Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 2. heinäkuuta 2012

Nuorisotyöttömyys: tutkimusten mukaan oppisopimukset ja harjoittelut ovat hyödyllisiä mutta kaipaavat kehittämistä

Euroopan hälyttävän korkeat nuorisotyöttömyysluvut edellyttävät kiireellisesti toimia jäsenvaltioilta. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on varmistaa nuorten sujuva siirtyminen koulusta työelämään. Euroopan komissio on teettänyt tutkimukset oppisopimuksista ja harjoittelusta kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Tutkimusten perusteella esitettyjen suositusten mukaan kyseisten järjestelmien olisi vastattava paremmin työmarkkinoiden vaatimuksiin, ne olisi sovitettava paremmin yritysten tarpeisiin ja niiden olisi tarjottava nuorille paremmat takuut työllistymisestä ja työn laadusta.

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor totesi Eurooppa-neuvoston korostaneen nuorten oppisopimuskoulutuksen ja harjoittelun merkitystä erityisesti nuorisotakuiden ja uusien liikkuvuusjärjestelmien yhteydessä. ”Nämä uudet tutkimukset antavat tarkemman kuvan kyseisistä järjestelmistä, joten niiden avulla on helpompi valmistella tulevia aloitteita, joilla pyritään sujuvoittamaan siirtymistä koulusta työelämään. Oppisopimukset ja työharjoittelu tarjoavat nuorille väylän työmarkkinoille, mikä edesauttaa Euroopan kohtuuttoman korkeiden nuorisotyöttömyyslukujen alentamista. Oppisopimuskoulutusten ja harjoittelujaksojen on kuitenkin taattava nuorille mahdollisimman hyvät lähtökohdat pysyvän työpaikan saamiselle. Tätä tuetaan myös kohdentamalla Euroopan sosiaalirahaston tukea entistä tarkemmin”, sanoi Andor.

Tutkimusten tuloksia hyödynnetään kahden komission aloitteen valmistelussa ennen vuoden 2012 loppua. Ne ovat luonnos neuvoston suositukseksi nuorisotakuista, joilla pyritään varmistamaan, että nuoret ovat joko työssä, koulutuksessa tai harjoittelussa neljän kuukauden sisällä koulun päättämisestä, sekä harjoittelujaksojen laatua koskevan viitekehyksen vahvistaminen.

Oppisopimuksia koskevassa tutkimuksessa suositellaan

  • yhtenäisiä laatuvaatimuksia oppisopimustyyppiselle koulutukselle

  • ammatillisten erityistaitojen ja yleistaitojen ja ‑osaamisen tasapuolista huomioon ottamista

  • työmarkkinaosapuolten osallistumista oppisopimuskoulutusten suunnitteluun ja järjestämiseen, sillä se vaikuttaa olennaisesti koulutuksen onnistumiseen, ja

  • opiskelijoiden parissa toteutettavia hankkeita, joilla parannetaan yleistä käsitystä ammatillisen koulutuksen järjestelmästä.

Harjoittelua koskevan tutkimuksen mukaan

  • harjoittelu on määriteltävä selkeästi EU:n tasolla

  • harjoittelujaksot olisi mahdollisuuksien mukaan suoritettava osana opinto-ohjelmaa mieluummin kuin opiskelijoiden päätettyä koulutuksen

  • niin EU:n kuin jäsenvaltioiden tasolla olisi pyrittävä suunnitelmallisesti lisäämään harjoittelupaikkoja erityisesti pk-yrityksissä

  • harjoittelijoille – erityisesti heikommista lähtökohdista tuleville – olisi oltava tarjolla taloudellista tukea ja

  • olisi toteutettava toimia, joilla edistetään avoimia menettelyjä harjoittelijoiden valinnassa.

Harjoittelua koskeva tutkimus täydentää harjoittelujaksojen laadusta toteutettua julkista kuulemista, joka käynnistettiin osana komission huhtikuussa 2012 julkistamaa työllisyyspakettia (ks. IP/12/380, MEMO/12/256 ja MEMO/12/252).

Tausta

Kummassakin tutkimuksessa esitellään perustietoja ja lukuja kunkin jäsenvaltion osalta sekä syvemmälle luotaavia tapaustutkimuksia valituista maista. Nuorisotyöttömyyden kasvu yhdessä sen tosiasian kanssa, että työmarkkinoille ei löydy osaavaa työvoimaa, ovat saaneet jäsenvaltiot eri puolilla EU:ta kohdistamaan huomionsa koulusta työelämään siirtymistä helpottaviin järjestelmiin, kuten oppisopimuksiin ja harjoitteluun. Eurooppalaiset yritykset tarjoavat nykyisin harjoittelupaikkoja yhteensä noin 9,4 miljoonalle opiskelijalle. Oppisopimustyyppisessä koulutuksessa olevien opiskelijoiden osuus kaikista toisen asteen opiskelijoista on noin 40,5 prosenttia EU:n 27 jäsenvaltiossa.

Oppisopimukset määritellään kaksitahoiseksi ammatilliseksi peruskoulutukseksi, jossa yrityksissä suoritettava harjoittelu (käytännön työharjoittelujaksot työpaikalla) vuorottelee koulumuotoisen opetuksen (teoreettiset/käytännön koulutusjaksot oppilaitoksessa tai koulutuskeskuksessa) kanssa ja jonka läpäisseet saavat kansallisesti hyväksytyn ammatillisen perustutkintotodistuksen. Useimmiten oppisopimus perustuu työnantajan ja opiskelijan välillä tehtyyn sopimukseen. Kokemus on osoittanut, että kyseisenlaisia oppisopimusjärjestelmiä käyttävissä maissa nuorilla on paremmat mahdollisuudet siirtyä saumattomasti koulusta työelämään. Kaksitahoisia koulutusjärjestelmiä on useissa EU-jäsenvaltioissa (yleisimpiä ne ovat Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa sekä lisäksi Alankomaissa, Ranskassa ja Sloveniassa).

Harjoittelu on määritelmän mukaan määräaikaista työharjoittelua, johon sisältyy opetusta. Sen tavoitteena on oppisopimusten tapaan helpottaa siirtymistä koulusta työelämään tarjoamalla käytännön kokemusta sekä teoreettista koulutusta täydentäviä tietoja ja taitoja. Harjoittelu voi sisältyä korkea-asteen koulutusohjelmiin. Joissakin ammateissa (esim. lääkäri, asianajaja, opettaja) ja useissa muissa yliopistojen opinto-ohjelmissa harjoittelu on pakollinen osa opintoja. Yhä useammin nuoret kuitenkin suorittavat valmistumisensa jälkeen harjoittelujaksoja, jotka eivät liity opinto-ohjelmiin tai tutkintovaatimuksiin vaan ovat pelkästään harjoittelijan ja työnantajan välillä sovittuja.

Lisätietoja

Tiivistelmä oppisopimuksia koskevasta tutkimuksesta:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7818&langId=en

Tiivistelmä harjoittelujärjestelyjä koskevasta tutkimuksesta:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7819&langId=en

Oppisopimuksia koskeva kertomus lyhentämättömänä:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6633&visible=1

Harjoittelujärjestelyjä koskeva kertomus lyhentämättömänä:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717&visible=1

László Andorin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Seuraa László Andoria Twitterissä:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote osoitteesta http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar