Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 2. jūlijā

Jauniešu bezdarbs: pētījumi liecina, ka arodprakse un stažēšanās ir noderīgas, bet jāuzlabo

Lai risinātu ārkārtīgi lielā jauniešu bezdarba jautājumu Eiropā, vajadzīga tūlītēja dalībvalstu rīcība. Viena no rīcības prioritātēm ir nodrošināt jauniešiem netraucētu pāreju no skolas uz darba dzīvi. Eiropas Komisija ir pasūtījusi divus pētījumus par arodpraksi un stažēšanos visās ES dalībvalstīs. Tajos iesaka pārveidot abas minētas shēmas tā, lai tās atbilstu darba tirgus prasībām, būtu labāk pielāgotas uzņēmēju vajadzībām un jauniešiem piedāvātu lielākas garantijas shēmu kvalitātes un perspektīvu ziņā.

ES nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors sacīja: „Eiropadome ir uzsvērusi, cik svarīga jauniešiem ir arodprakse un stažēšanās, it īpaši saistībā ar garantijām jauniešiem un jaunajām mobilitātes shēmām. Šie jaunie pētījumi sniedz plašāku pārskatu par attiecīgajām shēmām un palīdz mums sagatavot nākotnes iniciatīvas par netraucētu pāreju no skolas uz darba dzīvi. Arodprakse un stažēšanās var nodrošināt jauniešiem laipu lēcienam darba tirgū un tādējādi palīdzēt risināt Eiropas pārmērīgā jauniešu bezdarba jautājumu. Tāpēc šīm shēmām jānodrošina jauniešiem labākās iespējas to beigās atrast ilgtermiņa darbavietu. Lai to panāktu, mēs mērķtiecīgāk izmantosim Eiropas Sociālā fonda līdzekļus.”

Pētījumu rezultāti tiks iekļauti divās Komisijas iniciatīvās, kas tiks izstrādātas līdz 2012. gada beigām: Padomes ieteikuma projektā par garantijām jauniešiem, ar ko centīsies panākt, lai četru mēnešu laikā pēc skolas beigšanas jaunieši iegūtu darbu, turpinātu studijas vai iegūtu prakses vietu, kā arī par stažēšanās kvalitātes satvara noteikšanu.

Pētījumā par arodpraksi ietverti šādi ieteikumi:

  • vienoti kvalitātes standarti arodprakses tipa studijām;

  • līdzsvars starp konkrētām profesionālajām prasmēm un vispārējām prasmēm un kompetencēm;

  • sociālo partneru iesaistīšana arodprakses modeļu izstrādē un organizācijā (būtisks priekšnoteikums panākumu gūšanai) un

  • pasākumi iesaistot studējošos, lai uzlabotu profesionālās izglītības sistēmas vispārējo tēlu.

Pētījums par stažēšanos liecina, ka:

  • ES līmenī ir nepieciešama skaidra stažēšanās definīcija;

  • iespēju robežās stažēšanos būtu jāietver mācību programmās, nevis pēc tam, kad izglītības programma ir pabeigta;

  • valstu un ES līmenī kopīgi jāstrādā pie tā, lai palielinātu stažēšanās vietu skaitu, īpaši mazos un vidējos uzņēmumos;

  • praktikantiem jānodrošina finanšu atbalsts (īpaši tiem, kuri nāk no mazāk nodrošinātām ģimenēm) un

  • būtu jāveic pasākumi, lai sekmētu atklātu un caurskatāmu stažēšanās vietu piešķiršanas procesu.

Pētījums par stažēšanos papildina sabiedrisko apspriešanos par stažēšanās kvalitāti, kas sākta Komisijas 2012. gada aprīļa nodarbinātības paketes satvarā (sk. IP/12/380, MEMO/12/256 un MEMO/12/252).

Vispārīga informācija

Abos pētījumos sniegti fakti un skaitļi par katru dalībvalsti un ietverta padziļināta gadījumu izpēte par atsevišķām valstīm. Jauniešu bezdarba pieaugums apvienojumā ar ievērojamu prasmju neatbilstību pieprasījumam darba tirgos rosinājis visas ES dalībvalstis arvien vairāk koncentrēties uz shēmām, ar kurām atvieglo pāreju no skolas uz darba dzīvi (piemēram, stažēšanās un arodprakse). Pašlaik Eiropas uzņēmumu piedāvātais prakses vietu kopējais skaits studējošajiem ir aptuveni 9,4 milj. Studējošie, kuri iziet arodpraksi, veido apmēram 40,5 % no kopējā vidusskolēnu skaita 27 dalībvalstīs.

Arodprakse ir „divkārša” sākotnēja profesionālā izglītība un apmācība, kas apvieno un mijiedarbojas ar apmācību uzņēmumos (praktiska darba periodi, kuros iegūst pieredzi darbavietā) un apmācību skolās (teorētiskās/praktiskās izglītības periodi skolā vai apmācību centrā) un pēc kuru sekmīgas beigšanas tiek piešķirts valsts atzīts sākotnējās profesionālās izglītības un apmācības (SPIA) diploms. Bieži vien ir līgumiskas attiecības starp darba devēju un praktikantu. Pieredze liecina, ka valstīs, kurās ir šādas arodprakses shēmas, jauniešiem ir lielākas iespējas netraucēti pāriet no skolas uz darba dzīvi. Divkāršas izglītības sistēmas ir vairākas ES dalībvalstis (visplašāk izplatītas Austrijā, Vācijā un Dānijā, bet arī Nīderlandē, Francijā un Slovēnijā).

Stažēšanās ir darba pieredze, kas ierobežota laikā un ietver izglītības komponenti. Stažēšanās mērķi saskan ar arodprakses mērķiem, proti, sekmēt pāreju no skolas uz darba dzīvi, nodrošinot praktisku pieredzi, zināšanas un prasmes, kas papildina teorētisko izglītību. Stažēšanās var tikt ietverta augstākās izglītības programmās. Dažām profesijām (piemēram, ārstiem, juristiem, skolotājiem) un daudzās citas mācību programmās stažēšanās ir obligāts elements izglītības programmā. Tomēr tiek novērota tendence, ka arvien vairāk jauniešu iesaistās pēcdiploma stažēšanās pasākumos, kas ietver tikai stažieri un darba devēju un nav saistīti ar mācību programmu vai diploma iegūšanu.

Papildinformācija

Arodprakses pētījuma kopsavilkums:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7818&langId=en

Arodprakses kārtības pētījuma kopsavilkums:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7819&langId=en

Ziņojums par arodprakses piedāvājumu:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6633&visible=1

Ziņojums par stažēšanās kārtību:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717&visible=1

Lāslo Andora tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Lāslo Andoram var sekot Twitter:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Pasūtīt uz e-pastu Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktinformācija:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar