Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ KOMISE – TISKOVÁ ZPRÁVA

Spotřebitelé: EU prošetřuje internetové stránky nabízející spotřebitelské úvěry – trh, který nepodává uspokojivé výkony

Brusel 10. ledna 2012 – Už se vám někdy stalo, že jste chtěli podepsat smlouvu o osobní půjčce, kreditní kartě nebo jiném spotřebitelském úvěru, a ukázalo se, že vás to bude stát víc, než jste původně očekávali? Ve snaze zjistit, zda jsou spotřebitelům před podpisem smlouvy o spotřebitelském úvěru poskytnuty informace, na které mají podle spotřebitelského práva EU1 nárok, bylo provedeno celoevropské šetření zaměřené na webové stránky nabízející spotřebitelské úvěry. Vnitrostátní donucovací orgány prošetřily více než 500 webových stránek ve 27 členských státech, Norsku a na Islandu. U 70 % stránek (393) doporučily další šetření v souvislosti s těmito hlavními nedostatky: reklama neobsahovala požadované standardní informace, v nabídkách nebyly uvedeny klíčové informace, které ovlivňují rozhodování, a náklady byly prezentovány zavádějícím způsobem. Vnitrostátní donucovací orgány nyní kontaktují finanční instituce a zprostředkovatele úvěrů, upozorní je na podezření z nesrovnalostí a vyzvou je k vysvětlení nebo nápravě. Akce se zaměřila zejména na to, jak provozovatelé uplatňují směrnici o spotřebitelském úvěru, která byla nedávno provedena ve vnitrostátním právu členských států a jejímž cílem je zajistit, aby spotřebitelé úvěrovým nabídkám lépe rozuměli a mohli si je porovnat.

Evropský komisař odpovědný za ochranu spotřebitelů John Dalli uvedl: „Lidé při rozhodování o úvěru někdy zjistí, že je daný produkt dražší, než se původně zdálo, protože nebyly jasně nebo vůbec uvedeny důležité informace. Spotřebitelské úvěry není vždy snadné pochopit, a právě proto byly zavedeny evropské právní předpisy, které mají spotřebitelům pomoci při rozhodování o těchto úvěrech. Je tedy velmi důležité, aby provozovatelé poskytovali spotřebitelům správné a nezbytné informace. A úkolem Komise je zajistit spolu s vnitrostátními orgány, aby tato povinnost byla dodržována.“

Celoplošné opatření, jehož cílem je zajistit dodržování právních předpisů EU, se nazývá „sweep“. Tuto akci pod vedením EU provádějí vnitrostátní donucovací orgány, které souběžně a koordinovaně kontrolují, zda v daném odvětví nebylo porušeno spotřebitelské právo. V případě podezření na určité nesrovnalosti pak vnitrostátní donucovací orgány kontaktují provozovatele a vyzvou je k nápravě. Celoplošná kontrola zaměřená na spotřebitelské úvěry proběhla v září 2011.

Šest zemí provedlo u 57 internetových stránek hlubší šetření, tzv. Sweep Plus, v rámci kterého kontrolovaly dodržování spotřebitelských právních předpisů včetně platebních podmínek a podmínek týkajících se reklamací.

Kontrolovaný trh je spotřebiteli využíván každodenně. V roce 2010 měly finanční instituce v eurozóně více než 600 miliard EUR nesplacených spotřebitelských úvěrů2.

Výsledky

Z 562 internetových stránek, které byly původně prověřovány, byl soulad s příslušnými přepisy EU týkajícími se spotřebitelů zjištěn pouze ve 30 % případů a u 70 % stránek bylo doporučeno provést další šetření. Byly zjištěny tyto hlavní problémy:

  • chybějící informace v reklamách na spotřebitelské úvěry: u 258 internetových stránek (46 %) neobsahovala reklama všechny standardní informace požadované podle směrnice o spotřebitelském úvěru, např. i) roční procentní sazbu nákladů (RPSN), která je důležitá pro porovnání jednotlivých nabídek, ii) informace o tom, zda byly do celkových nákladů zahrnuty poplatky za povinné doplňkové služby (např. pojištění), nebo iii) informace o době trvání úvěrové smlouvy;

  • neuvedení klíčových informací o nabídce: na 244 internetových stránkách (43 %) nebyly uvedeny jasné informace o veškerých různých složkách celkových nákladů, např. i) o druhu úrokové sazby (pevná, pohyblivá nebo kombinace těchto sazeb), ii) případně o době trvání úvěru a iii) o některých nákladech souvisejících s úvěrem (např. poplatek za sjednání smlouvy);

  • zavádějící prezentace nákladů v případě, kdy jsou náklady úvěru zobrazeny způsobem, který je nepravdivý nebo by mohl klamat spotřebitele, např. i) ve způsobu výpočtu ceny, nebo ii) není-li spotřebitel informován, že do nákladů na vlastní spotřebitelský úvěr není zahrnuto povinné pojištění. Tento nedostatek byl zaznamená u 116 internetových stránek (20 %).

Sweep Plus

Šest zemí (Itálie, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko, Švédsko) provedlo u 57 internetových portálů hlubší šetření, tzv. Sweep Plus. Hlavní nedostatky byly zjištěny u informací poskytovaných před uzavřením smlouvy a u smluvních podmínek.

Co bude následovat?

Nyní bude zahájena fáze vymáhání souladu s právními předpisy. Vnitrostátní orgány v nadcházejících týdnech a měsících kontaktují provozovatele internetových stránek a požádají je, aby na svých portálech doplnili chybějící informace nebo je opravili. V případě, že tak neučiní, mohou proti nim být v závislosti na použitelných vnitrostátních právních předpisech zahájeny právní kroky, které mohou vyústit v postihy v podobě pokut či dokonce v příkaz webové stránky uzavřít. Vnitrostátní donucovací orgány mají Evropské komisi podat zprávu do podzimu roku 2012. Komise bude o výsledcích informovat formou zprávy.

Více informací:

Internetové stránky o kontrolách:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/02

Annex

Table 1. Number of websites checked during the sweep (including sweep plus) and number of websites that need further investigation - by country

Country

Number of websites searched

Number of websites with irregularities

Number to be followed up by the CPC*

Number to be followed up at national level

Austria

10

6

 

6

Belgium

93

89

 

89

Bulgaria

6

0

 

0

Cyprus

10

10

 

10

Czech Republic

10

9

 

9

Denmark

11

9

 

9

Estonia

15

12

 

12

Finland

5

4

 

4

France

50

11

 

11

Germany

26

20

5

15

Greece

1

 0

 

0

Hungary

16

11

 

11

Iceland

10

 

0

Ireland

2

 

0

Italy

15

12

 

12

Latvia

9

7

 

7

Lithuania

5

3

 

5

Luxembourg

20

12

7

5

Malta

5

5

 

5

Netherlands

45

36

 

36

Norway

27

18

 

18

Poland

10

5

 

5

Portugal

40

14

 

14

Romania

20

11

 

11

Slovakia

10

10

 

10

Slovenia

0

0

Spain

29

29

1

28

Sweden

15

12

 

12

United Kingdom

47

38

 

38

29

562

393

13

380

*CPC = Consumer Protection Co-operation Network – a network of national enforcement authorities from 27 Member States (and Norway & Iceland) set up under the Consumer Protection Co-operation Regulation (EC2006/2004) to handle cross-border issues.

*some sites had multiple infringements

In Slovakia out of 10 sites checked 5 were flagged under the sweep and 10 sites under the sweep plus.

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Směrnice o spotřebitelském úvěru, směrnice o uvádění finančních služeb na trh na dálku, směrnice o nekalých obchodních praktikách, směrnice o elektronickém obchodu a směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.

2 :

ECB, statistika eurozóny, www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html


Side Bar