Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 3. července 2012

Komise navrhuje právní předpisy ke zlepšení ochrany spotřebitelů v oblasti finančních služeb

Finanční krize se stala krizí důvěry spotřebitelů. Nedostatek transparentnosti, nízké povědomí o rizicích a špatné řešení střetu zájmů znamenalo, že spotřebitelům v celé EU byly opakovaně prodávány investiční a pojistné produkty, které pro ně nebyly vhodné. To otřáslo jejich důvěrou ve finanční trhy. Stávající právní předpisy se navíc nepřizpůsobily dostatečně rychle, aby zohlednily rostoucí složitost finančních služeb.

Nízkou důvěru spotřebitelů mohou zvýšit pouze opatření, jimiž bude možné tyto nedostatky odstranit a položit pevné základy růstu v EU. Pro důvěru spotřebitelů a hospodářský růst ve střednědobém a dlouhodobém horizontu jsou nezbytnou podmínkou silné, dobře regulované retailové trhy, které v co největší míře berou ohledy na zájmy spotřebitelů. Proto dnes Komise předložila balíček právních předpisů, jenž zvyšuje normy a odstraňuje nedostatky ve prospěch spotřebitelů. Tento soubor předpisů konkrétně navrhuje ve prospěch spotřebitelů nové normy pro poskytování informací o investicích, náročnější normy pro poradenství a některá přísnější pravidla pro investiční fondy k zajištění jejich bezpečnosti.

Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby, k tomu uvedl: Po největší finanční krizi, jakou pamatujeme, se středem zájmu finančního sektoru musí stát spotřebitelé. Retailové produkty musí být bezpečnější, normy pro poskytování informací o nich musí být jasnější a na ty, kdo se zabývají prodejem produktů, se musí vždy vztahovat nejvyšší normy. Proto jsme přijali soubor předpisů věnovaný výhradně ochraně spotřebitelů, jenž jim umožní vybírat si finanční produkty na základě jasných a spolehlivých informací a odborných rad, které staví zájmy spotřebitelů na první místo."

Hlavní prvky balíčku

Balíček tvoří tři legislativní návrhy: návrh nařízení o klíčových informacích pro investory do strukturovaných retailových investičních produktů, revize směrnice o zprostředkování pojištění a návrh na posílení ochrany pro ty, kdo nakupují investiční fondy (v současné době spadající do působnosti směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)).

Strukturované retailové investiční produkty

Návrh Komise pro strukturované retailové investiční produkty zlepšuje kvalitu informací, jež jsou spotřebitelům poskytovány při zvažování investic. Investiční produkty jsou složité a porovnávat je nebo plně porozumět rizikům s nimi spojeným může být obtížné.

Nutnost čelit neočekávaným rizikům a vypořádat se s následnými ztrátami mohou mít pro spotřebitele neblahé následky, protože investice často tvoří hlavní část jejich životních úspor. Vzhledem k tomu, že retailový investiční trh EU má hodnotu až 10 bilionů EUR, nakupování nesprávných nebo nevhodných produktů se může rychle stát zásadním problémem.

Cílem návrhu Komise je informovat spotřebitele ve srozumitelném formátu zavedením nové, inovativní normy pro poskytování informací o produktu, stručné a srozumitelné, a tudíž i pro spotřebitele méně náročné. Tento dokument se nazývá „sdělení klíčových informací“. Návrh stanoví, že každý, kdo investiční produkty tvoří (např. správci investičních fondů, pojistitelé, banky), musí tento dokument předložit pro každý investiční produkt.

Každé sdělení klíčových informací poskytne informace o nejdůležitějších vlastnostech produktu, jakož i rizicích a nákladech souvisejících s investicí do daného produktu. Informace o rizicích budou co nejvíce konkrétní a srovnatelné, aniž by docházelo k přílišnému zjednodušení často složitých produktů. Ze sdělení klíčových informací bude každému spotřebiteli jasné, zda by u dotyčného produktu mohl utrpět finanční ztrátu a o jak složitý produkt se jedná.

Sdělení klíčových informací budou mít standardní podobu, pokud jde o strukturu, obsah, i úpravu. Spotřebitelé tak budou moci tento dokument používat pro srovnání různých investičních produktů, aby se nakonec mohli rozhodnout pro produkt, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám.

K produktům, pro které bude sdělení klíčových informací požadováno, patří vedle soukromého důchodového pojištění všechny typy investičních fondů, investice v oblasti pojištění a retailové strukturované produkty.

Revize směrnice o zprostředkování pojištění

Komise navrhuje revizi směrnice o zprostředkování pojištění, která v současné době upravuje metody prodeje všech pojistných produktů, od obecných pojistných produktů, jako je pojištění motorových vozidel a domácností, až po ty, které obsahují investiční prvky. Spotřebitelé si často nejsou vědomi rizik spojených s uzavřením pojištění. Přestože při uzavírání pojištění má náležité odborné poradenství zásadní význam, z nejnovějších průzkumů1 vyplývá, že více než 70 % pojistných produktů se prodává bez vhodného poradenství. Stávající právní předpisy EU se prodejem pojistných produktů podrobně nezabývají, předpisy se v jednotlivých členských státech liší a vztahují se pouze na zprostředkovatele.

Cílem návrhu Komise je zvýšit ochranu spotřebitele v odvětví pojišťovnictví vytvořením společných norem v prodeji pojištění a zajištěním řádného poradenství. Tohoto cíle chce dosáhnout zlepšením transparentnosti a vytvořením rovných podmínek pro prodej pojištění prováděný zprostředkovateli a prodej prováděný pojišťovnami. Za tímto účelem jsou navrženy tyto změny:

  • Úroveň ochrany spotřebitelů bude stejná bez ohledu na způsob, jakým si spotřebitelé pojistný produkt pořizují. Ať už spotřebitel kupuje produkt přímo od pojišťovny, nebo nepřímo od zprostředkovatele (např. agenta nebo makléře), dostane se mu stejné úrovně ochrany. To v současné době není možné, protože stávající směrnice o zprostředkování pojištění se vztahuje pouze na prodej prováděný zprostředkovatelem.

  • Spotřebitelům budou předem poskytnuty jasné informace o profesním statusu osoby, která jim pojistný produkt prodává. Budou zavedena pravidla pro účinnější řešení rizik střetu zájmů, včetně zveřejnění odměn vyplácených prodejcům pojistných produktů.

  • Prodej pojistných produktů bude muset být doplněn pravdivým odborným poradenstvím.

  • Pro zprostředkovatele bude snadnější provozovat přeshraniční činnost, což přispěje k vytvoření skutečného vnitřního trhu v oblasti pojišťovacích služeb.

Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) V

Původní směrnice SKIPCP vytvořila vnitřní trh pro investiční fondy v Evropě. Stávající právní předpisy EU pro investiční fondy (směrnice SKIPCP) byly základem pro integrovaný trh usnadňující přeshraniční nabídku fondů kolektivního investování. Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, spravující téměř 6 bilionů EUR v aktivech2, se staly úspěšnými a jsou široce využívány evropskými retailovými investory. Jsou také běžně prodávány investorům mimo státy EU, kde jsou oceňovány především díky své vysoké míře ochrany investorů.

Změny stávajících pravidel SKIPCP, které Komise navrhuje, jsou založeny na zkušenostech získaných v průběhu finanční krize, aby byla nadále zajištěna bezpečnost investorů a integrita trhu. S cílem zajistit zachování důvěryhodnosti „značky“ SKIPCP návrh zejména stanoví jasné a jednotné povinnosti a odpovědnost depozitáře (subjektu spravujícího aktiva) v celé EU3.

Dnešní návrh se zabývá třemi oblastmi:

  • přesným vymezením úkolů a odpovědnosti všech depozitářů jednajících jménem fondu SKIPCP;

  • jasnými pravidly pro odměňování správců SKIPCP: způsob, jakým jsou odměňováni, by neměl podněcovat k nadměrnému riskování. Politika odměňování bude lépe propojena s dlouhodobým zájmem investorů a dosažením investičních cílů SKIPCP; a dále

  • společným přístupem k ukládání sankcí v případě zásadního porušení právního rámce SKIPCP, založeným na společných normách pro úroveň správních pokut, aby bylo zajištěno, že budou vždy vyšší než potenciální zisk plynoucí z porušování předpisů.

Viz rovněž MEMO/12/514 , MEMO/12/516 a MEMO/12/515

Další informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits_directive_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/mediation/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)

3 :

Hlavním pravidlem SKIPCP je zásada, že veškerá aktiva fondu SKIPCP musí být svěřena depozitáři.


Side Bar