Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2012

Η Επιτροπή προτείνει νομοθετικά μέτρα για τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει γίνει κρίση εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η έλλειψη διαφάνειας, η χαμηλή συνειδητοποίηση των κινδύνων και η κακή διαχείριση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων είχαν σαν αποτέλεσμα να πωλούνται επανειλημμένα στους καταναλωτές στην ΕΕ ακατάλληλα επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον χρηματοπιστωτικό τομέα κλονίστηκε. Επιπλέον, η υφιστάμενη νομοθεσία δεν εξελίχθηκε γρήγορα ώστε να αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Μόνο με μέτρα για την αντιμετώπιση των παραπάνω αδυναμιών μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να τεθούν ισχυρά θεμέλια για την ανάπτυξη στην ΕΕ. Για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την οικονομική ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα χρειάζονται εύρωστες αγορές λιανικής με σωστή ρύθμιση, που να δίνουν προτεραιότητα στα συμφέροντα των καταναλωτών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα δέσμη νομοθετικών προτάσεων για την καθιέρωση αυστηρότερων προτύπων και την άρση των αμφιβολιών προς όφελος των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, η δέσμη περιλαμβάνει νέα, φιλικά προς τον καταναλωτή πρότυπα ενημέρωσης για επενδύσεις, τίθενται υψηλότερα πρότυπα για παροχή συμβουλών και καθίστανται αυστηρότεροι ορισμένοι κανόνες αναφορικά με τα επενδυτικά κεφάλαια προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Ο κ. Michel Barnier, Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, δήλωσε τα εξής: «Η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική κρίση στη σύγχρονη εποχή υποχρεώνει τον χρηματοπιστωτικό τομέα να θέσει τον άνθρωπο στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του. Τα προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές πρέπει να είναι ασφαλέστερα, να προβλέπονται σαφέστερα πρότυπα ενημέρωσης σχετικά με αυτά και εκείνοι που πωλούν τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να πληρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεσπίσαμε μια δέσμη μέτρων αφιερωμένη αποκλειστικά στους καταναλωτές, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να επιλέγουν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα μετά από σαφή και ορθή ενημέρωση, έχοντας στη διάθεσή τους επαγγελματικές συμβουλές που να δίνουν προτεραιότητα στο συμφέρον του καταναλωτή.»

Κύρια στοιχεία της δέσμης

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει τρεις νομοθετικές προτάσεις: μια πρόταση κανονισμού για τα βασικά ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές (PRIPS), αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (IMD) και μια πρόταση για την ενίσχυση της προστασίας εκείνων που αγοράζουν επενδυτικά κεφάλαια (που επί του παρόντος διέπεται από την οδηγία για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)).

Δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές (PRIPS)

Η πρόταση της Επιτροπής για τα τις PRIPS βελτιώνει την ποιότητα της ενημέρωσης που παρέχεται στους καταναλωτές που επιθυμούν να επενδύσουν. Τα επενδυτικά προϊόντα είναι πολύπλοκα και μπορεί να είναι δύσκολη η σύγκρισή τους ή η πλήρης κατανόηση των συναφών με αυτά κινδύνων.

Οι επιπτώσεις από την ανάληψη απροσδόκητων κινδύνων και την αντιμετώπιση των επακόλουθων ζημιών μπορεί να είναι καταστροφικές για τους καταναλωτές, δεδομένου ότι οι επενδύσεις αποτελούν συχνά τη βάση των οικονομιών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές σε ολόκληρη τη ζωή τους. Δεδομένου ότι η αγορά λιανικών επενδύσεων στην ΕΕ ανέρχεται σε 10 τρισεκ. ευρώ, η αγορά μη ενδεδειγμένων ή ακατάλληλων επενδυτικών προϊόντων μπορεί γρήγορα να καταστεί σοβαρό πρόβλημα.

Η πρόταση της Επιτροπής αποβλέπει στην ενημέρωση των καταναλωτών μέσω ενός εγγράφου, η μορφή του οποίου να είναι εύκολα κατανοητή, με την εισαγωγή ενός νέου, καινοτόμου προτύπου ενημέρωσης για τα προϊόντα, το οποίο να είναι συνοπτικό και σαφές, και άρα πιο εύχρηστο για τους καταναλωτές. Το εν λόγω έγγραφο καλείται «έγγραφο βασικών πληροφοριών» (ΕΒΠ - KID). Σύμφωνα με την πρόταση, οι υπεύθυνοι επενδυτικών προϊόντων (π.χ. διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, ασφαλιστές, τράπεζες) θα πρέπει να συντάσσουν ένα τέτοιο έγγραφο για κάθε επενδυτικό προϊόν.

Κάθε ΕΒΠ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, καθώς και τους κινδύνους και το κόστος που συνεπάγεται η επένδυση στο εν λόγω προϊόν. Οι πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους θα είναι κατά το δυνατόν απλές και συγκρίσιμες, χωρίς όμως να γίνεται υπεραπλούστευση συχνά πολύπλοκων προϊόντων. Το ΕΒΠ θα καθιστά σαφές σε κάθε καταναλωτή εάν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν υπάρχει πιθανότητα απώλειας χρημάτων και πόσο πολύπλοκο είναι το προϊόν.

Τα ΕΒΠ θα ακολουθούν ένα κοινό πρότυπο όσον αφορά τη δομή, το περιεχόμενο και την παρουσίαση. Με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν το έγγραφο αυτό για να συγκρίνουν τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα και τελικά να επιλέγουν το προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Τα προϊόντα για τα οποία θα απαιτείται ΕΒΠ περιλαμβάνουν όλα τα είδη των επενδυτικών κεφαλαίων, επενδύσεις μέσω ασφαλίσεων και δομημένα προϊόντα λιανικής, επιπλέον των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προϊόντων.

Αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (IMD)

Η Επιτροπή προτείνει αναθεώρηση της IMD, η οποία επί του παρόντος ρυθμίζει τις πρακτικές πώλησης όλων των ασφαλιστικών προϊόντων, από τα προϊόντα γενικών ασφαλίσεων, όπως ασφάλιση αυτοκινήτου και κατοικίας, έως εκείνα που περιέχουν στοιχεία επενδύσεων. Οι καταναλωτές συχνά αγνοούν τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά ασφαλιστικής κάλυψης. Μολονότι η παροχή επακριβών συμβουλών είναι καίριας σημασίας για τις ασφαλιστικές πωλήσεις, πρόσφατες έρευνες1 δείχνουν ότι άνω του 70% των ασφαλιστικών προϊόντων πωλούνται χωρίς τις κατάλληλες συμβουλές. Η τρέχουσα νομοθεσία της ΕΕ δεν πραγματεύεται λεπτομερώς την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, οι κανόνες διαφέρουν ανάμεσα στα κράτη μέλη και εφαρμόζονται μόνον στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η αναβάθμιση της προστασίας των καταναλωτών στον ασφαλιστικό τομέα με τη δημιουργία κοινών προτύπων για τις πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων και τη διασφάλιση της παροχής κατάλληλων συμβουλών. Αυτό θα καταστεί δυνατό με τη βελτίωση της διαφάνειας και την καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ασφαλιστικές πωλήσεις από διαμεσολαβητές και τις πωλήσεις από ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Για την επίτευξη του στόχου αυτού προτείνονται οι εξής αλλαγές:

  • Θα ισχύει το ίδιο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, ανεξάρτητα από τον δίαυλο από τον οποίο οι καταναλωτές αγοράζουν το ασφαλιστικό προϊόν. Είτε ο καταναλωτής αγοράζει το προϊόν απευθείας από μια ασφαλιστική επιχείρηση είτε έμμεσα από κάποιο διαμεσολαβητή (π.χ. πράκτορα ή μεσίτη), ο καταναλωτής θα τυγχάνει της ίδιας προστασίας. Αυτό δεν ισχύει σήμερα καθώς η ισχύουσα IMD καλύπτει μόνο τις πωλήσεις από διαμεσολαβητές.

  • Οι καταναλωτές θα λαμβάνουν εκ των προτέρων σαφείς πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό καθεστώς του προσώπου που πωλεί το ασφαλιστικό προϊόν. Θα καθιερωθούν κανόνες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων σύγκρουσης συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής των πωλητών ασφαλιστικών προϊόντων.

  • Οι πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων θα πρέπει να συνοδεύονται από έντιμες και επαγγελματικές συμβουλές.

  • Θα είναι ευκολότερο για τους διαμεσολαβητές να λειτουργούν διασυνοριακά, προάγοντας με τον τρόπο αυτό την δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) V

Η αρχική οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ δημιούργησε την εσωτερική αγορά επενδυτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη. Η τρέχουσα νομοθεσία της ΕΕ για τα επενδυτικά κεφάλαια (η οδηγία ΟΣΕΚΑ) αποτέλεσε τη βάση μιας ολοκληρωμένης αγοράς, με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής προσφοράς κεφαλαίων συλλογικών επενδύσεων. Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ύψους σχεδόν 6 τρισεκ. ευρώ2 από τους ΟΣΕΚΑ αποδείχτηκε επιτυχής και οι οργανισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται ευρέως από τους ευρωπαίους ιδιώτες επενδυτές Μερίδια σε ΟΣΕΚΑ πωλούνται επίσης τακτικά σε επενδυτές εκτός της ΕΕ, όπου χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης λόγω του υψηλού επιπέδου προστασίας των επενδυτών που προσφέρουν.

Οι προτεινόμενες από την Επιτροπή τροποποιήσεις των ισχυόντων κανόνων για τους ΟΣΕΚΑ βασίζονται στην εμπειρία της χρηματοπιστωτικής κρίσης, προκειμένου να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών και η ακεραιότητα της αγοράς. Ειδικότερα, η πρόταση θα διασφαλίσει τη συνέχιση της αξιοπιστίας των ΟΣΕΚΑ ως προσωνυμίας, μεριμνώντας ώστε τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων (οντότητα για τη φύλαξη περιουσιακών στοιχείων) να είναι σαφή και ενιαία σε ολόκληρη την ΕΕ 3

Η σημερινή πρόταση αφορά τρία πεδία:

  • τον ακριβή ορισμό των καθηκόντων και υποχρεώσεων όλων των θεματοφυλάκων που ενεργούν για λογαριασμό ενός ΟΣΕΚΑ·

  • σαφείς κανόνες σχετικά με την αμοιβή των διαχειριστών ΟΣΕΚΑ: ο τρόπος με τον οποίον αμείβονται δεν πρέπει να ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων. Η πολιτική αμοιβών θα είναι καλύτερα συνδεδεμένη με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των επενδυτών και την επίτευξη των επενδυτικών στόχων των ΟΣΕΚΑ· και

  • κοινή προσέγγιση στον τρόπο τιμωρίας βασικών παραβάσεων του νομικού πλαισίου των ΟΣΕΚΑ, με την καθιέρωση κοινών προτύπων στα επίπεδα των διοικητικών προστίμων ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπερβαίνουν πάντα τα δυνητικά οφέλη από την παραβίαση διατάξεων.

Βλέπε επίσης MEMO/12/514, MEMO/12/516 και MEMO/12/515

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/mediation/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

3 :

Ο κύριος κανόνας των ΟΣΕΚΑ είναι ότι η φύλαξη όλων των περιουσιακών στοιχείων ενός ΟΣΕΚΑ πρέπει να ανατίθεται σε θεματοφύλακα.


Side Bar