Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. juuli 2012

Komisjon teeb õigusakti ettepaneku, et parandada tarbijakaitset finantsteenuste valdkonnas

Finantskriisist on saanud tarbijate usalduse kriis. Läbipaistmatus, vähene teadlikkus riskidest ning suutmatus lahendada huvide konflikte tähendab seda, et tarbijatele on kogu ELis mitmeid kordi müüdud ebasobivaid investeerimis- ja kindlustustooteid. Tarbijate usk finantssektorisse on kõikuma löönud. Peale selle ei ole olemasolevate õigusaktide areng suutnud sammu pidada finantsteenuste keerukuse suurenemisega.

Üksnes nende puudujääkide kõrvaldamiseks meetmete võtmisega saab tõsta tarbijate usaldust, mis looks tugeva aluse majanduse kasvule ELis. Tarbijate usalduse ja majanduskasvu taastamiseks keskpikas ja pikas perspektiivis on vaja tugevaid ja hästi reguleeritud jaeturge, mis võtaksid tarbijate huvid oma südameasjaks. Just seepärast esitas komisjon täna õigusaktide paketi, millega karmistatakse tarbijate huvides nõudeid ja kõrvaldatakse võimalus nendest mööda hiilida. Eelkõige kehtestatakse paketiga tarbijasõbralikud nõuded investeeringute kohta esitatavale teabele, muudetakse karmimaks nõustamist käsitlevad nõuded ja teatavad eeskirjad investeerimisfondide kohta, et tagada nende turvalisus.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „Viimase aja suurima finantskriisi tagajärgi arvestades peab finantssektor võtma tarbijad oma südameasjaks. Jaetooted peavad olema turvalisemad, teavitamist käsitlevad nõuded peavad olema selgemad ja toodete müüjate suhtes tuleb alati kohaldada rangeimaid nõudeid. Just seepärast võtsime vastu üksnes tarbijatele pühendatud õigusaktide paketi,, nii et nad saaksid finantstooteid valida selge ja nõuetekohase teabe ning tarbija huvidest lähtuva professionaalsete nõustamise alusel.

Paketi põhielemendid

Pakett koosneb kolmest õigusakti ettepanekust: määruse ettepanek kombineeritud jaeinvesteerimistoodete põhiteabe kohta, kindlustusvahenduse direktiivi läbivaatamine ning ettepanek parandada investeerimisfondidesse investeerijate kaitset, mida praegu reguleerib direktiiv vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) kohta.

Kombineeritud jaeinvesteerimistooted

Komisjoni ettepanekuga kombineeritud jaeinvesteerimistoodete kohta parandatakse investeerimissooviga tarbijatele esitatava teabe kvaliteeti. Investeerimistooted on keerukad, neid on raske võrrelda või täielikult mõista nendega seotud riske.

Ootamatute riskide võtmise ja seetõttu saadava kahju tagajärjed võivad muserdada tarbijat, kuna investeeringud moodustavad sageli elu jooksul kogutud säästude põhiosa. Kui võtta arvesse, et ELi jaeinvesteeringute turg moodustab 10 triljonit eurot, võib valede või sobimatute toodete ostmine peagi kujuneda suureks probleemiks.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on teavitada tarbijaid kergesti mõistetaval viisil, kehtestades uue ja uuendusliku tooteteabe standardi, mis oleks lühike ja selge ja seega oluliselt tarbijasõbralikum. Sellist dokumenti nimetatakse investoritele esitatavaks põhiteabeks. Ettepanekuga nähakse ette, et iga investeerimistoodete koostaja (nt investeerimisfondide valitsejad, kindlustusandjad, pangad) peavad koostama sellise dokumendi iga investeerimistoote kohta.

Igas põhiteabedokumendis antakse teavet toote peamiste tunnuste, samuti riskide ja sellesse tootesse investeerimise kulude kohta. Teave riskide kohta on võimalikult selge ja võrreldav, vältides samas keerukate toodete liigset lihtsustamist. Põhiteabega tehakse igale tarbijale selgeks, kas ta võib teatava tootega kaotada raha ja kui keerukas on toode.

Põhiteabe struktuur, sisu ja esitus järgivad ühtset standardit. Sel moel saavad tarbijad kasutada seda dokumenti, et võrrelda eri investeerimistooteid ja valida endale kõige paremini sobiv toode.

Tooted, mille puhul nõutakse põhiteabe esitamist, on iga tüüpi investeerimisfondid, kindlustusel põhinevad investeeringud, struktureeritud jaetooted ja erapensionifondid.

Kindlustusvahenduse direktiivi läbivaatamine

Komisjon teeb ettepaneku vaadata läbi kindlustusvahenduse direktiiv, millega praegu reguleeritakse kõigi kindlustustoodete müügi tavasid alates üldistest kindlustustoodetest (nt liiklus- ja kodukindlustus) kuni nendeni, mis sisaldavad investeerimiselemente. Tarbijad ei ole sageli teadlikud kindlustuskaitse ostmisega seotud riskidest. Kuigi täpne professionaalne nõustamine on kindlustussektoris väga oluline, müüakse viimaste uuringute kohaselt1 üle 70% kindlustustoodetest ilma piisava nõustamiseta. Praegused ELi õigusaktid ei käsitle üksikasjalikult kindlustustoodete müüki, nõuded erinevad liikmesriigiti ja need kehtivad ainult vahendajatele.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on parandada kindlustussektoris tarbijakaitset, luues ühtsed standardid kogu kindlustusmüügi jaoks ja tagada sobiv nõustamine. Selleks parandatakse kindlustuse müügi läbipaistvust ja luuakse vahendajatele ja kindlustusandjatele võrdsed konkurentsitingimused. Selle saavutamiseks on tehtud ettepanek teha järgmised muudatused:

Tarbijakaitse peaks olema samal tasemel sõltumata kanalist, mille kaudu tarbija kindlustustoote ostab. Ostku tarbija toode otse kindlustusandjalt või kaudselt vahendaja (agendi või maakleri) kaudu, ta on kaitstud samal tasemel. Praegu see ei ole nii, kuna kehtiv kindlustusvahenduse direktiiv hõlmab ainult vahendajatepoolset müüki;

  • tarbijat teavitatakse ennetavalt selgelt selle isiku professionaalsest staatusest, kes kindlustustoote talle müüb. Kehtestatakse eeskirjad, et tõhusamalt tegeleda huvide konfliktidega, sealhulgas seoses kindlustustoodete müüjate saadud tasu avaldamisega;

  • kindlustustoodete müügiga peab kaasnema aus ja professionaalne nõustamine;

  • vahendajatel on piiriüleselt lihtsam tegutseda, seega soodustatakse kindlustusteenuste tõelise siseturu tekkimist.

Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) viies direktiiv

Algse eurofondide direktiiviga loodi Euroopas investeerimisfondide siseturg. Praegune investeerimisfonde käsitlev ELi õigusakt (eurofondide direktiiv) on olnud ühtse turu aluseks, mis lihtsustab ühiseks investeerimiseks loodud fondide piiriülest pakkumist. Eurofondid valitsevad varasid ligikaudu 6 triljoni euro väärtuses2 ja on seega osutunud edukaks ja laialt kasutatavaks Euroopa jaeinvestorite hulgas. Eurofondidega kaubeldakse pidevalt ka väljaspool ELi, kuna need on tänu oma kõrgel tasemel investorikaitsele kõrgelt hinnatud.

Komisjoni kavandatud muudatused eurofondide direktiivis põhinevad finantskriisist saadud õppetundidel, et jätkuvalt tagada investorite turvalisus ja turu ühtsus. Eelkõige saavutataks ettepanekuga, et eurofondid jäävad usaldusväärseks, tagades, et depositooriumide (asutused, mis hoiavad varasid) ülesanded ja vastutus on selged ja ühtsed kogu ELis3.

Tänases ettepanekus käsitletakse kolme valdkonda:

  • eurofondide nimel tegutsevate depositooriumide ülesannete ja vastutuse selge määratlemine;

  • selged eeskirjad eurofondide valitsejate tasustamise kohta: tasustamise viis ei tohiks soodustada riskide liigset võtmist. Tasustamispoliitika seotakse paremini investorite pikaajaliste huvide ja eurofondi investeerimiseesmärkide saavutamisega ning

  • ühtne lähenemisviis, kuidas eurofondide õigusraamistiku peamisi rikkumisi karistatakse, kehtestades ühtsed standardid haldustrahvide suuruse kohta, et need alati ületaksid sätete rikkumisest saadava võimaliku kasu.

Vt kao MEMO/12/514 , MEMO/12/516 and MEMO/12/515

Lisateave

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits_directive_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/mediation/index_en.htm

Kontaktisikud:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

3 :

Eurofondide peamine nõue on, et kõik eurofondi varad peavad olema usaldatud depositooriumile.


Side Bar