Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. juuni 2012

Riigiabi: komisjon kiidab heaks kasvuhoonegaaside saastekvootide tasuta eraldamise üleminekuperioodil, et moderniseerida Küprose ja Eesti elektrijaamu

Euroopa Komisjon on jõudnud järeldusele, et Küprose ja Eesti elektrisektori arengukavade teatavad sätted, millega eraldatakse saastekvoote tasuta, on kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega. Komisjon leidis, et eraldatud rahalisi vahendeid (371 miljonit eurot Eestile ja 194 miljonit eurot Küprosele) kasutatakse tootmisinfrastruktuuri moderniseerimiseks, energiaallikate kogumi mitmekesistamiseks ja tootmisvõimsuse asendamise eesmärgil uute elektrijaamade ehitamiseks. Nii aidatakse kaasa energiaturgude liberaliseerimisele, kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele ja energiavarustuse kindluse suurendamisele kooskõlas ELi eesmärkidega.

Euroopa Komisjoni asepresident ja konkurentsivolinik Joaquín Almunia märkis: Küprose ja Eesti energiamajandust toetavate investeeringutega aidatakse moderniseerida nimetatud riikide energiatootmise infrastruktuuri, ilma et põhjendamatult moonutataks konkurentsi siseturul. See võimaldab mõlemal liikmesriigil mitmekesistada kasutatavaid energiaallikaid, vähendades samal ajal kasvuhoonegaaside heitkoguseid.”

Eesti

Eesti riikliku kava kohaselt on tasuta saastekvootide turuväärtus 371 miljonit eurot. Seda toetust kasutatakse osa põlevkivigeneraatorite asendamiseks, taastuvatest energiaallikatest energiatootmise suurendamiseks ja energiaallikate kogumi mitmekesistamiseks. Ühegi elektrimüüja turuosa ei tohi enne 2018. aastat olla suurem kui 40% (2007. aastal oli turgu valitseva ettevõtja turuosa 95%). See aitab liberaliseerida Eesti energiaturgu ja edendada konkurentsi.

Küpros

Küprose riikliku kava kohaselt on tasuta saastekvootide turuväärtus 194 miljonit eurot. Seda toetust kasutatakse energiaallikate kogumi mitmekesistamiseks seadmete moderniseerimise teel, et hakata Küprosel kasutama maagaasi kohe kui võimalik, ning taastada energiatootmine peamises elektrijaamas, mis hävis 2011. aasta juunis. Küprose energiaamet on küll ainus, kes kvootide tasuta eraldamisest kasu saab, kuid komisjoni arvates ei suurenda see tema turuvõimu. Kui toimuks turu liberaliseerimine ning saaks hakata kasutama maagaasi, mille tulemusel oleks võimalik kaasata erasektori investeeringuid ja suurendada energiatootmist taastuvatest energiaallikatest, mis kuuluvad teistele tootjatele, oleks tagajärjeks Küprose energiaameti praegu 100% turuosa järkjärguline vähenemine.

Taust

ELi saastekvootidega kauplemise direktiivi (direktiiv 2003/87/EÜ, muudetud direktiiviga 2009/29/EÜ) artikliga 10c lubatakse teatavatel liikmesriikidel eraldada saastekvoote tasuta, kui nad kasutavad vahendeid energiatootmise moderniseerimiseks, näiteks infrastruktuuri ajakohastamise, puhaste tehnoloogiate kasutuselevõtu ja energiaallikate kogumi mitmekesistamise teel.

Küpros ja Eesti esitasid oma riiklikud investeerimiskavad 2011. aasta septembris. 2012. aasta mais oli komisjon juba otsustanud, et Küprose ja Eesti eraldatud saastekvoodid olid kooskõlas saastekvootidega kauplemise süsteemi direktiivis sätestatud nõuetega (vt MEMO/12/368). Tänased otsused kinnitavad, et investeerimiskavadega ettenähtud riiklike rahastamismeetmetega ei moonutata konkurentsi siseturul.

Otsuste mittekonfidentsiaalsed versioonid avaldatakse pärast võimalike konfidentsiaalsusküsimuste lahendamist viitenumbrite SA.34250 ja SA.33449 all riigiabi registris, mis asub konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil. Uutest riigiabi otsustest, mis avaldatakse internetis ja Euroopa Liidu Teatajas, teatatakse elektroonilises väljaandes State Aid Weekly e-News.

Kontaktisikud:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar