Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 2 юли 2012 г.

Младежката безработица: проучвания показват, че професионалното обучение и стажовете са полезни, но са необходими подобрения

Изключително високите нива на безработицата сред младите хора в Европа налагат незабавни действия от страна на държавите членки. Един от приоритетите за действие е на младежите да се осигури плавен преход от училище към работа. Две проучвания, предприети по искане на Европейската комисия във всички държави членки на ЕС, относно професионалното обучение и стажовете препоръчват в тази връзка по-адекватeн отговор на изискванията на пазара на труда, по-добър синхрон с потребностите на бизнеса и повече гаранции по отношение на качеството и перспективите за младите хора.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: „Европейският съвет подчерта значението на професионалното обучение и стажовете, особено в контекста на гаранциите за младите хора и новите схеми за мобилност. Новите проучвания хвърлят повече светлина върху тези схеми и ни помагат да подготвим нашите предстоящи инициативи за подобряване на прехода от училище към работа. Професионалното обучение и стажовете могат да послужат на младите хора като мост за навлизането им на пазара на труда и по този начин за справяне с твърде високото равнище на младежката безработица в Европа. Професионалното обучение и стажовете обаче трябва да гарантират, че на младите хора са дадени възможно най-големите шансове за намиране на устойчиво работно място след това. В това отношение оказваме подкрепа и чрез по-целенасоченото използване на Европейския социален фонд“.

Резултатите от проучванията ще допринесат за подготовката на две инициативи на Комисията до края на 2012 г.: проект на препоръка на Съвета относно гаранции за младите хора, че най-късно четири месеца след завършване на училище или ще са наети на работа, или ще са започнали образование или обучение; другата инициатива е препоръка за определянето на рамка за качеството на стажовете.

Проучването на професионалното обучение посочва необходимостта от:

  • хомогенни стандарти за качеството на различните видове професионално обучение;

  • баланс между специфичните професионални умения и общите умения и компетентности;

  • участие на социалните партньори при оформянето и организирането на професионалното обучение, тъй като това е съществен фактор за неговия успех; и

  • инициативи, предприети заедно с обучаващите се, за подобряване на общата представа за системата на професионалното образование.

Проучването на стажовете изтъква, че:

  • съществува необходимост от ясно определение за стажове на равнището на ЕС;

  • при възможност стажовете следва да се осъществяват като част от учебната програма, а не след завършване на образованието;

  • следва да се положат съвместни усилия на равнището на ЕС и на национално равнище за по-голямо предлагане на стажове, особено в МСП;

  • съществува необходимост от известна финансова помощ за стажанти, особено за намиращите се в неравностойно социално положение; и

  • следва да се предприемат стъпки за насърчаването на открити и прозрачни процедури на подбор на стажанти.

Проучването на стажовете допълва обществената консултация относно качеството на стажовете, предприета в рамките на изготвения от Комисията през април 2012 г. пакет от мерки за заетостта (вж. IP/12/380, MEMO/12/256 и MEMO/12/252).

Контекст

В двете изследвания се представят факти и цифри за всяка държава членка, като са включени и задълбочени проучвания на отделни случаи в избрани страни. Ръстът на младежката безработица в съчетание със значителните несъответствия в търсенето и предлагането на уменията на пазарите на труда накараха държавите членки в целия ЕС да се насочат все повече към схеми, улесняващи прехода от училище към работа, като стажовете и професионалното обучение. Понастоящем в европейските предприятия се предоставят места за обучение на приблизително 9,4 милиона учащи се. Ангажираните в различните видове професионално обучение представляват приблизително 40,5% от общия брой ученици в среднообразователните учебни заведения в 27-те държави членки.

Професионалното обучение се определя като „двойно“ първоначално професионално образование и обучение (ППОО), в което се съчетават и редуват обучение в предприятие (периоди на придобиване на практически опит на работното място) и училищно образование (периоди на теоретично/практическо образование, предоставено в училище или център за обучение), чието успешно завършване води до получаване на национално свидетелство за ППОО. Най-често между работодателя и обучаващия се има договорни отношения. Опитът показва, че в страните, в които съществуват подобни схеми за професионално обучение, младите хора имат по-голям шанс за плавен преход от училище към работа. Двойните образователните системи са налице в редица държави членки на ЕС (най-разпространени са в Австрия, Германия и Дания, но също и в Нидерландия, Франция и Словения).

Стажовете се определят като ограничен във времето професионален опит с включен образователен компонент. Те имат сходни цели с професионалното обучение: да се улесни преходът от училище към работа посредством осигуряване на практически опит, познания и умения, които допълват теоретичното образование. Те могат да бъдат част от програмите на висшето образование. За някои професии (напр. лекари, адвокати, учители), както и в много други университетски учебни планове, стажовете са задължителен елемент в хода на образованието. Налице е обаче нарастваща тенденция за следдипломни стажове на младите хора по споразумение между стажанта и работодателя, без те да са свързани с учебна програма или получаването на диплома.

Допълнителна информация:

Резюме на изследването на професионалното обучение:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7818&langId=en

Резюме на изследването на условията за стажуване:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7819&langId=en

Пълен доклад за предоставяното професионално обучение:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6633&visible=1

Пълен доклад за условията за стажуване:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717&visible=1

Уебсайт на Ласло Андор:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Следвайте Ласло Андор в Twitter:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contacts :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar