Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. juuli 2012

Transport: asepresident Kallas tervitab Euroopa Parlamendis saavutatud kokkulepet raudteeturu avamist käsitlevate uute eeskirjade kohta

Euroopa Parlamendis täna toimunud lõpphääletusel heaks kiidetud uued eeskirjad konkurentsi suurendamiseks raudteeturul jõustuvad eeldatavasti selle aasta lõpus. Uued eeskirjad (uuesti sõnastatud raudteedirektiiv) käsitlevad raudteeturu kolme põhiküsimust: 1) reguleerivate asutuste õiguste tugevdamine; 2) raudteevedude investeerimisvõrgustiku tõhustamine; 3) õiglase juurdepääsu tagamine raudtee infrastruktuurile ja raudteega seotud teenustele. See on otsene vastus viimastel aastatel raudtee-ettevõtjatelt saadud kaebustele.

Uute eeskirjadega muudetakse oluliselt konkurentsitingimusi raudteeturul. Tegemist on väga märkimisväärse edasiminekuga. Saame viimaks täita seaduselüngad, mis võimaldavad uute ettevõtjate diskrimineerimist ning takistavad uute ja innovatiivsete teenuste pakkumist.

„Euroopa Parlamendi ambitsioonikus on eriti julgustav, arvestades järgmist meetmetepaketti teenuste arendamiseks raudteeturul, mille kohta on komisjonil kavas teha ettepanek selle aasta lõpuks.”

Uuesti sõnastatud direktiivi põhielemente on täpsemalt kirjeldatud lisatud memos MEMO/12/520. Läbirääkimiste tulemusena sisaldab lõplik kompromisstekst aga teatavaid uusi ja olulisi sätteid raudteeturu parema toimimise tagamiseks. Need on muu hulgas järgmised:

1) Regulatiivne järelevalve

  • Lisasätted raudteesektori reguleerivate asutuste sõltumatuse tagamiseks. Nende töötajad võib ametisse nimetada üksnes ametiasutus, millel puudub igasugune kontroll reguleeritavate ettevõtjate üle, ning neid võib töölt vabastada üksnes distsiplinaarpõhjustel, mitte nende tehtud otsuste tõttu. Uued ajalised piirangud seoses töötajate liikumisega reguleerivate asutuste ja reguleeritavate ettevõtjate vahel.

  • Raudteesektori reguleerivate asutuste ametliku võrgustiku loomine, et tagada koordineerimine ja parimate tavade vahetamine, ning nn randevuu klausel sellise korralduse läbivaatamiseks 2014. aasta lõpuks, et vajadusel võtta edasisi meetmeid kõnealuses valdkonnas.

  • Rohkem vahendeid raudteesektori reguleerivatele asutustele: nende inim- ja materiaalsed ressursid peavad olema proportsionaalsed sektori tähtsusega riigis. Neil on võimalus taotleda komisjonilt riiklike meetmete kontrollimist.

2) Infrastruktuuri rahastamine ja tasud

  • Rangemad liikmesriikide kohustused tagada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja bilansi tasakaal maksimaalselt 5 aasta jooksul ning anda neile riiklikku toetust mitmeaastaste lepingute raames.

  • Kohustuslik infrastruktuuri kasutustasude astmestamise süsteem, et pakkuda stiimuleid rongide varustamiseks Euroopa rongijuhtimissüsteemiga (ETCS), ning ühised ELi eeskirjad kasutustasude astmestamiseks rongide mürataseme alusel.

3) Turulepääsu tingimused

  • Oluliste teenindusrajatiste haldajate suhtes kohaldatava sõltumatuse nõude laiendamine seisuteedele ja tankimisseadmetele.

  • Finantssuhete läbipaistvust käsitlevad uued sätted: raamatupidamisarvestus peab võimaldama finantsvoogude lahususe kontrollimist infrastruktuuri-ettevõtjate ja raudteeveo-ettevõtjate vahel.

  • Lahusust käsitlev randevuu klausel: Euroopa Komisjonil palutakse esitada 2012. aasta lõpuks uued ettepanekud, et arendada edasi raamistikku mittediskrimineeriva juurdepääsu hõlbustamiseks infrastruktuurile, lähtudes kehtivast lahususe nõudest.

Mis saab edasi?

Liikmesriigid peavad kompromissteksti ametlikult heaks kiitma, kuid poliitiline tee lõplikuks kokkuleppeks teisel lugemisel on nüüd selge. See võimaldaks uue õigusakti jõustumist 2012. aasta lõpus ning selle täielikku rakendamist 2015. aastast, pärast ülevõtmist liikmesriikide õigusesse.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar