Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 27 czerwca 2012 r.

Zwalczanie nadużyć podatkowych i unikania opodatkowania: Komisja proponuje konkretne środki

Minimalne sankcje za przestępstwa podatkowe, transgraniczny identyfikacyjny numer podatkowy, karta podatnika UE oraz zaostrzone wspólne środki przeciwko rajom podatkowym. To tylko niektóre z konkretnych pomysłów, jakie Komisja zaprezentowała dzisiaj z myślą o sprawniejszym zwalczaniu nadużyć podatkowych i unikania opodatkowania w UE. W dzisiejszym komunikacie przyjęto kompleksowe podejście i omówiono sposoby poprawy bieżących środków oraz przedstawiono ewentualne nowe inicjatywy mające na celu wyeliminowanie w Europie nadużyć podatkowych i unikania opodatkowania.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, stwierdził:

„Postawmy sprawę jasno: ci, którzy unikają opodatkowania, okradają zwykłych obywateli oraz pozbawiają państwa członkowskie bardzo potrzebnych dochodów. Jeśli chcemy uczciwego i wydajnego systemu podatkowego, musimy ukrócić takie działania. Istnieje wola polityczna, by nasilić tę walkę. Nadszedł czas, aby przekuć słowa w czyny. Unia składająca się z 27 członków ma istotną przewagę – siłę wynikającą z liczebności. Jeśli będziemy działać zespołowo, według wspólnie obranej strategii, możemy pokonać tych, którzy dopuszczają się nadużyć podatkowych i unikają opodatkowania, oraz odzyskać znaczne sumy pieniędzy, które zgodnie z prawem są należne”.

Szacuje się, że szara strefa gospodarki we wszystkich państwach członkowskich stanowi prawie 1/5 PKB, tj. blisko 2 bln EUR ogółem. Zważywszy na globalizację gospodarki oraz postępy w dziedzinie technologii, nie ulega wątpliwości, że wysiłki państw podejmowane w pojedynkę w celu zwalczania tego problemu nie przyniosą zamierzonych efektów. W związku z tym w komunikacie nakreślono trzystopniową strategię zmierzającą do zwalczania pod każdym możliwym kątem nadużyć podatkowych i unikania opodatkowania.

Na szczeblu krajowym

Państwa członkowskie powinny dołożyć starań, by usprawnić swoją zdolność administracyjną w zakresie poboru podatków zgodnie z jasno określonymi zaleceniami dla poszczególnych krajów (zob. IP/12/513). Komisja będzie ściśle monitorować ich postępy w tej dziedzinie i jednocześnie zapewniać wsparcie techniczne w razie potrzeby. Władze krajowe powinny również ułatwiać chętnym podmiotom zgodność z przepisami, na przykład poprzez programy dobrowolnego przekazywania informacji. Pomocne w osiąganiu większej zgodności z przepisami powinny być instrumenty unijne, takie jak punkt kompleksowej obsługi (zob. IP/12/17) oraz ewentualny internetowy portal poświęcony kwestiom podatkowym.

Na szczeblu unijnym

Podejmowane na szczeblu unijnym działania mające zaradzić zjawisku unikania opodatkowania okazały się skuteczne. Przykładowo za sprawą unijnej dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności państwa członkowskie prowadzą wymianę informacji na temat podatników niebędących rezydentami do kwoty 20 mld EUR. Obecne wyzwanie polega na zacieśnieniu tej współpracy i usprawnieniu wspólnych narzędzi. W tym kontekście zasadnicze znaczenie ma porozumienie między państwami członkowskimi dotyczące zmienionej dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności. Ponadto przedstawiono szereg nowych pomysłów. Dotyczą one m.in. ewentualnego transgranicznego numeru identyfikacji podatkowej w Europie, mechanizmu szybkiego reagowania w razie nadużyć w obszarze podatku VAT oraz minimalnych zasad i sankcji stosowanych przez UE w przypadku nadużyć i unikania opodatkowania.

Na szczeblu międzynarodowym

By walka z unikaniem opodatkowania faktycznie przyniosła efekty, partnerzy międzynarodowi muszą postępować zgodnie ze standardami dobrych rządów, które odpowiadają standardom obowiązującym w UE. Zasadnicze znaczenie mają tutaj mandaty negocjacyjne, o które Komisja wystąpiła w celu wynegocjowania lepszych porozumień w sprawie opodatkowania oszczędności z najważniejszymi państwami sąsiednimi. Przed upływem 2012 r. Komisja określi także podejście oparte na karach i zachętach, które pozwoli zająć się problemem rajów podatkowych, a także ustali środki w postępowaniu z podmiotami odpowiedzialnymi za agresywne planowanie podatkowe.

Przebieg procedury

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w marcu 2012 r. państwa członkowskie zwróciły się do Komisji o szybkie opracowanie konkretnych sposobów poprawy walki z nadużyciami podatkowymi i unikaniem opodatkowania, w tym w stosunkach z państwami trzecimi oraz o przedstawienie do czerwca 2012 r. stosownego sprawozdania. Dzisiejszy komunikat zostanie przedłożony na szczycie UE pod koniec czerwca.

Dalsze działania

Komisja przystąpi do prac nad pomysłami przedstawionymi w dzisiejszym komunikacie. Przed końcem tego roku Komisja przedstawi plan działania w zakresie walki z nadużyciami i unikaniem opodatkowania przy pomocy środków szczególnych, które można by szybko opracować. Komisja wystąpi też z inicjatywą dotyczącą rajów podatkowych i agresywnego planowania podatkowego.

Przydatne linki

Komunikat Komisji jest dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm.

MEMO/12/492

Kontakt:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar