Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 2. července 2012

Nezaměstnanost mládeže: studie prokázaly, že systémy učňovské přípravy a odborné praxe jsou užitečné, ale musí se zlepšit

Dramaticky vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí v Evropě vyžaduje, aby členské státy přijaly okamžitá opatření. Jednou z priorit je zajistit plynulý přechod mladých lidí ze školy do zaměstnání. Evropská komise nechala vypracovat dvě studie, které se zabývají učňovskou přípravou a odbornou praxí ve všech členských státech EU; z jejich závěrů vyplývá, že by uvedené systémy měly lépe reagovat na požadavky trhu práce a lépe se přizpůsobovat potřebám podniků. Měly by také nabízet více záruk, pokud jde o kvalitu programů a vyhlídky mladých lidí do budoucnosti.

Komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor při této příležitosti uvedl: „Evropská rada klade důraz na význam učňovské přípravy a odborné praxe pro mladé lidi, a to zejména v kontextu systému záruk pro mladé lidi a nových systémů mobility. Uvedené studie objasňují tato schémata vzdělávání a pomáhají nám při přípravě našich nadcházejících iniciativ v oblasti zlepšování přechodu ze školy do zaměstnání. Učňovská příprava a odborná praxe mohou mladým lidem pomoci se vstupem na trh práce, a přispět tak ke snížení nadměrné nezaměstnanosti mládeže. Je však třeba zajistit, aby po absolvování učňovské přípravy a odborné praxe měli mladí lidé skutečnou možnost získat udržitelné pracovní místo. Tento cíl také podporujeme cílenějším využíváním Evropského sociálního fondu.“

Výsledky studií se stanou podkladovým materiálem pro přípravu dvou iniciativ Komise, které budou představeny do konce roku 2012: jedná se o návrh doporučení Rady o zárukách pro mladé lidi, aby se zajistilo, že mladí lidé budou do čtyř měsíců po ukončení studia buď v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, a o definici rámce kvality stáží/odborné praxe.

Studie týkající se učňovské přípravy doporučuje:

  • vypracovat jednotné standardy kvality pro studia typu učňovského vzdělávání

  • nastolit rovnováhu mezi specifickými odbornými a všeobecnými dovednostmi a schopnostmi

  • zapojit sociální partnery do navrhování a organizace učňovské přípravy, neboť se jedná o zásadní prvek úspěchu, a

  • zapojit studenty do iniciativ s cílem zlepšit celkový obraz systému odborného vzdělávání.

Studie týkající se odborné praxe doporučuje:

  • jasně definovat odbornou praxi na úrovni EU

  • pokud je to možné, odborná praxe by měla spíše než po ukončení školní docházky probíhat jako součást studijních osnov,

  • vyvinout jednotné úsilí na úrovni EU a na vnitrostátních úrovních, aby se zvýšila nabídka stáží, zejména v malých a středních podnicích

  • poskytovat účastníkům odborné praxe určitou finanční podporu, zejména těm, kteří pocházejí ze znevýhodněného prostředí

  • přijmout opatření na podporu otevřených a transparentních náborů stážistů.

Studie o odborné praxi doplňuje veřejnou konzultaci o kvalitě stáží, která proběhla v rámci souboru opatření Komise v oblasti zaměstnanosti z dubna 2012 (viz IP/12/380, MEMO/12/256MEMO/12/252).

Souvislosti

Oba průzkumy předkládají skutečnosti a číselné údaje pro každý členský stát a zahrnují podrobné případové studie o situaci ve vybraných zemích. Nárůst nezaměstnanosti mladých lidí spolu se značným nesouladem mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na trhu práce přiměly členské státy EU zaměřit se ještě důkladněji na programy, jako jsou odborná praxe a učňovská příprava, které usnadní přechod ze školy do zaměstnání. Evropské podniky nyní nabízejí firemní stáže pro přibližně 9,4 milionu studentů. Účastníci učňovského vzdělávání představují přibližně 40,5 % všech studentů sekundárního vzdělávání ve 27 členských státech.

Učňovská příprava je definována jako duální“ počáteční odborné vzdělávání a příprava, které kombinuje a alternuje odbornou přípravu ve firmách (období praxe na pracovišti) a školní výuku (období teoretického/praktického vzdělávání ve škole nebo ve vzdělávacím středisku), a jehož úspěšné dokončení vede k získání vnitrostátně uznávaných certifikátů. Mezi zaměstnavatelem a učněm existuje obvykle smluvní vztah. Zkušenosti ukazují, že v zemích, v nichž existují tyto programy učňovského vzdělávání, jsou přechody ze školy do zaměstnání bezproblémovější. Duální vzdělávací systémy existují v několika členských státech EU (nejběžnější jsou v Rakousku, Německu a Dánsku, ale také v Nizozemsku, Francii a Slovinsku).

Odborná praxe je definována jako časově omezená pracovní zkušenost, jež zahrnuje vzdělávací složku. Má podobné cíle jako učňovská příprava, tedy usnadňovat přechod ze školy do zaměstnání poskytováním praktických zkušeností, znalostí a dovedností, které doplňují teoretické vzdělávání. Odborná praxe může být součástí programů vyššího vzdělávání. Pro některá povolání (např. lékaři, právníci, učitelé) a také v mnoha dalších vysokoškolských osnovách je absolvování odborné praxe povinnou součástí vzdělávacího programu. Stále více mladých lidí však absolvuje postgraduální praxi, která probíhá pouze mezi školenou osobou a zaměstnavatelem a není vázána na vysokoškolské osnovy nebo na získání diplomu v systému vzdělávání.

Další informace:

Shrnutí průzkumu o učňovské přípravě:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7818&langId=en

Shrnutí průzkumu o odborné praxi:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7819&langId=en

Plné znění zprávy o učňovské přípravě:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6633&visible=1

Plné znění zprávy o odborné praxi:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717&visible=1

Internetové stránky komisaře Lászla Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andor na Twitteru:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování, zaregistrujte se na stránkách: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar