Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Webbplatser som erbjuder konsumentkrediter får underkänt av EU

Bryssel den 10 januari 2012 – Har du någonsin varit nära att skriva på ett avtal om personligt lån, kreditkort eller annan konsumentkredit och upptäckt att det skulle bli dyrare än du först trodde? En EU-omfattande undersökning av webbplatser som erbjuder konsumentkrediter har genomförts för att se om konsumenterna får den information de har rätt till enligt EU-lagstiftningen1 innan de tecknar avtal om konsumentkredit. De nationella myndigheterna som ser till att lagarna efterlevs gick igenom över 500 webbsidor i EU:s 27 medlemsstater samt Norge och Island. De satte bock i kanten för 70 % (393 stycken) av webbplatserna och ansåg att de borde undersökas närmare i förhållande till följande huvudproblem: annonsen saknade den obligatoriska standardinformationen, erbjudandena saknade väsentlig information för att konsumenten skulle kunna fatta beslut eller kostnaderna presenterades på ett vilseledande sätt. De nationella myndigheterna kommer nu att kontakta finansinstitut och kreditförmedlare om misstänkta oegentligheter och anmoda dem att förtydliga eller åtgärda uppgifterna. I tillslaget undersöktes särskilt hur företagen tillämpar konsumentkreditdirektivet (som nyligen överförts till medlemsstaternas lagstiftning) som syftar till att göra det lättare för konsumenterna att förstå och jämföra erbjudanden om kredit.

När man letar efter krediter upptäcker man ibland att krediten visar sig vara dyrare än den först verkade, eftersom viktig information ibland varit otydlig eller saknats. Det är inte alltid lätt att förstå konsumentkrediter, och därför finns det EU-lagstiftning så att konsumenterna kan fatta välgrundade beslut. Det är mycket viktigt att företagen ger konsumenterna korrekt och nödvändig information. Kommissionens uppgift är att arbeta tillsammans med myndigheterna i medlemsstaterna för att det ska bli så, säger John Dalli, EU-kommissionär med ansvar för konsumentfrågor.

Ett ”tillslag” är en insats för att se till att EU-lagstiftning efterlevs. Den leds av EU och utförs av nationella tillsynsmyndigheter och som samtidigt genomför samordnade kontroller för att se om det bryts mot konsumenträtten i en viss sektor. De nationella myndigheterna tar sedan kontakt med företagen angående misstänkta oegentligheter och anmodar dem att åtgärda detta. Konsumentkredittillslaget ägde rum i september 2011.

Sex länder genomförde en mer ingående undersökning, ”Tillslag Plus”, av 57 webbplatser för att kontrollera om de överensstämmer med konsumentbestämmelserna, bland annat vad gäller betalningsarrangemang, hanterande av klagomål och villkor.

Den undersökta marknaden används av konsumenterna varje dag. År 2010 fanns det över 600 miljarder euro i obetalda konsumentkrediter hos finansinstituten i euroområdet2.

Resultat

Av de 562 webbplatser som ursprungligen undersöktes klarade bara 30 % kontrollen för överensstämmelse med relevanta EU-konsumentregler och 70 % av webbplatserna (393 stycken) markerades för närmare undersökning. Följande största problem konstaterades:

  • Information som saknas i reklamen om konsumentkredit: i reklamen på 258 (46 %) webbplatser fanns inte all den standardinformation som fordras enligt konsumentkreditdirektivet, till exempel i) den effektiva räntan, vilket är avgörande för att man ska kunna jämföra erbjudanden, ii) information om avgifter för obligatoriska tilläggstjänster (till exempel försäkring) ingick i den sammanlagda kostnaden eller iii) kreditavtalets längd.

  • Utelämnad väsentlig information i erbjudandet: på 244 (43 %) webbplatser finns det ingen tydlig information om de olika delarna i den sammanlagda kostnaden, till exempel i) om typ av ränta (fast, rörlig eller både och) ii) om kreditens längd (i tillämpliga fall) och iii) om vissa kostnader i samband med krediten (till exempel uppläggningsavgift).

  • Vilseledande presentation av kostnaderna där kreditkostnaden visas på ett sätt som är oriktigt eller kan lura konsumenterna, till exempel i) i det sätt på vilket priset räknas ut eller ii) om konsumenten inte informerats att det tillkommer en obligatorisk försäkring utöver kostnaderna för själva konsumentkrediten. Detta slags problem fanns på 116 webbplatser (20%).

Tillslag Plus

Sex länder (Italien, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Sverige) genomförde en mer ingående undersökning av 57 av de kontrollerade webbplasterna: detta var insatsen Tillslag Plus. De största konstaterade problemen gällde information innan avtalen tecknas och avtalsvillkor.

Nästa steg

Nu kommer man att se till att lagarna efterlevs. Under kommande veckor och månader kommer de nationella myndigheterna att kontakta företagen och anmoda dem att förtydliga eller rätta till sina webbplatser. Om de inte gör detta kan detta leda till rättsliga åtgärder, och, beroende på den nationella lagstiftning som är tillämplig, kan de få böter eller tvingas till att lägga ner webbplatserna. De nationella myndigheterna ska rapportera om detta till Europeiska kommissionen senast under hösten 2012. Kommissionen kommer att rapportera om resultaten av denna insats.

Mer information finns på följande webbadress:

Webbplatser för tillslaget (”Sweeps”):
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/02

Annex

Table 1. Number of websites checked during the sweep (including Sweep Plus) and number of websites that need further investigation - by country

Country

Number of websites searched

Number of websites with irregularities

Number to be followed up by the CPC*

Number to be followed up at national level

Austria

10

6

 

6

Belgium

93

89

 

89

Bulgaria

6

0

 

0

Cyprus

10

10

 

10

Czech Republic

10

9

 

9

Denmark

11

9

 

9

Estonia

15

12

 

12

Finland

5

4

 

4

France

50

11

 

11

Germany

26

20

5

15

Greece

1

 0

 

0

Hungary

16

11

 

11

Iceland

10

 

0

Ireland

2

 

0

Italy

15

12

 

12

Latvia

9

7

 

7

Lithuania

5

3

 

5

Luxembourg

20

12

7

5

Malta

5

5

 

5

Netherlands

45

36

 

36

Norway

27

18

 

18

Poland

10

5

 

5

Portugal

40

14

 

14

Romania

20

11

 

11

Slovakia

10

10

 

10

Slovenia

0

0

Spain

29

29

1

28

Sweden

15

12

 

12

United Kingdom

47

38

 

38

29

562

393

13

380

*CPC = Consumer Protection Co-operation Network – a network of national enforcement authorities from 27 Member States (and Norway & Iceland) set up under the Consumer Protection Co-operation Regulation (EC2006/2004) to handle cross-border issues.

* some sites had multiple infringements

In Slovakia out of 10 sites checked 5 were flagged under the sweep and 10 sites under the sweep plus.

Kontaktpersoner :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Konsumentkreditdirektivet, direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster, direktivet om otillbörliga affärsmetoder, e-handelsdirektivet, direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal.

2 :

ECB, statistik för euroområdet, www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html


Side Bar