Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Вътрешноевропейски пазар: Действия на Комисията за защита на осигуряващите се лица и за гарантиране на равнопоставени условия на конкуренция в областта на здравното осигуряване в България

Брюксел, 26 януари 2012 г. – Днес Европейската комисия предприе действия, за да се гарантира, че дружествата за доброволно здравно осигуряване в България извършват дейността си в съответствие с правилата на ЕС в сектора на застрахователните услуги. Комисията изразява загриженост по отношение на факта, че Република България не прилага Първа и Трета директива относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане (73/239/ЕИО и 92/49/ЕИО) по отношение на дружествата за доброволно здравно осигуряване. Ако посочените правила не се прилагат правилно, съществува риск от недостатъчно пруденциално регулиране и недостатъчен надзор в застрахователния сектор. Горепосочените български правила могат да възпрат или възпрепятстват трансграничните инвестиции. Освен това, неприлагайки правилата на ЕС относно застраховането към всички здравноосигурителни дружества, България възпрепятства създаването на равнопоставени условия на конкуренция на пазара на здравното осигуряване.

Република България се приканва също така да премахне ограниченията пред свободното движение на капитали — свобода, гарантирана от член 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Комисията отправя своето искане до Република България под формата на мотивирано становище. Ако до два месеца не бъде получен задоволителен отговор от страна на националните органи, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз.

Каква е целта на въпросното правило на ЕС?

От 70-те години на миналия век до момента ЕС прие няколко директиви, насърчаващи икономическата ефективност и интеграцията на европейския застрахователен пазар. Така бе създадена обща правна рамка, която позволява на застрахователите да се установяват и извършват дейност на цялата територия на ЕС, като предоставят свободно своите услуги. Тези правила включват и условия за първоначалната лицензия, текущия пруденциален надзор, по-специално по отношение на общата платежоспособност на дружествата, техническите им резерви и активите за покриването на тези резерви. Правилата целят също така да се гарантира защита на потребителите посредством стабилност на застрахователите.

По какъв начин България нарушава това правило?

Предварителното мнение на Комисията е, че българският Закон за здравното осигуряване не е съобразен с разпоредбите относно свободното движение на капитали, залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и в директивите на ЕС относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане.

Съгласно този закон дружествата за доброволно здравно осигуряване могат да инвестират здравноосигурителни резерви и собствени средства в чуждестранни активи само с разрешението на Комисията по финансов надзор. Според Европейската комисия това задължение нарушава свободното движение на капитали (член 63 от ДФЕС).

Комисията също така счита, че дружествата за доброволно здравно осигуряване не могат да бъдат освободени от задължението да спазват директивите за застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и че тези директиви не са транспонирани в българския закон за здравното осигуряване. Комисията следователно счита, че българското законодателство е трябвало да приложи по отношение на дружествата за доброволно здравно осигуряване всички изисквания на законодателството на ЕС в областта на застраховането, различно от животозастраховане, включително изискванията относно издаването на лицензия, финансовия надзор, формирането на техническите резерви, определянето на границата на платежоспособността, както и гаранционния капитал, инвестициите в активи и съответствието на тези активи на техническите резерви.

За повече информация:

Застраховане:

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/index_en.htm

Най-актуална информация относно процедурата за нарушение, отнасяща се до всички държави-членки, ще намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/index_bg.htm

За допълнителна информация относно процедурата за нарушение вж.

MEMO/12/42

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar