Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Потребители: EС разследва уебсайтове за потребителски кредити – пазар, който не носи очакваните резултати за потребителите

Брюксел, 10 януари 2012 г. – Случвало ли ви се е да сте на крачка от на подписването на договор за личен заем, кредитна карта или друг вид потребителски кредит и да установите, че всъщност ще ви струва по-скъпо, отколкото сте очаквали първоначално? С цел да се установи дали потребителите получават информацията, на която имат право съгласно законодателството на ЕС за защита на потребителите1, преди да подпишат договор за потребителски кредит, беше проведена проверка на равнище ЕС на уебсайтове, предлагащи потребителски кредити. Националните правоприлагащи органи провериха над 500 уебсайта в 27‑те държави-членки плюс Норвегия и Исландия. Те набелязаха 70 % (393) от сайтовете за допълнително разследване във връзка със следните основни проблеми: в рекламата не е включена стандартната информация, която се изисква; в офертите е пропусната ключова информация, която е от голямо значение за вземането на решение; разходите са представени по подвеждащ начин. Сега националните правоприлагащи органи ще се свържат с финансови институции и кредитни посредници във връзка с предполагаеми нередности и ще изискат от тях да дадат пояснения или да предприемат коригиращи действия. В рамките на тази мащабна операция беше проверено по-специално как предприятията прилагат Директивата относно потребителския кредит (наскоро транспонирана в държавите‑членки), която има за цел потребителите по‑лесно да разбират и сравняват кредитните оферти.

Комисарят на ЕС John Dalli, който отговаря за защитата на потребителите, заяви: „Когато хората търсят кредит, те понякога установяват, че този кредит всъщност струва по‑скъпо, отколкото изглежда първоначално, тъй като важната информация понякога е неясна или липсва. Потребителските кредити не винаги могат да бъдат разбрани лесно, поради което съществува законодателство на ЕС с цел да се помогне на потребителите да вземат информирани решения. Поради тази причина е много важно бизнесът да предоставят на потребителите правилната и необходима информация. А задачата на Комисията е да си сътрудничи с националните органи по правоприлагането, за да гарантира това.“

„Мащабна проверка“ е акция за прилагане на законодателството на ЕС. Ръководена от ЕС, тя се провежда от националните правоприлагащи органи, които извършват едновременни, съгласувани проверки за нарушения на законодателството за защита на потребителите в определен сектор на икономиката. Националните правоприлагащи органи впоследствие се свързват с операторите във връзка с предполагаеми нередности и изискват от тях да предприемат коригиращи действия. Мащабната проверка във връзка с потребителските кредити се проведе през септември 2011 г.

В шест държави беше проведено по‑задълбочено разследване „Мащабна проверка плюс“ на 57 уебсайта, за да се провери дали се спазват правилата за защита на потребителите, включително схемата за плащане, разглеждането на жалби и реда и условията.

Пазарът, който е обект на проверка, се използва от потребителите всеки ден. През 2010 г. неизплатените задължения по потребителски кредити възлизаха на €600 милиона2 за финансовите институции от еврозоната.

Резултати

От общо 562 уебсайта, проверени първоначално, само 30 % издържаха проверката за спазване на съответните правила на ЕС за защита на потребителите, а 70 % от уебсайтовете (393) бяха набелязани за допълнително разследване. Трите най-големи проблема, които бяха установени, са:

  • Липсваща информация в рекламата на потребителски кредити: Рекламните текстове на 258 уебсайта (46 % от проверените уебсайтове) не съдържаха цялата стандартна информация, която се изисква съгласно Директивата относно потребителския кредит, напр. i) годишния процент на разходите (ГПР), който е от важно значение при сравняване на офертите, ii) информация дали таксите за задължителни допълнителни услуги (напр. застраховка) са включени в общите разходи, или iii) относно срока на кредитното споразумение;

  • Липса на ключова информация относно офертата: 244 уебсайта (43%) не предоставяха ясна информация относно различните елементи на общите разходи, напр. i) относно вида на лихвения процент (фиксиран, променлив или комбинация от двата вида), ii) относно срока на кредита (ако е приложимо), и iii) относно някои от разходите, свързани с кредита (напр. относно таксите за сключване на споразумение);

  • Подвеждащо представяне на разходите, при което разходите по кредита са представени по начин, който е неверен или може да заблуди потребителите, напр. i) по начина, по който се изчислява цената, или ii) ако потребителят не е информиран, че освен разходите за самия потребителски кредит съществува и допълнителна задължителна застраховка. Този проблем е бил отчетен при 116 (20 %) от всички уебсайтове.

Мащабна проверка плюс

Шест държави (Италия, Естония, Латвия, Литва, Словакия, Швеция) проведоха по‑задълбочено разследване на 57 от проверените уебсайтове – акцията „Мащабна проверка плюс“. Основните проблеми бяха свързани с информацията, предоставяна преди сключването на договора, и условията на договора.

Какво предстои?

Сега започва фазата на правоприлагане: През следващите няколко седмици и месеци националните органи ще се свържат със стопанските оператори и от тях ще бъде изискано да представят разяснения или да извършат корекции на своите уебсайтове. Ако това не бъде изпълнено, в зависимост от приложимото национално законодателство може да бъде започнато съдебно производство, водещо до налагане на глоби или дори закриване на уебсайтовете. От националните правоприлагащи органи се изисква да докладват на Европейската комисия до есента на 2012 г. Комисията ще оповести постигнатите резултати.

За допълнителна информация:

Уебсайт за мащабните разследвания на адрес:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/02

Annex

Table 1. Number of websites checked during the sweep (including sweep plus) and number of websites that need further investigation - by country

Country

Number of websites searched

Number of websites with irregularities

Number to be followed up by the CPC*

Number to be followed up at national level

Austria

10

6

 

6

Belgium

93

89

 

89

Bulgaria

6

0

 

0

Cyprus

10

10

 

10

Czech Republic

10

9

 

9

Denmark

11

9

 

9

Estonia

15

12

 

12

Finland

5

4

 

4

France

50

11

 

11

Germany

26

20

5

15

Greece

1

 0

 

0

Hungary

16

11

 

11

Iceland

10

 

0

Ireland

2

 

0

Italy

15

12

 

12

Latvia

9

7

 

7

Lithuania

5

3

 

5

Luxembourg

20

12

7

5

Malta

5

5

 

5

Netherlands

45

36

 

36

Norway

27

18

 

18

Poland

10

5

 

5

Portugal

40

14

 

14

Romania

20

11

 

11

Slovakia

10

10

 

10

Slovenia

0

0

Spain

29

29

1

28

Sweden

15

12

 

12

United Kingdom

47

38

 

38

29

562

393

13

380

*CPC = Consumer Protection Co-operation Network – a network of national enforcement authorities from 27 Member States (and Norway & Iceland) set up under the Consumer Protection Co-operation Regulation (EC2006/2004) to handle cross-border issues.

*some sites had multiple infringements

In Slovakia out of 10 sites checked 5 were flagged under the sweep and 10 sites under the sweep plus.

За контакт:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Директива относно потребителския кредит, Директива относно дистанционната търговия на потребителски финансови услуги, Директива относно нелоялните търговски практики, Директива относно електронната търговия, Директивата относно неравноправните клаузи в договорите.

2 :

EЦБ, Статистически данни за еврозоната, www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html


Side Bar