Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Spotrebitelia: EÚ prešetruje webové stránky venované spotrebiteľským úverom – trh, ktorý pre spotrebiteľov podáva neuspokojivý výkon

Brusel 10. januára 2012 – Chystali ste sa niekedy podpísať zmluvu o osobnej pôžičke, kreditnej karte alebo inom spotrebiteľskom úvere, pričom ste zistili, že v konečnom dôsledku by vás to vyšlo drahšie, ako ste spočiatku čakali? S cieľom zistiť, či pred podpisovaním zmlúv o spotrebiteľskom úvere sú spotrebiteľom poskytované informácie, na ktoré majú právo v zmysle spotrebiteľských právnych predpisov EÚ1, sa vykonal v celej EÚ prieskum webových stránok, ktoré ponúkajú spotrebiteľské úvery. Vnútroštátne orgány presadzovania práva preverili viac ako 500 webových stránok v 27 členských štátoch, ako aj v Nórsku a na Islande. V prípade 70 % (393) stránok bolo nariadené ďalšie prešetrovanie v súvislosti s týmito hlavnými problémami: reklama nezahŕňala požadované štandardné informácie; ponuky neobsahovali základné informácie, ktoré sú podstatné pre rozhodovanie; náklady boli prezentované zavádzajúcim spôsobom. Vnútroštátne orgány presadzovania práva nadviažu teraz kontakt s finančnými inštitúciami a so sprostredkovateľmi úverov, pokiaľ ide o podozrenie na nezrovnalosti, a požiadajú ich o vysvetlenie alebo o nápravu. Táto celoplošná akcia („sweep“) sa zamerala predovšetkým na to, ako podniky uplatňujú smernicu o spotrebiteľskom úvere (nedávno transponovanú v členských štátoch), ktorej cieľom je uľahčiť spotrebiteľom porozumieť ponukám úverov a porovnávať ich.

Komisár EÚ pre spotrebiteľskú oblasť John Dalli uviedol: „Keď si ľudia vyberajú úver, niekedy zisťujú, že tento úver sa nakoniec ukazuje drahší, ako sa pôvodne zdal, keďže dôležité informácie bývajú niekedy nejasné, alebo chýbajú. Porozumieť spotrebiteľskému úveru nie je vždy jednoduché, preto existujú európske právne predpisy, ktoré pomáhajú spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia. Je preto veľmi dôležité, aby podniky poskytovali spotrebiteľom správne a nevyhnutné informácie. A úlohou Komisie je spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi výkonnej moci, aby tomu tak bolo.“

„Celoplošná akcia“ je prostriedkom presadzovania právnych predpisov EÚ. Je vedená zo strany EÚ a vykonávaná vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva, ktoré vedú paralelné koordinované kontroly zamerané na porušovanie spotrebiteľských právnych predpisov v konkrétnom sektore. Vnútroštátne orgány presadzovania práva nadviažu následne v súvislosti s podozrením na nezrovnalosti kontakt s podnikmi a žiadajú ich o prijatie nápravných opatrení. Celoplošná akcia zameraná na spotrebiteľské úvery sa uskutočnila v septembri 2011.

Šesť krajín uskutočnilo hlbšie prešetrovanie v rámci „celoplošnej akcie plus“ zameranej na 57 stránok s cieľom overiť súlad so spotrebiteľskými predpismi vrátane dohody o platbe, nakladania so sťažnosťami a obchodných podmienok.

Skúmaný trh je spotrebiteľmi využívaný na každodennej báze. V roku 2010 evidovali finančné inštitúcie v eurozóne nesplatené spotrebiteľské úvery vo výške viac ako 600 miliárd EUR2.

Výsledky

Z pôvodne kontrolovaných 562 webových stránok len v prípade 30 % boli zistené uspokojivé výsledky, pokiaľ ide o súlad s príslušnými spotrebiteľskými predpismi EÚ, a v prípade 70 % týchto stránok (393) bolo nariadené ďalšie vyšetrovanie. Hlavné zistené problémy boli tieto:

  • Chýbajúce informácie v reklamách na spotrebiteľský úver: reklama na 258 stránkach (zodpovedá 46 % kontrolovaných webových stránok) nezahŕňala všetky štandardné informácie požadované v rámci smernice o spotrebiteľskom úvere, napr. i) o ročnej percentuálnej miere nákladov (RPMN), ktorá je podstatnou informáciou pre porovnanie ponúk, ii) o tom, či poplatky za povinné doplnkové služby (napr. poistenie) sú zahrnuté v celkových nákladoch, alebo iii) o trvaní zmluvy o úvere;

  • Vynechanie kľúčových informácií o ponuke: 244 (43 %) webových stránok neposkytovalo jasné informácie o všetkých rozličných prvkoch celkových nákladov, napr. i) o type úrokovej sadzby (pevná, variabilná alebo kombinovaná), ii) poprípade o trvaní úveru a iii) o niektorých nákladoch súvisiacich s úverom (napr. zriaďovací poplatok);

  • Zavádzajúca prezentácia nákladov, keď sú náklady na úver prezentované spôsobom, ktorý je nepravdivý alebo by mohol spotrebiteľov zavádzať, napr. i) v spôsobe, akým je vypočítaná cena, alebo ii) ak spotrebiteľ nie je informovaný o tom, že okrem nákladov spojených so spotrebiteľským úverom ako takým existuje ešte pridané povinné poistenie. 116 webových stránok (20 %) vykazovalo tento druh problému.

Celoplošná akcia plus

Šesť krajín (Taliansko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko, Švédsko) vykonalo dôkladnejšie prešetrovanie 57 kontrolovaných stránok – tzv. celoplošnú akciu plus (Sweep Plus). Hlavné problémy sa týkali informácií poskytovaných pred podpisom zmluvy a podmienok zmluvy.

Čo bude nasledovať?

Teraz bude nasledovať fáza presadzovania práva: v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch budú prevádzkovatelia podnikov kontaktovaní zo strany vnútroštátnych orgánov a budú požiadaní o poskytnutie vysvetlení alebo opravu obsahu webových stránok. Ak sa tak nestane, môže to mať v závislosti od platných vnútroštátnych právnych predpisov za následok právne kroky vedúce k uvaleniu pokút alebo dokonca k zrušeniu webových stránok. Od vnútroštátnych orgánov presadzovania práva sa požaduje, aby Európskej komisii poslali príslušnú správu do jesene 2012. Komisia bude o výsledkoch informovať.

Ďalšie informácie:

Webová stránka celoplošných akcií (Sweeps):

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/02

Annex

Table 1. Number of websites checked during the sweep (including sweep plus) and number of websites that need further investigation - by country

Country

Number of websites searched

Number of websites with irregularities

Number to be followed up by the CPC*

Number to be followed up at national level

Austria

10

6

 

6

Belgium

93

89

 

89

Bulgaria

6

0

 

0

Cyprus

10

10

 

10

Czech Republic

10

9

 

9

Denmark

11

9

 

9

Estonia

15

12

 

12

Finland

5

4

 

4

France

50

11

 

11

Germany

26

20

5

15

Greece

1

 0

 

0

Hungary

16

11

 

11

Iceland

10

 

0

Ireland

2

 

0

Italy

15

12

 

12

Latvia

9

7

 

7

Lithuania

5

3

 

5

Luxembourg

20

12

7

5

Malta

5

5

 

5

Netherlands

45

36

 

36

Norway

27

18

 

18

Poland

10

5

 

5

Portugal

40

14

 

14

Romania

20

11

 

11

Slovakia

10

10

 

10

Slovenia

0

0

Spain

29

29

1

28

Sweden

15

12

 

12

United Kingdom

47

38

 

38

29

562

393

13

380

*CPC = Consumer Protection Co-operation Network – a network of national enforcement authorities from 27 Member States (and Norway & Iceland) set up under the Consumer Protection Co-operation Regulation (EC2006/2004) to handle cross-border issues.

*some sites had multiple infringements

In Slovakia out of 10 sites checked 5 were flagged under the sweep and 10 sites under the sweep plus.

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Smernica o spotrebiteľskom úvere, smernica o poskytovaní finančných služieb na diaľku, smernica o nečestných obchodných postupoch, smernica o elektronickom obchode, smernica o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.

2 :

ECB, Štatistika eurozóny, www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html


Side Bar