Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 2 d.

Jaunimo nedarbas. Gamybinė ir mokomoji praktika – naudinga, tačiau tobulintina

Jaunimo nedarbas Europoje – didžiulis, todėl valstybės narės turi nedelsdamos imtis veiksmų. Vienas iš prioritetų – užtikrinti sklandų jaunuolių perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką. Europos Komisijos užsakymu atliktų dviejų gamybinės ir mokomosios praktikos visose ES valstybėse narėse tyrimų duomenimis, praktikos programos turėtų geriau atitikti darbo rinkos reikalavimus, geriau derėti su įmonių reikmėmis, būti kokybiškesnės ir teikti daugiau perspektyvų jaunimui.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė: „Europos Vadovų Taryba pabrėžia jaunuolių gamybinės ir mokomosios praktikos svarbą, visų pirma „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos ir naujų judumo programų kontekste. Naujieji tyrimai padėjo sukaupti daugiau žinių apie praktikos programas ir pasirengti būsimoms iniciatyvoms, kuriomis bus gerinamas perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką. Gamybinė ir mokomoji praktika gali nutiesti jaunimui kelią į darbo rinką ir taip padėti spręsti didžiulio jaunimo nedarbo Europoje problemą. Tačiau praktikos programomis turi būti užtikrinama, kad jaunuoliams būtų suteikiamos visos galimybės vėliau gauti nuolatinį darbą. Šio tikslo siekiame, be kita ko, tikslingiau naudodami Europos socialinio fondo lėšas.“

Į tyrimų rezultatus Komisija atsižvelgs plėtodama dvi iniciatyvas, kurias ketinama parengti iki 2012 m. pabaigos: Tarybos rekomendacijų dėl jaunimo garantijų, kuriomis siekiama užtikrinti, kad per keturis mėnesius nuo mokyklos baigimo visi jaunuoliai dirbtų arba toliau mokytųsi, projektą ir kokybišką stažuočių sistemą.

Atlikus gamybinės praktikos tyrimą, rekomenduota užtikrinti:

  • vienarūšius gamybine praktika grindžiamo mokymo kokybės standartus;

  • specialiųjų profesinių ir bendrųjų įgūdžių ir gebėjimų pusiausvyrą;

  • esminį sėkmės veiksnį – socialinių partnerių dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant praktikos programas;

  • drauge su moksleiviais įgyvendinamas profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo iniciatyvas.

Atlikus mokomosios praktikos tyrimą, nustatyta, kad:

  • reikia ES lygmeniu nustatyti aiškią mokomosios praktikos apibrėžtį;

  • jei įmanoma, mokomoji praktika turėtų būti neatskiriama studijų proceso dalis;

  • turėtų būti dedamos koordinuotos ES ir nacionalinio lygmens pastangos didinti mokomosios praktikos (visų pirma MVĮ) pasiūlą;

  • praktikantams, visų pirma socialiai remtiniems, reikia teikti finansinę paramą;

  • reikia remti atvirą ir skaidrią praktikantų įdarbinimo tvarką.

Mokomosios praktikos tyrimas papildo viešą konsultaciją dėl stažuočių kokybės, kuri buvo Komisijos 2012 m. balandžio mėn. užimtumo dokumentų rinkinio dalis (žr. IP/12/380, MEMO/12/256 ir MEMO/12/252).

Pagrindiniai faktai

Abiejų tyrimų ataskaitose pateikiama faktų ir skaičių apie padėtį kiekvienoje valstybėje narėje. Kai kurių šalių padėtis nagrinėjama kiek išsamiau. Augantis jaunimo nedarbas ir įgūdžių pasiūlos neatitiktis darbo rinkos reikmėms paskatino ES valstybes nares skirti daugiau dėmesio perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką lengvinančioms programoms, pavyzdžiui, gamybinei ir mokomajai praktikai. Europos įmonės šiuo metu siūlo maždaug 9,4 mln. praktikos vietų. 27 valstybėse narėse gamybine praktika grindžiamo profesinio mokymo programų dalyviai sudaro maždaug 40,5 proc. visų vidurinio išsilavinimo siekiančių moksleivių.

Gamybinė praktika – dvilypio pirminio profesinio mokymo programos, pagal kurią mokymas įmonėje (praktinė patirtis darbo vietoje) derinamas su mokymu švietimo įstaigoje (teorinis ir praktinis mokymas mokykloje ar mokymo centre) ir kurią baigus suteikiama valstybės pripažįstama profesinė kvalifikacija, dalis. Paprastai darbdavys ir praktikantas sudaro sutartį. Iš patirties matyti, kad šalyse, kuriose įgyvendinamos gamybinės praktikos programos, jaunuoliams suteikiama daugiau galimybių patekti į darbo rinką. Minėtas dvilypes mokymo sistemas taiko kelios ES valstybės narės, o populiariausios jos yra Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje ir Slovėnijoje.

Mokomoji praktika – ribotos trukmės darbo patirtis, apimanti ir švietimo aspektą. Jos tikslai panašūs į gamybinės praktikos – suteikti praktinės patirties, žinių ir įgūdžių, papildančių teorinį mokymą, ir taip padėti jaunuoliams iš mokyklos patekti į darbo rinką. Mokomoji praktika gali būti ir studijų aukštojoje mokykloje dalis. Studijuojant tam tikrus dalykus (pavyzdžiui, mediciną, teisę, pedagogiką) atlikti mokomąją praktiką yra privaloma. Toks reikalavimas keliamas daugelyje studijų programų. Tačiau vis daugiau jaunuolių renkasi absolventų stažuotes, kurios nėra susijusios nei su studijų programa, nei su kvalifikaciniu reikalavimu atlikti praktiką iki mokslų baigimo. Dėl jų paprastai tariasi tik pats stažuotojas ir darbdavys.

Daugiau informacijos

Gamybinės praktikos tyrimo santrauka:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7818&langId=en

Gamybinės praktikos tvarkos tyrimo santrauka:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7819&langId=en

Visa gamybinės praktikos pasiūlos ataskaita:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6633&visible=1

Visa gamybinės praktikos tvarkos ataskaita:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717&visible=1

László Andoro svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andoro Twitter:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Užsisakykite el. paštu siunčiamą nemokamą Europos Komisijos informacinį užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties biuletenį: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Nadège Defrère, tel. +32 2 296 45 44


Side Bar