Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 2 juli 2012

Jeugdwerkloosheid: volgens studies zijn leer- en stageplaatsen nuttig maar voor verbetering vatbaar

De dramatisch hoge jeugdwerkloosheidscijfers in Europa maken onmiddellijke actie door de lidstaten nodig. Een van de prioriteiten voor actie is het zorgen voor een soepele overgang voor jongeren van school naar werk. Twee voor de Europese Commissie uitgevoerde studies naar leer- en stageplaatsen in alle lidstaten van de EU bevelen aan dat deze regelingen meer tegemoet komen aan de vereisten van de arbeidsmarkt, beter aangepast worden aan de behoeften van de bedrijven en meer garanties bieden in termen van kwaliteit en vooruitzichten voor de jongeren.

László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, zei: De Europese Raad heeft het belang van leer- en stageplaatsen voor jongeren onderstreept, vooral in de context van jeugdgaranties en nieuwe mobiliteitsregelingen. Deze nieuwe studies werpen meer licht op deze regelingen en helpen ons bij de voorbereiding van de komende initiatieven ter verbetering van de overgang van school naar werk. Leer- en stageplaatsen kunnen bruggen bouwen voor jongeren die willen toetreden tot de arbeidsmarkt en kunnen aldus de excessief hoge niveaus van jeugdwerkloosheid helpen aanpakken. Leer- en stageplaatsen moeten ervoor zorgen dat jongeren de best mogelijke kans wordt geboden om daarna een duurzame baan te krijgen. Wij ondersteunen dit ook door het meer doelgerichte gebruik van het Europees Sociaal Fonds."

De resultaten van de studies zullen zorgen voor de nodige input voor de voorbereiding van twee initiatieven van de Commissie vóór eind 2012: een ontwerpaanbeveling van de Raad over jeugdgaranties om ervoor te zorgen dat jongeren binnen vier maanden na het verlaten van de school een baan hebben of onderwijs of een opleiding volgen, en de vaststelling van een kwaliteitskader voor stages.

De studie over leerplaatsen beveelt het volgende aan:

  • homogene kwaliteitsnormen voor leerplaatsen;

  • een evenwicht tussen specifieke beroepsvaardigheden en algemene vaardigheden en competenties;

  • de betrokkenheid van de sociale partners bij de opzet en de organisatie van leerplaatsen, aangezien dit een essentiële factor van het succes daarvan is; en

  • met de leerlingen genomen initiatieven ter verbetering van het algemene imago van het beroepsopleidingsstelsel.

De studie over stageplaatsen wijst op het volgende:

  • er bestaat behoefte aan een duidelijke omschrijving van stages op EU-niveau;

  • zo mogelijk moeten stages plaatsvinden als onderdeel van het leerplan in plaats van na het verlaten van het onderwijs;

  • er zijn gecoördineerde inspanningen nodig op zowel het niveau van de EU als op nationaal niveau om het aantal stageplaatsen te vergroten, vooral in het mkb;

  • er bestaat behoefte aan financiële steun voor stagiairs, vooral die met een minder bevoorrechte achtergrond; en

  • er moeten stappen worden ondernomen om open en transparante aanwervingsprocessen voor stagiairs aan te moedigen.

De studie over stageplaatsen vult de openbare raadpleging over de kwaliteit van stages aan, die is gelanceerd als onderdeel van het werkgelegenheidspakket van de Commissie van april 2012 (zie IP/12/380, MEMO/12/256 en MEMO/12/252).

Achtergrond

Beide studies presenteren feiten en cijfers voor elke lidstaat en omvatten grondigere casestudies in bepaalde landen. De stijging van de jeugdwerkloosheid, gecombineerd met een aanzienlijk gebrek aan overeenstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkten, heeft de lidstaten in de gehele EU ertoe gedwongen om zich meer te richten op regelingen om de overgang van school naar werk te vergemakkelijken, zoals stage- en leerplaatsen. De Europese bedrijven bieden thans opleidingsplaatsen in bedrijven aan voor in totaal circa 9,4 miljoen leerlingen. Leerlingen in het leerlingstelsel vertegenwoordigen circa 40,5% van het totale aantal scholieren in het middelbare onderwijs in de 27 lidstaten.

Het leerlingstelsel wordt omschreven als "duaal" initieel beroepsonderwijs (en beroepsopleiding), dat een opleiding in een bedrijf (perioden van praktische werkervaring op een werkplek) combineert en afwisselt met schoolonderwijs (perioden van theoretisch/praktisch onderwijs in een school of opleidingscentrum) en waarvan de succesvolle afloop leidt naar een nationaal erkende certificatie (beroepsonderwijs en -opleiding). Meestal bestaat er een contractuele verhouding tussen de werkgever en de leerling. Uit de ervaring blijkt dat in landen waar dergelijke leerlingstelsels bestaan, jongeren een betere kans maken op een soepele overgang van school naar werk. Duale onderwijsstelsels bestaan in verscheidene lidstaten van de EU (zij komen het meest voor in Oostenrijk, Duitsland en Denemarken, maar bestaan ook in Nederland, Frankrijk en Slovenië).

Stages worden omschreven als een in de tijd beperkte werkervaring die een onderwijscomponent omvat. Zij hebben soortgelijke doelstellingen als leerplaatsen: het bevorderen van de overgang van school naar werk door het verstrekken van praktische ervaring, kennis en vaardigheden die het theoretisch onderwijs aanvullen. Zij kunnen deel uitmaken van hogeronderwijsprogramma's. Voor sommige beroepen (bv. artsen, advocaten, leraren) en in vele andere universitaire curricula zijn stages een verplicht element van het onderwijstraject. Er bestaat bij jongeren echter een toenemende trend om postuniversitaire stages te volgen, waarbij alleen de stagiair en de werkgever betrokken zijn en die geen verband houden met een leerplan of een afstudeerprocedure.

Nadere informatie

Samenvatting van het onderzoek naar leerplaatsen:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7818&langId=en

Samenvatting van het onderzoek naar stageplaatsen:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7819&langId=en

Volledig verslag over leerplaatsen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6633&visible=1

Volledig verslag over stageplaatsen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717&visible=1

Website van commissaris László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andor op Twitter:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Voor een abonnement op de kosteloze e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contactpersonen :

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar