Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. liepos 3 d., Briuselis

Komisija siūlo teisės aktus finansinių paslaugų vartotojų apsaugai didinti

Finansų krizė peraugo į vartotojų pasitikėjimo krizę. Dėl nepakankamo skaidrumo, menko rizikos išmanymo ir prasto interesų konfliktų valdymo vartotojams visoje ES buvo nuolat parduodami jiems visai netinkantys investiciniai ir draudimo produktai. Vartotojų pasitikėjimas finansų sektoriumi susvyravo. Be to, galiojantys teisės aktai nebuvo keičiami taip sparčiai, kaip reikėjo, atsižvelgiant į vis sudėtingesnes finansines paslaugas.

Menko vartotojų pasitikėjimo problemą galima išspręsti tik imantis veiksmų šiems trūkumams šalinti, taip sudarant tvirtą pagrindą augimui Europos Sąjungoje. Vartotojų pasitikėjimui atkurti ir ekonomikos augimui skatinti vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu būtinos stiprios, tinkamai reguliuojamos mažmeninės rinkos, orientuotos į vartotojų interesus. Todėl šiandien Komisija pristatė rinkinį teisės aktų, kuriais vartotojų labui siekiama kelti paslaugų standartų lygį ir šalinti spragas. Konkrečiau, šio rinkinio teisės aktais siūloma nustatyti naujus vartotojams palankius informacijos apie investicijas standartus, griežtinami konsultacijų standartai ir tam tikros investicinių fondų taisyklės, kad fondai būtų saugesni.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Didžiausios mūsų laikų finansų krizės pamokos rodo, kad finansų sektorius turi atsigręžti į vartotojus. Mažmeniniai produktai turi būti saugesni, informacijos teikimo standartai aiškesni, o produktų pardavėjai turi visada laikytis aukščiausių standartų. Štai todėl priėmėme teisės aktų rinkinį, skirtą būtent vartotojams, kad jie galėtų rinktis finansinius produktus, remdamiesi aiškia ir patikima informacija ir profesionalų, kurie visų pirma atsižvelgia į vartotojo interesus, konsultacijomis.“

Svarbiausi teisės aktų rinkinio elementai

Teisės aktų rinkinį sudaro trys siūlomi teisės aktai: reglamento dėl mažmeninių investicinių produktų paketų pagrindinės informacijos dokumentų pasiūlymas, persvarstyta Draudimo tarpininkavimo direktyva ir pasiūlymas didinti investicinių fondų pirkėjų apsaugą (jai šiuo metu taikoma Direktyva dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų).

Mažmeninių investicinių produktų paketai

Šiuo Komisijos pasiūlymu siekiama gerinti informacijos, teikiamos investuoti ketinantiems vartotojams, kokybę. Investiciniai produktai yra sudėtingi, juos lyginti ar visiškai suvokti jiems būdingą riziką gali būti sunku.

Nenumatytos rizikos ir paskesnių nuostolių pasekmės vartotojus gali sužlugdyti, ypač atsižvelgiant į tai, kad investuotos lėšos dažnai sudaro vartotojo gyvenimo santaupų pagrindą. Kadangi ES mažmeninių investicijų rinkos vertė siekia 10 trilijonų eurų, neteisingų arba netinkamų produktų įsigijimas netrukus gali tapti didele problema.

Komisijos pasiūlymu siekiama informuoti vartotojus lengvai suprantama forma, nustatant naują inovacinį produkto informacijos standartą – informacija turės būti pateikiama trumpai ir paprastais žodžiais, todėl taps labiau suprantama vartotojui. Šis dokumentas vadinamas „pagrindinės informacijos dokumentu“. Pasiūlymu numatoma visus investicinių produktų teikėjus (investicinių fondų valdytojus, draudikus, bankus) įpareigoti pateikti tokį dokumentą apie kiekvieną investicinį produktą.

Visuose pagrindinės informacijos dokumentuose bus teikiama informacija apie pagrindinius produkto požymius ir investavimo į tą produktą riziką bei išlaidas. Informacija apie riziką bus kuo aiškesnė ir palyginamesnė, pernelyg nesupaprastinant dažnai sudėtingų produktų. Iš pagrindinės informacijos dokumento kiekvienam vartotojui bus aišku, ar jie gali prarasti pinigus įsigydami konkretų produktą ir kiek jis sudėtingas.

Pagrindinės informacijos dokumentai bus rengiami pagal bendrą struktūros, turinio ir išdėstymo standartą. Taip investuotojai, remdamiesi šiais dokumentais, galės palyginti skirtingus investicinius produktus ir galiausiai išsirinkti labiausiai jiems tinkamą.

Pagrindinės informacijos dokumentus bus privaloma pateikti dėl visų tipų investicinių fondų, draudimu pagrįstų investicijų ir mažmeninių struktūrizuotų produktų, taip pat dėl privačių pensijų.

Persvarstyta Draudimo tarpininkavimo direktyva

Komisija siūlo persvarstyti Draudimo tarpininkavimo direktyvą, pagal kurią dabar reguliuojama visų draudimo produktų – nuo bendrųjų draudimo produktų (pvz., motorinių transporto priemonių arba būsto draudimo) iki produktų, kuriems būdingi investiciniai elementai, – pardavimo praktika. Dažnai vartotojai nežino apie riziką, susijusią su draudimo apsaugos įsigijimu. Nors perkant draudimo produktus būtina profesionali konsultacija, naujausių tyrimų1 rezultatai rodo, kad daugiau kaip 70 proc. draudimo produktų parduodami nesuteikus tinkamos konsultacijos. Kadangi dabartiniais ES teisės aktais draudimo produktų pardavimas išsamiai nereglamentuojamas, taisyklės įvairiose valstybėse narėse skiriasi ir taikomos tik tarpininkams.

Komisijos pasiūlymas skirtas vartotojų apsaugai draudimo sektoriuje gerinti, sukuriant bendruosius standartus, taikomus visų draudimo produktų pardavimui, ir užtikrinant tinkamą konsultaciją. Komisija to sieks, didindama skaidrumą ir nustatydama vienodas draudimo produktų pardavimo sąlygas tiek tarpininkams, tiek draudimo įmonėms. Siekiant šių tikslų, siūlomi šie pakeitimai:

  • Nesvarbu, iš ko vartotojas nusipirko draudimo produktą, bus užtikrinama tokio paties lygio vartotojų apsauga. Vartotojui bus suteikiama vienodo lygio apsauga nepriklausomai nuo to, ar draudimo produktą jis įsigijo tiesiogiai iš draudimo įmonės, ar netiesiogiai iš tarpininko (pvz., draudimo agento arba brokerio). Dabar taip nėra, nes į šiuo metu galiojančios Draudimo tarpininkavimo direktyvos taikymo sritį patenka tik tarpininkų vykdomas pardavimas.

  • Vartotojams bus iš anksto teikiama aiški informacija apie profesinį draudimo produkto pardavėjo statusą. Siekiant veiksmingiau išvengti interesų konflikto rizikos, bus nustatytos tam skirtos taisyklės, įskaitant reikalavimą atskleisti informaciją apie draudimo produktų pardavėjų atlyginimus.

  • Parduodant draudimo produktus bus privaloma teikti sąžiningas, profesionalias konsultacijas.

  • Tarpininkams bus lengviau veikti tarpvalstybiniu mastu, o dėl to susiformuos tikra draudimo paslaugų vidaus rinka.

Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)

Pradine KIPVPS direktyva Europoje sukurta investicinių fondų vidaus rinka. Dabartinis investiciniams fondams taikomas ES teisės aktas (KIPVPS direktyva) sudarė sąlygas atsirasti integruotai rinkai, kurioje lengviau siūlyti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus tarpvalstybiniu mastu. KIPVPS, kurie dabar valdo beveik 6 trilijonų eurų turtą2, veikia sėkmingai ir yra populiarūs tarp Europos mažmeninių investuotojų. KIPVPS taip pat dažnai renkasi investuotojai ES nepriklausančiose šalyse, kur KIPVPS vertinami dėl aukšto lygio investuotojų apsaugos.

Komisijos pasiūlymu dėl KIPVPS taisyklių pakeitimų atsižvelgiama į finansų krizės metu sukauptą patirtį ir siekiama toliau užtikrinti investuotojų saugumą ir rinkos vientisumą. Visų pirma pasiūlymu užtikrinama, kad depozitoriumo (turtą saugančio subjekto) įsipareigojimai ir atsakomybė būtų aiškūs ir vienodi visoje Europos Sąjungoje3, taip siekiant išlaikyti KIPVPS vardo patikimumą.

Šiandienos pasiūlyme nagrinėjami trys klausimai:

  • tikslus visų KIPVPS fondo vardu veikiančių depozitoriumų užduočių ir atsakomybės apibrėžimas;

  • aiškios KIPVPS valdytojų atlyginimo nustatymo taisyklės: jų atlyginimų nustatymo principai neturėtų skatinti prisiimti pernelyg didelės rizikos. Atlyginimų politika bus glaudžiau susieta su ilgalaikiais investuotojų interesais bei KIPVPS investavimo tikslais; ir

  • bendras sankcijų už pagrindinius KIPVPS teisės aktų pažeidimus taikymo metodas, nustatant tokius bendrus administracinių baudų dydžio standartus, kad bauda visais atvejais viršytų galimą nuostatų pažeidimo naudą.

Taip pat žr. MEMO/12/514 , MEMO/12/516 ir MEMO/12/515

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits_directive_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/mediation/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Stefaan De Rynck, tel. +32 2 296 34 21

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07

1 :

„Aviva“ įmonės atliktas vartotojų nuomonės tyrimas:

http://www.aviva.com/europe-pensions-gap/investigating-consumer-attitudes.html

Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato atliktas elgesio ekonomikos tyrimas: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/conference/economics_en.htm.

3 :

Pagal pagrindinę KIPVPS taisyklę visas KIPVPS fondo turtas turi būti patikėtas depozitoriumui.


Side Bar