipu pārkāpumu, — tiks ieviesti kopēji standarti par administratīvo sodu līmeņiem, gādājot par to, lai sods allaž pārsniegtu no noteikumu pārkāpšanas potenciāli gūto peļņu.

Sk. arī MEMO/12/514 , MEMO/12/516 un MEMO/12/515

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits_directive_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/mediation/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

3 :

Galvenais PVKIU princips ir tāds, ka visi PVKIU fonda aktīvi tiek uzticēti depozitārijam.


Side Bar