Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Patērētāju aizsardzība. ES pārbauda patēriņa kredītu tīmekļa vietnes — tirgus segmentu, kurā ir trūkumi

Brisele, 2012. gada 10. janvāris. Vai esat kādreiz gatavojies(-usies) parakstīt aizņēmuma, kredītkartes vai citu patēriņa kredīta līgumu un secinājis(-usi), ka izmaksas tomēr ir lielākas, nekā gaidīts sākumā? Ir veikta ES mēroga tīmekļa vietņu pārbaude, kuras piedāvā patēriņa kredītus, lai noskaidrotu, vai patērētāji, pirms parakstīt patēriņa kredīta līgumu, iegūst informāciju, kuru viņi tiesīgi saņemt saskaņā ar ES patērētāju aizsardzības tiesību aktiem1. Valstu uzraudzības iestādes pārbaudīja vairāk nekā 500 tīmekļa vietnes visās 27 ES dalībvalstīs un Norvēģijā un Islandē. Tās atzīmēja 70 % (393) tīmekļa vietņu turpmākajai pārbaudei saistībā ar šādām pamatproblēmām: reklāmā netika iekļauta vajadzīgā standartinformācija, pamatinformācija piedāvājumos, kas vajadzīga lēmumu pieņemšanai, bija nepilnīga, izmaksas tika uzrādītas maldinoši. Tagad valstu uzraudzības iestādes sazināsies ar finanšu iestādēm un kredītu starpniekiem par iespējamajiem pārkāpumiem un lūgs sniegt skaidrojumus vai veikt korekcijas. Šajā pārbaudē ar nosaukumu Sweep („tīrīšana”) īpašu uzmanību pievērsa tam, kā uzņēmumi piemēro patēriņa kredītu direktīvu, ko dalībvalstis nesen ieviesušas savos tiesību aktos un kuras mērķis ir nodrošināt patērētājiem iespējas vieglāk izprast un salīdzināt kredītu piedāvājumus.

„Apsverot kredītpiedāvājumus, cilvēkiem dažkārt nācies secināt, ka attiecīgais kredīts ir daudz dārgāks, nekā sākotnēji domāts, jo svarīgā informācija ir neskaidra vai tās trūkst. Patēriņa kredīta nosacījumus ne vienmēr ir viegli izprast, tāpēc, lai palīdzētu patērētājiem pieņemt informētus lēmumus, ir pieņemti Eiropas tiesību akti. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai uzņēmumi sniegtu patērētājiem precīzu un atbilstošu informāciju. Komisijas uzdevums ir sadarboties ar valstu uzraudzības iestādēm, lai panāktu šo mērķi,” sacīja ES patērētāju aizsardzības komisārs Džons Dalli.

Pārbaude Sweep ir ES tiesību aktu izpildes pasākums. To vada ES un veic valstu uzraudzības iestādes, vienlaicīgi īstenojot koordinētas pārbaudes, lai noteiktu patērētāju aizsardzības tiesību aktu pārkāpumus konkrētajā nozarē. Pēc tam valstu uzraudzības iestādes sazinās ar attiecīgajiem uzņēmumiem par iespējamajiem pārkāpumiem un lūdz veikt korekcijas. Pārbaude Sweep par patērētāju kredītiem ir veikta 2011. gada septembrī.

Sešas valstis piedalījās padziļinātajā pārbaudē Sweep Plus par 57 tīmekļa vietnēm, lai pārliecinātos par atbilstību patērētāju aizsardzības noteikumiem, ieskaitot maksājumu noteikumus, sūdzību izskatīšanu un līgumu noteikumus.

Patērētāji ikdienā izmanto šā pārbaudāmā tirgus segmenta pakalpojumus. Eirozonas finanšu iestāžu patēriņa kredītu atlikums2 2010. gadā bija vairāk nekā 600 mljrd. eiro.

Rezultāti

No sākotnēji pārbaudītajām 562 tīmekļa vietnēm tikai 30 % izturēja Sweep pārbaudi par atbilstību attiecīgajiem ES patērētāju aizsardzības noteikumiem, un 70 % šo tīmekļa vietņu (393) tika atzīmētas turpmākajai pārbaudei. Konstatētās pamatproblēmas ir šādas:

  • trūkstoša informācija patēriņa kredītu reklāmās: reklāmas 258 tīmekļa vietnēs (46 % no pārbaudītajām) neietvēra visu standartinformāciju, kas paredzēta patēriņa kredītu direktīvā, piemēram, i) gada procentu likmi (GPL), kas ir būtiska, lai salīdzinātu piedāvājumus, ii) informāciju par to, vai maksa par obligātajiem papildu pakalpojumiem (piemēram, apdrošināšanu) ir iekļauta kopējās izmaksās, vai iii) par kredītlīguma darbības termiņu;

  • pamatinformācijas nesniegšana par piedāvājumu: 244 tīmekļa vietnes (43 %) nesniedza skaidru informāciju par kopējo izmaksu sastāvdaļām, piemēram, i) par procentu likmes veidu (fiksētā, mainīgā vai abas), ii) attiecīgā gadījumā par kredītlīguma darbības termiņu un iii) par dažām ar kreditēšanu saistītajām izmaksām (piemēram, noformēšanas maksu);

  • maldinoša izmaksu uzrādīšana, proti, kredīta izmaksas ir norādītas nepareizi vai tā, ka tās var maldināt patērētājus, piemēram, i) tas ir veids, kā aprēķina cenu, vai, ii) informācijas nesniegšana par patēriņa kredīta papildu izmaksām, kuras ietver obligāto apdrošināšanu. Šādu problēmu konstatēja 116 tīmekļa vietnēs (20 %).

Pārbaude Sweep Plus

Sešas valstis (Itālija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Slovākija un Zviedrija) ir veikušas padziļinātu pārbaudi par 57 pārbaudītajām tīmekļa vietnēm, proti, pārbaudi Sweep Plus. Pamatproblēmas bija saistītas ar informāciju, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas, un ar līguma noteikumiem.

Kas notiks tālāk?

Tagad sāksies izpildes posms — tuvākajās nedēļās un mēnešos valstu iestādes sazināsies ar uzņēmumiem un lūgs sniegt skaidrojumus vai labot attiecīgās tīmekļa vietnes. Bezdarbības gadījumā atkarībā no valstu piemērojamajiem tiesību aktiem pret šiem uzņēmumiem var veikt tiesiskas darbības, kā rezultātā var noteikt naudas sodu vai slēgt attiecīgās tīmekļa vietnes. Valstu uzraudzības iestādes līdz 2012. gada rudenim lūgtas ziņot Eiropas Komisijai. Komisija ziņos par rezultātiem.

Papildu informācija

Tīmekļa vietne par Sweep pārbaudēm:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/02

Annex

Table 1. Number of websites checked during the sweep (including sweep plus) and number of websites that need further investigation - by country

Country

Number of websites searched

Number of websites with irregularities

Number to be followed up by the CPC*

Number to be followed up at national level

Austria

10

6

 

6

Belgium

93

89

 

89

Bulgaria

6

0

 

0

Cyprus

10

10

 

10

Czech Republic

10

9

 

9

Denmark

11

9

 

9

Estonia

15

12

 

12

Finland

5

4

 

4

France

50

11

 

11

Germany

26

20

5

15

Greece

1

 0

 

0

Hungary

16

11

 

11

Iceland

10

 

0

Ireland

2

 

0

Italy

15

12

 

12

Latvia

9

7

 

7

Lithuania

5

3

 

5

Luxembourg

20

12

7

5

Malta

5

5

 

5

Netherlands

45

36

 

36

Norway

27

18

 

18

Poland

10

5

 

5

Portugal

40

14

 

14

Romania

20

11

 

11

Slovakia

10

10

 

10

Slovenia

0

0

Spain

29

29

1

28

Sweden

15

12

 

12

United Kingdom

47

38

 

38

29

562

393

13

380

*CPC = Consumer Protection Co-operation Network – a network of national enforcement authorities from 27 Member States (and Norway & Iceland) set up under the Consumer Protection Co-operation Regulation (EC2006/2004) to handle cross-border issues.

*some sites had multiple infringements

In Slovakia out of 10 sites checked 5 were flagged under the sweep and 10 sites under the sweep plus.

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Patēriņa kredītu direktīva, Finanšu pakalpojumu tālpārdošanas direktīva, Negodīgas komercprakses direktīva, E-komercijas direktīva, Negodīgu līguma noteikumu direktīva.

2 :

ECB, Euro Area Statistics, www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html


Side Bar