Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Polityka konsumentów: w badaniach UE stwierdzono niedociągnięcia na stronach internetowych oferujących kredyty konsumenckie

Bruksela, dnia 10 stycznia 2012 r. – Czy zdarzyło się Państwu przy podpisywaniu umowy o pożyczkę, kartę kredytową czy inny kredyt konsumencki zdać sobie sprawę, że koszty są wyższe, niż się Państwo spodziewali? Niedawno przeprowadzono w całej UE kontrolę stron internetowych oferujących kredyty konsumenckie w celu sprawdzenia, czy osoby podpisujące umowę o taki kredyt otrzymują wcześniej informacje, do których są uprawnieni na mocy prawa UE w dziedzinie ochrony konsumentów1. Organy krajowe odpowiedzialne za egzekwowanie prawa skontrolowały ponad 500 stron internetowych w 27 państwach członkowskich oraz w Norwegii i Islandii. W przypadku 70% z nich (393 strony) stwierdzono następujące problemy, wymagające dalszego dochodzenia: reklamy niezawierające wymaganych standardowych informacji, brak w ofertach kluczowych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji oraz koszty przedstawiane w sposób wprowadzający w błąd. Organy krajowe odpowiedzialne za egzekwowanie prawa zwrócą się teraz do instytucji finansowych i pośredników kredytowych o wyjaśnienia lub podjęcie działań naprawczych wobec domniemanych nieprawidłowości. W ramach akcji kontrolnej sprawdzono w szczególności, w jaki sposób przedsiębiorstwa stosują przepisy dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego (niedawno wprowadzonej do prawodawstwa krajowego w państwach członkowskich), która ma w założeniu ułatwiać konsumentom zrozumienie i porównywanie ofert kredytowych.

Komisarz UE ds. konsumentów John Dalli powiedział: „Osoby starające się o kredyt są niejednokrotnie zaskakiwane jego kosztami, które okazują się wyższe niż się początkowo wydawało, ponieważ zabrakło wcześniej ważnych informacji lub były one nie w pełni zrozumiałe. Kredyt konsumencki to dziedzina, która nieraz wydaje się skomplikowana, i właśnie dlatego wprowadzono odpowiednie przepisy europejskie, aby pomóc konsumentom w dokonywaniu świadomych decyzji. Bardzo ważne jest zatem, aby przedsiębiorstwa dostarczały konsumentom właściwych i niezbędnych informacji. Komisja powinna przyczyniać się do tego poprzez współpracę z krajowymi organami egzekwującymi prawo.”

Działanie zwane „akcją kontrolną UE” ma na celu egzekwowanie prawa unijnego. Polega ono na jednoczesnym prowadzeniu przez krajowe organy egzekwowania prawa kontroli koordynowanych przez UE pod kątem naruszeń prawa konsumenckiego w danym sektorze. Krajowe organy egzekwowania prawa zwracają się następnie do podmiotów gospodarczych, w przypadku których podejrzewa się nieprawidłowości, o podjęcie działań naprawczych. Akcję kontrolną dotyczącą kredytów konsumenckich przeprowadzono we wrześniu 2011 r.

Sześć państw przeprowadziło pogłębioną akcję kontrolną 57 stron internetowych w celu sprawdzenia zgodności z przepisami konsumenckimi, co dotyczyło m.in. uregulowań dotyczących płatności, rozpatrywania skarg oraz warunków umownych.

Z rynku, którego dotyczyła akcja kontrolna, korzysta codziennie wielu konsumentów. W 2010 r. łączna kwota kredytów konsumenckich pozostających do spłaty na rzecz instytucji finansowych w strefie euro wynosiła ponad 600 mld EUR2.

Wyniki

Spośród 562 stron internetowych poddanych wstępnej akcji kontrolnej jedynie 30% uznano za spełniające odpowiednie przepisy konsumenckie UE; 70% stron (393 strony) wymaga dalszego dochodzenia. Stwierdzono następujące zasadnicze problemy:

  • Braki w zakresie informacji w reklamach kredytu konsumenckiego: reklamy na 258 stronach internetowych (46% stron poddanych kontroli) nie zawierają wszystkich standardowych informacji wymaganych dyrektywą w sprawie kredytów konsumenckich, np. informacji dotyczących: (i) rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (APR), która jest niezbędna do porównywania ofert, (ii) tego, czy opłaty za obowiązkowe usługi pomocnicze (np. ubezpieczenie) zostały zawarte w kosztach całkowitych, lub (iii) czasu trwania umowy kredytowej.

  • Pomijanie kluczowych informacji na temat oferty: 244 strony internetowe (43%) nie zawierają jasnych informacji na temat wszystkich elementów łącznego kosztu, np. na temat: (i) rodzaju stóp procentowych (stała, zmienna lub oba rodzaje), (ii) czasu trwania kredytu (jeżeli ma on zastosowanie) oraz (iii) niektórych kosztów związanych z kredytem (np. opłaty za przygotowanie umowy).

  • Wprowadzające w błąd przedstawienie kosztów – koszty kredytu przedstawiane są nieraz w sposób fałszywy lub mogący wprowadzać w błąd konsumentów, np. w wyniku: (i) sposobu obliczenia ceny lub (ii) braku informacji dla konsumenta, że oprócz kosztu kredytu konsumenckiego należy brać pod uwagę dodatkowe obowiązkowe ubezpieczenie. Taki problem stwierdzono na 116 stronach internetowych (20%).

Pogłębiona akcja kontrolna

Sześć państw (Włochy, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowacja i Szwecja) przeprowadziło pogłębioną akcję kontrolną dotyczącą 57 skontrolowanych stron. Główne stwierdzone problemy dotyczyły informacji udzielanych przed zawarciem umowy oraz warunków umownych.

Kolejne kroki

Obecnie rozpocznie się etap egzekwowania działań: w nadchodzących tygodniach i miesiącach organy krajowe zwrócą się do podmiotów gospodarczych o wyjaśnienia lub wprowadzenie poprawek na ich stronach internetowych. Niedopełnienie tych działań może, w zależności od obowiązującego prawa krajowego, prowadzić do wszczęcia kroków prawnych, których następstwem będą grzywny, a nawet zamknięcie danej strony internetowej. Krajowe organy egzekwowania prawa powinny złożyć Komisji Europejskiej sprawozdanie z podjętych działań do jesieni 2012 r. Komisja zda sprawę z wyników.

Więcej informacji:

Strona internetowa poświęcona akcjom kontrolnym:
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/02

Annex

Table 1. Number of websites checked during the sweep (including sweep plus) and number of websites that need further investigation - by country

Country

Number of websites searched

Number of websites with irregularities

Number to be followed up by the CPC*

Number to be followed up at national level

Austria

10

6

 

6

Belgium

93

89

 

89

Bulgaria

6

0

 

0

Cyprus

10

10

 

10

Czech Republic

10

9

 

9

Denmark

11

9

 

9

Estonia

15

12

 

12

Finland

5

4

 

4

France

50

11

 

11

Germany

26

20

5

15

Greece

1

 0

 

0

Hungary

16

11

 

11

Iceland

10

 

0

Ireland

2

 

0

Italy

15

12

 

12

Latvia

9

7

 

7

Lithuania

5

3

 

5

Luxembourg

20

12

7

5

Malta

5

5

 

5

Netherlands

45

36

 

36

Norway

27

18

 

18

Poland

10

5

 

5

Portugal

40

14

 

14

Romania

20

11

 

11

Slovakia

10

10

 

10

Slovenia

0

0

Spain

29

29

1

28

Sweden

15

12

 

12

United Kingdom

47

38

 

38

29

562

393

13

380

*CPC = Consumer Protection Co-operation Network – a network of national enforcement authorities from 27 Member States (and Norway & Iceland) set up under the Consumer Protection Co-operation Regulation (EC2006/2004) to handle cross-border issues.

*some sites had multiple infringements

In Slovakia out of 10 sites checked 5 were flagged under the sweep and 10 sites under the sweep plus.

Kontakt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Dyrektywa w sprawie kredytu konsumenckiego, dyrektywa w sprawie sprzedaży usług finansowych na odległość, dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych, dyrektywa o handlu elektronicznym oraz dyrektywa o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich.

2 :

EBC, statystyki strefy euro, www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html


Side Bar