Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 27. júna 2012

Riešenie otázky daňových podvodov a únikov: Komisia stanovuje konkrétne opatrenia

Minimálne sankcie za daňové trestné činy, cezhraničné daňové identifikačné číslo, charta EÚ pre daňovníkov a prísnejšie spoločné opatrenia proti daňovým rajom – to je len niekoľko príkladov konkrétnych myšlienok, ktoré dnes predložila Komisia na zlepšenie boja proti daňovým podvodom a únikom v EÚ. V dnešnom oznámení, ktoré je založené na holistickom prístupe, sa analyzujú spôsoby, ako posilniť súčasné opatrenia, a stanovujú sa v ňom potenciálne nové iniciatívy obmedzujúce podvody a úniky v Európe.

Komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algirdas Šemeta vyhlásil:

„Nerobme si žiadne ilúzie: daňoví podvodníci kradnú z vreciek obyčajných občanov a oberajú členské štáty o veľmi potrebné príjmy. Ak chceme mať spravodlivé a efektívne daňové systémy, musíme s týmito podvodmi skoncovať. Politická vôľa na posilnenie tohto boja existuje, teraz je však potrebné premietnuť ju do konkrétnych opatrení. Ako Únia 27 štátov máme mocnú výhodu – silu v číslach. Ak budeme konať ako jeden tím so spoločnou stratégiou, môžeme nad podvodníkmi zvíťaziť a budeme od nich môcť požadovať obrovské sumy peňazí, na ktoré máme oprávnený nárok.“

Veľkosť tieňovej ekonomiky v členských štátoch dosahuje podľa odhadov v priemere takmer jednu pätinu HDP, čo predstavuje spolu takmer 2 bilióny EUR. Vzhľadom na globalizáciu ekonomiky a technologický pokrok je jasné, že izolované snahy jednotlivých štátov o riešenie tohto problému neprinesú ovocie. V oznámení sa preto stanovuje trojúrovňový prístup zameraný na boj proti únikom a podvodom analyzovaný z každého možného uhla.

Vnútroštátna úroveň

Členské štáty by sa mali zamerať na zdokonalenie svojej administratívnej schopnosti vyberať dane, ako sa jasne uvádza v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny (pozri IP/12/513). Komisia bude pozorne sledovať ich pokrok v tejto oblasti a zároveň im bude v prípade potreby poskytovať aj technickú pomoc. Vnútroštátne orgány by takisto mali uľahčiť záujemcom dodržiavať predpisy napríklad prostredníctvom programov dobrovoľného oznamovania. Lepšiemu dodržiavaniu predpisov by mali pomôcť nástroje EÚ, akými sú napríklad jednotné kontaktné miesto (pozri IP/12/17) a prípadný daňový webový portál.

Úroveň EÚ

Opatrenia na riešenie otázky daňových únikov na európskej úrovni sa osvedčili ako účinný nástroj. Napríklad vďaka smernici EÚ o úsporách si členské štáty vymieňajú informácie o daňovníkoch-nerezidentoch až do výšky 20 miliárd EUR. Momentálne treba takúto spoluprácu prehĺbiť a posilniť spoločné nástroje. V tejto súvislosti zohráva kľúčovú úlohu dohoda členských štátov o revidovanej smernici o úsporách. Okrem toho sa prezentuje celý rad nových myšlienok. Medzi ne patrí možnosť zavedenia európskeho cezhraničného daňového identifikačného čísla, mechanizmu rýchlej reakcie pre podvody zahŕňajúce DPH a minimálnych pravidiel a sankcií EÚ za podvody a úniky.

Medzinárodná úroveň

Aby bol boj proti daňovým únikom skutočne účinný, medzinárodní partneri musia uplatňovať normy týkajúce sa dobrej správy, ktoré sú rovnocenné s normami EÚ. V tejto súvislosti majú rozhodujúci význam poverenia, o ktoré Komisia požiadala na účely rokovania o prísnejších dohodách o úsporách s kľúčovými susediacimi krajinami. Komisia pred koncom roka 2012 takisto stanoví prístup založený na odmenách a trestoch k riešeniu otázky daňových rajov, ako aj opatrenia na riešenie problému agresívneho daňového plánovania.

Súvislosti

Na zasadnutí Európskej rady 2. marca 2012 členské štáty vyzvali Komisiu, aby „urýchlene vypracovala konkrétne spôsoby, ako zlepšiť boj proti daňovým podvodom a únikom, a to aj v súvislosti s tretími krajinami, a aby do júna 2012 podala správu.“ Dnešné oznámenie bude predložené na samite EÚ na konci júna.

Ďalšie kroky

Komisia začne rozvíjať myšlienky uvedené v dnešnom oznámení. Do konca roka predloží akčný plán na boj proti podvodom a únikom vrátane konkrétnych opatrení, ktoré by sa mohli rýchlo vypracovať. Komisia zároveň predloží svoju iniciatívu týkajúcu sa daňových rajov a agresívneho daňového plánovania

Užitočné odkazy

Oznámenie Komisie možno nájsť na: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

MEMO/12/492

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar