Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Tarbijakaitse: EL uurib tarbijakrediiti pakkuvaid veebilehti – turg ei vasta tarbijate ootustele

Brüssel, 10. jaanuar 2012 – Kas teiega on kunagi juhtunud, et olete tahtnud allkirjastada laenu-, krediitkaardi või muu tarbijakrediidi lepingut ja siis avastanud, et see kujuneb kõik palju kallimaks kui te alguses arvasite? Kogu ELi hõlmava tarbijakrediiti pakkuvate veebilehtede uuringu käigus kontrolliti, kas tarbijad saavad enne tarbijakrediidi lepingu allkirjastamist kogu teabe, millele neil ELi tarbijakaitseseaduste1 kohaselt õigus on. Riiklikud täitevasutused kontrollisid enam kui 500 veebilehte 27 liikmesriigis ning Norras ja Islandil. Nad tähistasid 70% veebilehtedest (393) edasiseks uurimiseks seoses järgmiste põhiprobleemidega: reklaam ei sisaldanud nõutavat standardteavet, pakkumisest oli välja jäetud otsuse tegemiseks oluline põhiteave, kulud olid esitatud eksitaval moel. Riiklikud täitevasutused võtavad nüüd finantseerimisasutuste ja krediidivahendajatega ühendust seoses arvatavate rikkumistega ja paluvad neil olukorda selgitada või võtta parandusmeetmeid. Eelkõige kontrolliti seda, kuidas ettevõtjad rakendavad tarbijakrediidi direktiivi (mille liikmesriigid hiljuti üle võtsid), mille eesmärk on lihtsustada tarbijate jaoks krediidipakkumiste mõistmist ja võrdlemist.

ELi tarbijakaitse volinik John Dalli ütles: "Kui inimesed taotlevad laenu, siis mõnikord avastavad nad, et see osutub kallimaks, kui alguses tundus, sest oluline teave oli segane või puudus. Tarbijakrediit ei ole alati kergesti arusaadav, seetõttu on loodud Euroopa õigusaktid, et aidata tarbijaid teadlike otsuste tegemisel. Seetõttu on väga oluline, et ettevõtted varustaksid tarbijaid täpse ja vajaliku teabega. Komisjoni ülesanne on riiklike täitevametitega selle tagamiseks koostööd teha."

"Haarangu" eesmärk on jõustada ELi õigusakte. Seda juhib EL ja viivad läbi riiklikud täitevametid, kes korraldavad samaaegseid, koordineeritud kontrollimisi tarbijakaitseõiguse rikkumiste leidmiseks teatavas sektoris. Riiklikud täitevasutused võtavad seejärel ettevõtjatega ühendust seoses arvatavate rikkumistega ja paluvad neil võtta parandusmeetmeid. Tarbijakrediidiuuring Consumer Credit sweep toimus 2011. aasta septembris.

Kuus riiki viisid läbi 57 veebilehe põhjalikuma uurimise "Sweep Plus", et kontrollida vastavust tarbijakaitseeeskirjadele, seahulgas maksekorra, kaebuste lahendamise ja lepingutingimuste osas.

Tarbijad kasutavad uuritavat turgu iga päev. Aastal 2010 andsid eurotsooni finantseerimisasutused enam kui 600 miljardi euro ulatuses tarbijakrediiti2.

Tulemused

Algselt kontrollitud 562 veebilehest vastasid ainult 30% asjakohastele ELi tarbijakaitseeeskirjadele ja 70% (393) tähistati kui täiendavat kontrollimist vajavad. Peamised probleemid olid järgnevad:

  • Puuduv teave tarbijakrediidi reklaamis: 258 veebilehe (46% kontrollitud veebilehtedest) reklaamid ei sisaldanud kogu tarbijakrediidi direktiivis nõutud teavet, nt i) krediidi kulukuse aastamäär, mis on pakkumiste võrdlemiseks oluline, ii) teave selle kohta, kas kohustuslike kõrvalteenuste (nt kindlustus) tasu on kogukulu hulka arvatud, ja iii) krediidilepingu kestus.

  • Põhiteabe pakkumisest välja jätmine: 244 veebilehte (43%) ei andnud selget teavet kõigi kogukulu elementide kohta, nt i) intressimäära tüüp (fikseeritud, muutuv või mõlemad), ii) krediidi kestus (vajaduse korral) ja iii) teatavad krediidiga seotud kulud (nt lepingutasu);

  • Kulude eksitav esitus, kus krediidi kulud esitatakse kas valesti või tarbijat eksitada võival moel, nt i) hinna arvutamise osas või ii) kui tarbijat ei teavitata sellest, et tarbijakrediidi enda hinnale lisandub kohustuslik kindlustus. Selline probleem oli 116 veebilehel (20%).

Sweep Plus

Kuus riiki (Itaalia, Eesti, Läti, Leedu, Slovakkia, Rootsi) viisid läbi 57 uuritud veebilehe põhjalikuma uurimise Sweep Plus. Peamised probleemid olid seotud lepingueelse teabe ja lepingutingimustega.

Mis saab edasi?

Nüüd algab täitevfaas: Järgnevatel nädalatel ja kuudel võtavad riiklikud ametiasutused ettevõtjatega ühendust ning paluvad neil selgitusi esitada või oma veebilehte parandada. Kui seda ei tehta, võib sõltuvalt riigis kohaldatavatest seadustest olla tulemuseks kohtuasi, mis võib päädida trahviga või isegi veebilehe sulgemisega. Riiklikud täitevasutused peavad Euroopa Komisjonile aruande esitama 2012. aasta sügiseks. Komisjon esitab tulemuste kohta aruande.

Lisateave:

Sweeps veebileht:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/02

Annex

Table 1. Number of websites checked during the sweep (including sweep plus) and number of websites that need further investigation - by country

Country

Number of websites searched

Number of websites with irregularities

Number to be followed up by the CPC*

Number to be followed up at national level

Austria

10

6

 

6

Belgium

93

89

 

89

Bulgaria

6

0

 

0

Cyprus

10

10

 

10

Czech Republic

10

9

 

9

Denmark

11

9

 

9

Estonia

15

12

 

12

Finland

5

4

 

4

France

50

11

 

11

Germany

26

20

5

15

Greece

1

 0

 

0

Hungary

16

11

 

11

Iceland

10

 

0

Ireland

2

 

0

Italy

15

12

 

12

Latvia

9

7

 

7

Lithuania

5

3

 

5

Luxembourg

20

12

7

5

Malta

5

5

 

5

Netherlands

45

36

 

36

Norway

27

18

 

18

Poland

10

5

 

5

Portugal

40

14

 

14

Romania

20

11

 

11

Slovakia

10

10

 

10

Slovenia

0

0

Spain

29

29

1

28

Sweden

15

12

 

12

United Kingdom

47

38

 

38

29

562

393

13

380

*CPC = Consumer Protection Co-operation Network – a network of national enforcement authorities from 27 Member States (and Norway & Iceland) set up under the Consumer Protection Co-operation Regulation (EC2006/2004) to handle cross-border issues.

*some sites had multiple infringements

In Slovakia out of 10 sites checked 5 were flagged under the sweep and 10 sites under the sweep plus.

Kontaktisikud :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Tarbijakrediidi direktiiv, finantsteenuste kaugturustuse direktiiv, ebaausate kaubandustavade direktiiv, e-kaubanduse direktiiv, ebaõiglaste lepingutingimuste direktiiv.

2 :

EKP, euroala statistika, www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html.


Side Bar