Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 2 juli 2012

Ungdomsarbetslöshet: lärlingsplatser och praktik fungerar men behöver förbättras

EU-länderna behöver ta krafttag mot den mycket höga ungdomsarbetslösheten i Europa. En prioritering är att se till att övergången från skola till arbetsliv fungerar smidigt för ungdomarna. Två undersökningar för EU-kommissionens räkning om lärlingsutbildning och praktikutbildning i EU visar att de här formerna av utbildning bör anpassas mer till arbetsmarknadens och näringslivets behov och erbjuda ungdomarna mer garantier för kvalitet och framtidsutsikter.

– Europeiska rådet har betonat hur viktigt det är med lärlingsplatser och praktik för ungdomar, särskilt med tanke på ungdomsgarantier och nya utbytesprogram. De nya undersökningarna belyser de här systemen och hjälper os att förbereda våra nya initiativ för hur övergången från skola till arbetsliv kan förbättras. Lärlingsutbildning och praktik kan hjälp ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden och därigenom motverka den orimligt höga ungdomsarbetslösheten i EU. Men lärlingsplatserna och praktiken måste garantera att ungdomarna får bästa möjliga chanser att få långsiktiga jobb efteråt. Vi måste också stödja det här genom en mer målmedveten användning av Europeiska socialfonden, säger László Andor, ledamot av kommissionen med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Undersökningarna ska tjäna som underlag för två initiativ från kommissionen under 2012: ett utkast till rådsrekommendation om ungdomsgarantier, som går ut på att ungdomar ska ha arbete eller utbildning inom fyra månader efter skolavslutningen, samt en kvalitetsram för lärlingsutbildningar.

Undersökningen om lärlingsutbildningar innehåller följande rekommendationer:

  • Lärlingsutbildningar bör ha enhetliga kvalitetskrav.

  • Det bör finnas en avvägning mellan yrkesfärdigheter och mer allmänna kunskaper och färdigheter.

  • Arbetsmarknadens parter bör vara delaktiga i lärlingsutbildningens utformning och organisation, eftersom det är avgörande för att utbildningen ska fungera väl.

  • Initiativ bör tas med de studerande för att förbättra yrkesutbildningens image.

Undersökningen om praktikplatser visar följande:

  • Det behövs en tydlig definition av praktik på EU-nivå.

  • Praktiken bör i möjligaste mån ingå i en läroplan, och inte äga rum efter det att eleverna lämnat den allmänna skolgången.

  • Både EU och EU-länderna bör gemensamt satsa på att öka tillgången till praktikplatser, särskilt vid småföretag.

  • Det behövs ett visst ekonomiskt stöd till praktikanter, särskilt till dem från mindre gynnade miljöer.

  • Rutinerna för rekrytering till praktikplatser bör vara öppna och tydliga.

Undersökningen om praktik kompletterar det offentliga samrådet om praktik som kommissionen inledde som en del av sitt sysselsättningspaket i april 2012 (se IP/12/380, MEMO/12/256 och MEMO/12/252).

Bakgrund

I bägge undersökningarna finns fakta och statistik om de olika EU-länderna och mer ingående fallstudier för några länder. Den stigande ungdomsarbetslösheten i kombination med allvarliga missmatchningar av färdigheter på arbetsmarknaden har fått EU-länderna att satsa mer på system som underlättar övergången från skola till arbetsliv, däribland lärlingsutbildning och praktik. De europeiska företagen erbjuder i dag utbildning på företag för omkring 9,4 miljoner studerande. Lärlingar och motsvarande utgör omkring 40,5 % av det totala antalet högstadie- och gymnasieelever i EU:s 27 länder.

Lärlingsutbildning definieras som en dubbel grundläggande yrkesutbildning där företagsbaserad inlärning (perioder med praktisk arbetslivserfarenhet på en arbetsplats) varvas med skolbaserad inlärning (perioder med teoretisk och praktisk utbildning på en skola eller liknande), som avslutas med en nationellt erkänd examen. Oftast finns det ett avtal mellan arbetsgivaren och lärlingen. Erfarenheten visar att i länder där det finns lärlingsutbildning har ungdomarna större utsikter till en smidig övergång från skola till arbetsliv. Sådana utbildningssystem finns i flera EU-länder: de är vanligast i Österrike, Tyskland och Danmark, men förekommer också i Nederländerna, Frankrike och Slovenien.

Praktik definieras som tidsbegränsad arbetslivserfarenhet med inslag av utbildning. De har liknande mål som lärlingsutbildningen: att underlätta övergången från skola till arbetsliv genom att ge praktiska erfarenheter, kunskaper och färdigheter som kompletterar den teoretiska utbildningen. De kan utgöra ett inslag i utbildning på högskolenivå. För vissa yrken (t.ex. läkare, jurister och lärare) och många högskoleutbildningar är praktik ett obligatoriskt inslag. Men det finns även en ökande tendens att ungdomar genomgår praktik efter examen som bara berör praktikanten och arbetsgivaren utan att ingå i en kursplan eller en examen.

Mer information

Sammanfattning av undersökningen om lärlingsutbildning:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7818&langId=en

Sammanfattning av undersökningen om praktik:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7819&langId=en

Hela undersökningen om lärlingsutbildning:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6633&visible=1

Hela undersökningen om praktik:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717&visible=1

László Andors webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Följ László Andor på twitter:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria e-nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar