Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. heinäkuuta 2012

Komissio ehdottaa lainsäädäntöä, jolla parannetaan kuluttajansuojaa finanssipalvelujen alalla

Finanssikriisi on johtanut kuluttajien keskuudessa vakavaan luottamuspulaan. Avoimuuden puute, vajavaiset tiedot riskeistä ja huonosti hallitut eturistiriidat ovat aiheuttaneet sen, että kuluttajille on kaikkialla EU:ssa toistuvasti myyty vääränlaisia sijoitus- ja vakuutustuotteita. Tämä on romahduttanut kuluttajien luottamuksen finanssialaan. Lainsäädäntö ei ole myöskään kehittynyt yhtä nopeasti kuin finanssipalvelut, joista on tullut yhä monimutkaisempia.

Näiden puutteiden korjaaminen on ainoa tapa lisätä kuluttajien luottamusta ja luoda vahva perusta talouskasvulle EU:ssa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vahvoja, hyvin säänneltyjä vähittäismarkkinoita, joilla kuluttajien edut asetetaan etusijalle. Sen vuoksi komissio on ehdottanut tänään lainsäädäntöpakettia, jolla tiukennetaan vaatimuksia ja poistetaan porsaanreiät kuluttajien eduksi. Ehdotuspaketissa esitetään erityisesti uusia vaatimuksia, joiden mukaan sijoituksista on annettava tietoa kuluttajaystävällisessä muodossa, sekä tiukennetaan neuvontaa koskevia vaatimuksia ja sijoitusrahastoja koskevia sääntöjä, jotta tällaiset rahastot olisivat turvallisia sijoituskohteita.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier’n mukaan finanssialan on lähihistorian suurimman finanssikriisin jälkeen asetettava kuluttajat etusijalle. Vähittäismarkkinoiden tuotteiden on oltava turvallisempia, niistä on annettava selkeämpiä tietoja, ja eniten myytyihin tuotteisiin on aina sovellettava tiukimpia vaatimuksia, komissaari toteaa ja jatkaa: Sen vuoksi olemme antaneet tänään ehdotuspaketin, jonka ainoana tarkoituksena on parantaa kuluttajansuojaa, jotta kuluttajat voisivat valita finanssituotteensa selkeiden ja luotettavien tietojen sekä omien etujensa mukaisen asiantuntevan neuvonnan perusteella.

Ehdotuspaketin keskeiset osat

Ehdotuspaketti sisältää kolme säädösehdotusta: asetusehdotuksen vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista (PRIPS), ehdotuksen vakuutusedustusdirektiivin tarkistamisesta (IMD) sekä ehdotuksen, jonka tavoitteena on parantaa sijoitusrahastojen osuuksia ostavien sijoittajien suojaa (joka kuuluu nykyään arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä eli yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin (UCITS) piiriin).

Vähittäismarkkinoille tarkoitetut paketoidut sijoitustuotteet (PRIPS)

Vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita koskevalla komission ehdotuksella parannetaan sijoituksia suunnitteleville kuluttajille tarjottujen tietojen laatua. Sijoitustuotteet ovat monimutkaista, ja kuluttajien voi olla vaikea vertailla niitä tai ymmärtää täysin niihin liittyviä riskejä.

Ennakoimattomien riskien otto ja niihin liittyvät tappiot voivat aiheuttaa kuluttajille tuhoisia seurauksia, koska sijoitukset ovat usein heidän elinikäisten säästöjensä perusta. Väärien tai sopimattomien tuotteiden ostamisesta voi tulla nopeasti merkittävä ongelma, koska yksityishenkilöille tarkoitettujen sijoitustuotteiden markkinat ovat EU:ssa jopa 10 biljoonan euron arvoiset.

Komission ehdotuksen tavoitteena on, että kuluttajat saavat helppotajuisia tietoja sijoitustuotteista. Sen vuoksi siinä ehdotetaan uutta, innovatiivista tapaa tarjota tietoja lyhyessä, selkeässä ja huomattavasti kuluttajaystävällisemmässä muodossa. Ehdotuksen mukaan kaikkien sijoitusrahastojen hoitajien, vakuutusyritysten, pankkien ja muiden sijoitustuotteita tuottavien tahojen on laadittava jokaisesta tuotteesta niin kutsuttu avaintietoasiakirja.

Avaintietoasiakirjassa annetaan tietoja sijoitustuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista sekä siihen liittyvistä riskeistä ja kustannuksista. Riskejä koskevien tietojen on oltava mahdollisimman selkeitä ja vertailukelpoisia olematta kuitenkaan liian yksinkertaisia, koska sijoitustuotteet ovat usein monimutkaisia. Asiakirja tarjoaa kullekin kuluttajalle selkeitä tietoja siitä, voiko tuote aiheuttaa hänelle tappiota ja miten monimutkaisesta tuotteesta on kyse.

Koska avaintietoasiakirjat ovat rakenteeltaan, sisällöltään ja esitystavaltaan yhdenmukaisia, kuluttajat voivat niiden avulla vertailla erilaisia sijoitustuotteita ja valita niistä sellaisen, joka vastaa parhaiten heidän tarpeitaan.

Tuotteisiin, joista avaintietoasiakirjat on laadittava, kuuluvat kaikentyyppiset sijoitusrahastojen tuotteet, vähittäismarkkinoiden strukturoidut tuotteet sekä yksityiset eläketuotteet.

Vakuutusedustusdirektiivin (IMD) tarkistaminen

Komission ehdotuspakettiin kuuluu myös vakuutusedustusdirektiivin tarkistaminen. Direktiivillä säännellään nykyään kaikkien vakuutustuotteiden myyntikäytäntöjä auto- ja kotivakuutusten kaltaisista yleisistä vakuutustuotteista sellaisiin tuotteisiin, joissa on myös sijoituspiirteitä. Kuluttajat eivät ole useinkaan tietoisia vakuutusturvan ostoon liittyvistä riskeistä. Tarkka asiantuntijaneuvonta on vakuutusten myynnissä ratkaisevan tärkeää, mutta siitä huolimatta asiasta hiljattain tehdyt tutkimukset1 osoittavat, että yli 70 prosenttia vakuutustuotteita myydään ilman asianmukaista neuvontaa. Koska vakuutustuotteiden myyntiä ei käsitellä yksityiskohtaisemmin EU:n nykyisessä lainsäädännössä, eri jäsenvaltiot ovat antaneet siitä erilaisia sääntöjä, ja niitä sovelletaan ainoastaan vakuutusedustajiin.

Komission ehdotuksen tavoitteena on parantaa kuluttajansuojaa vakuutusalalla luomalla vakuutusten myyntiä koskevat yhteiset vaatimukset ja varmistamalla, että neuvonta on asianmukaista. Tämä toteutetaan lisäämällä avoimuutta ja luomalla tasapuoliset toimintaedellytykset vakuutusedustajien ja vakuutusyritysten myyntitoiminnalle. Tavoitteiden saavuttamiseksi direktiiviin ehdotetaan seuraavia muutoksia:

  • Kuluttajat nauttivat samantasoista suojaa riippumatta siitä, millä tavoin he ostavat vakuutustuotteensa. Ostaapa kuluttaja tuotteen suoraan vakuutusyritykseltä tai hankkiipa hän sen välillisesti esimerkiksi vakuutusasiamieheltä tai vakuutuksenvälittäjältä, hänen saamansa suoja on yhteisten vaatimusten mukainen. Nykyään tämä ei ole mahdollista, koska voimassa olevaa vakuutusedustusdirektiiviä sovelletaan ainoastaan vakuutusedustajien myymiin tuotteisiin.

  • Kuluttajat saavat etukäteen selkeitä tietoja vakuutustuotteen myyjän ammattiasemasta. Käyttöön otetaan säännöt, joilla puututaan tehokkaammin eturistiriitoihin liittyviin riskeihin. Vakuutustuotteiden myyjien on muun muassa ilmoitettava asiakkailleen saamistaan korvauksista.

  • Vakuutustuotteita myytäessä niistä on annettava rehellistä asiantuntijaneuvontaa.

  • Edustajien on helpompi toimia rajojen yli, mikä edistää todellisten sisämarkkinoiden syntymistä vakuutuspalvelujen alalla.

Arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (yhteissijoitusyritykset, UCITS)

Alkuperäisellä yhteissijoitusyrityksiä koskevalla direktiivillä Eurooppaan luotiin sijoitusrahastojen sisämarkkinat. Sijoitusrahastoja koskeva EU:n nykyinen lainsäädäntö (yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi) on muodostanut perustan yhdentyneille markkinoille ja helpottanut yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien rahastojen tarjontaa yli rajojen. Yhteissijoitusyritykset, joiden hoitamien varojen määrä on lähes 6 biljoonaa euroa2, ovat menestyneet hyvin, ja eurooppalaiset yksityissijoittajat käyttävät niitä laajalti. Yhteissijoitusyritysten osuuksia myydään säännöllisesti myös EU:n ulkopuolisille sijoittajille, koska nämäkin arvostavat niiden tarjoamaa hyvää sijoittajansuojaa.

Muutokset, joita komissio on ehdottanut voimassa oleviin yhteissijoitusyrityksiä koskeviin sääntöihin, perustuvat finanssikriisistä saatuihin kokemuksiin, ja niiden tavoitteena on varmistaa sijoittajien suoja ja markkinoiden eheys tulevaisuudessakin. Ehdotuksen erityisenä tavoitteena on varmistaa, että varoja hallussaan pitävän säilytysyhteisön tehtävät ja vastuu ovat selkeät ja yhtenäiset koko EU:ssa3, jotta yhteissijoitusyritys säilyisi luotettavana tuotemerkkinä.

Tänään annettuun ehdotukseen sisältyy kolme keskeistä toimenpidettä:

  • Siinä määritellään täsmällisesti, mitä tehtäviä ja vastuita on kaikilla yhteissijoitusyritysten puolesta toimivilla säilytysyhteisöillä.

  • Yhteissijoitusyritysten rahastonhoitajien palkoista ja palkkioista annetaan selkeät säännöt, joiden tavoitteena on estää se, että palkoilla ja palkkioilla kannustetaan liialliseen riskinottoon. Palkka- ja palkkiopolitiikka kytketään paremmin yhteissijoitusyrityksen sijoittajien pitkän aikavälin etuihin ja yhteissijoitusyrityksen sijoitustavoitteiden saavuttamiseen.

  • Seuraamuksissa, joita määrätään yhteissijoitusyrityksiä koskevan lainsäädännön pääasiallisista rikkomisista, aletaan noudattaa yhteistä lähestymistapaa. Ehdotuksessa asetetaan hallinnollisten sakkojen suuruutta koskevat yhteiset vaatimukset, joiden tavoitteena on varmistaa, että sakot ovat aina suurempia kuin säännösten rikkomisesta mahdollisesti saatavat hyödyt.

Ks. myös MEMO/12/514, MEMO/12/516 ja MEMO/12/515

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits_directive_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/mediation/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Stefaan De Rynck (+32-2) 296 34 21

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

3 :

Yhteissijoitusyrityksiä koskevana perussääntönä on, että kaikki yhteissijoitusyrityksen varat on annettava säilytysyhteisön säilytettäviksi.


Side Bar