Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 2. juli 2012

Ungdomsarbejdsløshed: Undersøgelser viser, at lære- og praktikpladser er nyttige, men skal forbedres

Den meget høje ungdomsarbejdsløshed i Europa kræver øjeblikkelig handling af medlemsstaterne. Et af de prioriterede indsatsområder er at sikre en smidig overgang fra skole til arbejdsliv for unge. To undersøgelser foretaget for Europa-Kommissionen af lære- og praktikpladser i alle EU-medlemsstater anbefaler, at disse ordninger bør reagere mere hensigtsmæssigt på arbejdsmarkedets krav, være bedre tilpasset erhvervslivets behov og tilbyde flere garantier med hensyn til kvalitet og perspektiver for unge mennesker.

EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion László Andor udtalte: "Det Europæiske Råd har fremhævet betydningen af lære- og praktikpladser for unge, navnlig i forbindelse med garantier og nye mobilitetsordninger. Disse nye undersøgelser kaster mere lys over disse ordninger og hjælper os med at forberede kommende initiativer til forbedring af overgangen fra skole til arbejdsliv. Lære- og praktikpladser kan bygge bro for unges adgang til arbejdsmarkedet og således medvirke til at løse Europas store ungdomsarbejdsløshed. Men sådanne lære- og praktikpladser skal sikre, at unge får den bedst mulige chance for efterfølgende at få et bæredygtigt job. Vi støtter også dette gennem mere målrettet brug af Den Europæiske Socialfond."

Undersøgelsesresultaterne vil tjene som input til udarbejdelsen af to initiativer fra Kommissionen inden udgangen af 2012: Et forslag til Rådets henstilling om ungdomsgarantier for at sikre, at unge enten er i beskæftigelse eller under uddannelse, inden for fire måneder efter at de har forladt skolen, og fastlæggelse af en kvalitetsramme for praktikophold.

Undersøgelsen vedrørende lærepladser anbefaler, at der bør være:

  • ensartede kvalitetsstandarder for lærepladser og lignende uddannelser

  • en balance mellem specifikke faglige kvalifikationer og generelle færdigheder og kompetencer

  • inddragelse af arbejdsmarkedets parter i udformningen og tilrettelæggelsen af lærepladser, da dette er afgørende for deres succes og

  • initiativer i samarbejde med studerende for at forbedre det generelle billede af erhvervsuddannelsessystemet.

Undersøgelsen vedrørende praktikpladser viser, at:

  • der er behov for en klar definition af praktikpladser på EU-plan

  • hvor det er muligt, bør praktikophold finde sted som led i studieplanen, snarere end efter at de studerende har afsluttet uddannelsen

  • der bør gøres en samordnet indsats både på EU-plan og nationalt for at øge udbuddet af praktikpladser, navnlig i SMV’er

  • der er behov for finansiel støtte til praktikanter, især dem fra et mindre begunstiget miljø og

  • der bør tages skridt til at tilskynde til åbne og gennemsigtige rekrutteringsprocedurer til praktikpladser.

Undersøgelsen vedrørende praktikpladser supplerer den offentlige høring om kvaliteten af praktikophold, der blev lanceret som led i Kommissionens beskæftigelsespakke i april 2012 (se IP/12/380, MEMO/12/256 and MEMO/12/252).

Baggrund

I begge undersøgelser fremlægges fakta og tal for hver enkelt medlemsstat, og de omfatter mere dybtgående casestudier i udvalgte lande. Den voksende ungdomsarbejdsløshed kombineret med et betydeligt misforhold mellem udbud af og efterspørgsel efter kvalifikationer på arbejdsmarkederne har foranlediget medlemsstaterne i EU til i højere grad at fokusere på ordninger, der skal lette overgangen fra skole til arbejdsliv som f.eks. lære- og praktikpladser. Europæiske virksomheder tilbyder i øjeblikket uddannelsespladser til i alt omkring 9,4 mio. studerende. Lærlinge udgør ca. 40,5 % af det samlede antal studerende på ungdomsuddannelserne i de 27 medlemsstater.

En læreplads defineres som en vekseluddannelse - en erhvervsrettet grunduddannelse, som kombinerer og veksler mellem virksomhedsforlagt undervisning (perioder med praktisk arbejdserfaring på en arbejdsplads) og skoleuddannelse (perioder med teoretisk og praktisk uddannelse på en skole eller et uddannelsescenter), og en vellykket gennemførelse heraf fører til en nationalt anerkendt eksamen. Oftest foreligger der et kontraktforhold mellem arbejdsgiveren og lærlingen. Erfaringen viser, at i lande, hvor der findes sådanne lærlingeordninger, har unge en bedre chance for en smidig overgang fra skole til arbejdsliv. Vekseluddannelser findes i en række EU-medlemsstater (mest almindelige er de i Østrig, Tyskland og Danmark, men de findes også i Nederlandene, Frankrig og Slovenien).

En praktikplads er defineret som en tidsbegrænset erhvervserfaring, som omfatter et uddannelseselement. Den har mål, der minder om dem for lærepladser: at bidrage til overgangen fra skole til arbejdsliv ved at videregive praktisk erfaring, viden og færdigheder, der supplerer den teoretiske uddannelse. Den kan indgå i programmer for videregående uddannelser. For visse professioner (f.eks. for læger, advokater og lærere) og i mange andre universitetslæseplaner er praktikophold et obligatorisk element i uddannelsesforløbet. Men der er en stigende tendens til, at de unge gennemfører et praktikophold for universitetsuddannede, som kun involverer deltageren og arbejdsgiveren og ikke er knyttet til en læseplan eller en eksamen.

Yderligere oplysninger

Resumé af undersøgelsen vedrørende lærepladser:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7818&langId=en

Resumé af undersøgelsen vedrørende praktikpladser:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7819&langId=en

Rapporten om lærepladser i sin helhed:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6633&visible=1

Rapporten om praktikpladser i sin helhed:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717&visible=1

László Andors websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Følg László Andor på Twitter:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Få tilsendt Europa-Kommissionens nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion gratis pr. e-mail: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar