Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 2. júla 2012

Nezamestnanosť mládeže: štúdie potvrdili význam učňovského vzdelávania a stáží, a zároveň potrebu ich skvalitnenia

Alarmujúco vysoká miera nezamestnanosti u mladých ľudí v Európe si vyžaduje okamžitý zásah zo strany členských štátov. Jednou z priorít bude zabezpečiť plynulý prechod mladých ľudí zo školy do zamestnania. Dve štúdie vypracované Európskou komisiou na tému učňovského vzdelávania a stáží vo všetkých členských štátoch EÚ odporúčajú zlepšiť schopnosť týchto vzdelávacích programov reagovať na požiadavky trhu práce, zvýšiť ich potenciál na prispôsobenie sa potrebám podnikov a ponúknuť viac záruk z hľadiska kvality a možností uplatnenia mladých ľudí.

László Andor, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, v tejto súvislosti uviedol: „Európska rada zdôraznila význam učňovského vzdelávania a stáží mládeže, zvlášť pokiaľ ide o záruky pre mladých ľudí a nové programy mobility. Spomínané štúdie ponúkajú nový pohľad na tieto programy a pomáhajú nám pri príprave našich plánovaných iniciatív zameraných na zlepšenie prechodu zo školy do zamestnania. Učňovské vzdelávanie a stáže môžu mladým ľuďom slúžiť ako odrazový mostík pri vstupe na trh práce a pomôcť tak vyriešiť nadmernú mieru nezamestnanosti mladých v Európe. Musia však pritom mladým ľuďom zaručiť, aby po skončení učňovského vzdelávania a stáže mali tie najlepšie možné príležitosti na získanie dlhodobého pracovného miesta. Túto skutočnosť chceme podporovať aj prostredníctvom cielenejšieho využívania Európskeho sociálneho fondu.“

Závery spomínaných štúdií budú východiskom k príprave dvoch iniciatív Komisie, ktoré majú byť dokončené do konca roku 2012 – tou prvou je návrh odporúčania Rady týkajúceho sa záruk pre mládež, ktoré majú mladým ľuďom garantovať, že do štyroch mesiacov po skončení školy budú zapojení buď do pracovného procesu, ďalšieho vzdelávania, alebo do odbornej prípravy, a tou druhou je vymedzenie kvalitatívneho rámca týkajúceho sa stáží.

Štúdia týkajúca sa učňovského vzdelávania tvrdí, že by mali existovať:

  • jednotné kvalitatívne normy pre vzdelávanie tohto typu

  • rovnováha medzi špecifickými zručnosťami potrebnými na výkon povolania a všeobecnými zručnosťami a spôsobilosťami

  • zapojenie sociálnych partnerov do návrhu a organizácie učňovského vzdelávania, keďže ide o kľúčový faktor zaručujúci jeho úspešnosť a

  • iniciatívy zamerané na zlepšenie celkového obrazu systému odborného vzdelávania v očiach študentov.

Štúdia týkajúca sa stáží upozorňuje, že:

  • je tu potreba jasne definovať stáže na úrovni EÚ

  • ak je to možné, stáže by mali prebiehať skôr ako súčasť učebných osnov a nie až potom ako študenti ukončia svoje vzdelávanie

  • by sa malo, tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnych úrovniach, vyvinúť spoločné úsilie na zlepšenie ponuky stáží, najmä v malých a stredných podnikoch

  • existuje potreba zavedenia určitej finančnej pomoci stážistom, zvlášť tým, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších skupín a

  • by sa mali podniknúť kroky na podporu otvorených a transparentných procesov prijímania stážistov.

Štúdia týkajúca sa stáži nadväzuje na verejné konzultácie o kvalite stáží, ktoré boli iniciované v rámci balíka Komisie v oblasti zamestnanosti z apríla 2012 (pozri IP/12/380, MEMO/12/256 a MEMO/12/252).

Kontext

V oboch prieskumoch sú uvedené fakty a čísla z jednotlivých členských štátov, ako aj podrobnejšie prípadové štúdie vo vybraných krajinách. Rast nezamestnanosti mládeže spolu s výrazným nepomerom medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami na trhu práce prinútil členské štáty naprieč EÚ dôkladnejšie sa zamerať na programy akými sú napr. programy učňovského vzdelávania a stáží, ktoré zjednodušujú prechod zo školy do zamestnania. Európske podniky ponúkajú v súčasnosti pracovné miesta s možnosťou zaškolenia priamo na pracovisku približne 9,4 miliónom študentov. Žiaci v učňovskom vzdelávaní tvoria približne 40,5 % všetkých žiakov sekundárneho vzdelávania v 27 členských štátoch.

Učňovské vzdelávanie je definované ako „duálne“ počiatočné odborné vzdelávanie, ktoré spája a dopĺňa odbornú prípravu na pracovisku (čas strávený získavaním praktických pracovných skúseností na pracovisku) so vzdelávaním v škole (čas strávený získavaním teoretických/praktických pracovných skúseností v škole alebo v stredisku odbornej prípravy), a ktorého úspešné dokončenie vedie k štátom uznanému osvedčeniu o ukončení počiatočného odborného vzdelávania. Väčšinou zahŕňa zmluvný vzťah medzi zamestnávateľom a učňom. Zo skúseností vyplýva, že v krajinách, v ktorých takéto programy učňovského vzdelávania existujú, majú mladí ľudia väčšiu šancu na plynulý prechod zo školy do zamestnania. Duálne vzdelávacie systémy existujú v niekoľkých členských štátoch EÚ (najbežnejšie sú v Rakúsku, Nemecku a Dánsku, ale aj v Holandsku, Francúzsku a v Slovinsku).

Stáže sú definované ako časovo obmedzená pracovná skúsenosť, ktorej súčasťou je aj vzdelávacia zložka. Sledujú podobné ciele ako učňovské vzdelávanie: pomáhať pri prechode zo školy do zamestnania poskytovaním praktických skúseností, vedomostí a zručností, ktoré dopĺňajú teoretické vzdelávanie. Môžu byť súčasťou programov vysokoškolského vzdelávania. V prípade niektorých povolaní (napr. lekári, právnici, učitelia) a mnohých univerzitných študijných programov sú stáže povinnou súčasťou vzdelávacieho procesu. V súčasnosti však u mladých ľudí stále viac prevládajú postgraduálne stáže, do ktorých je zapojený iba stážista a zamestnávateľ, a ktoré prebiehajú nezávisle od učebného plánu alebo spôsobu ukončenia vysokoškolského štúdia.

Ďalšie informácie

Zhrnutie prieskumu učňovského vzdelávania:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7818&langId=en

Zhrnutie prieskumu organizácie stáží:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7819&langId=en

Úplné znenie správy o poskytovaní učňovského vzdelávania:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6633&visible=1

Úplné znenie správy o organizácii stáži:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717&visible=1

Webová stránka komisára L. Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andor na Twitteri:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na stránke: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Nadège Defrère (+32 2 296 4544)


Side Bar