Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 juni 2012

Bestrijding van belastingfraude en –ontduiking: de Commissie presenteert concrete maatregelen

Minimumstraffen voor fiscale delicten, een grensoverschrijdend fiscaal identificatie­nummer, een charter voor de belastingplichtige in de EU en strengere gemeenschappelijke maatregelen tegen belastingparadijzen. Dit is slechts een greep uit de concrete ideeën die de Commissie in haar mededeling van vandaag heeft gepresenteerd om de strijd tegen belastingfraude en –ontduiking in de EU aan te scherpen. Vanuit een totaalbenadering onderzoekt zij hoe de bestaande maatregelen kunnen worden versterkt en zet zij mogelijke nieuwe initiatieven uiteen om een eind te maken aan belastingfraude en –ontduiking in Europa.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, douane-unie, audit en fraudebestrijding, verwoordde het als volgt:

"Laat het duidelijk zijn: belastingfraudeurs bestelen de gewone burger en roven de schatkist leeg. Als we een eerlijk en efficiënt belastingstelsel willen, moeten we deze praktijk met wortel en tak uitroeien. De politieke wil om de strijd op te voeren, is aanwezig. Nu moeten we nog de daad bij het woord voegen. Als een Unie van 27 hebben we een sterk voordeel, namelijk ons grote aantal. Als we als een team spelen, met een gemeenschappelijke strategie, kunnen we de belastingfraudeurs en –ontduikers verslaan en grote sommen geld die wettelijk verschuldigd zijn, recupereren."

De omvang van de schaduweconomie wordt in de verschillende lidstaten gemiddeld op bijna een vijfde van het bbp geraamd, dat wil zeggen in totaal bijna 2 triljoen euro. Gelet op de globalisering van de economie en de technologische vooruitgang is het duidelijk dat aparte inspanningen van de lidstaten geen zoden aan de dijk brengen. Daarom wordt in de mededeling een drieledige aanpak naar voren geschoven die erop gericht is om belastingfraude en -ontduiking van alle kanten te bestrijden.

Nationaal niveau

De lidstaten moeten zich toeleggen op een verbetering van hun bestuurlijke capaciteit om de belastingen te innen, zoals al duidelijk was aangegeven in de landenspecifieke aanbevelingen (zie IP/12/513). De Commissie zal nauwlettend toezien op de vooruitgang die zij hierbij maken en indien nodig ook technische bijstand verlenen. De nationale autoriteiten moeten de naleving van de belastingwetgeving ook gemakkelijker maken, bijvoorbeeld via programma's voor vrijwillige verstrekking van informatie. EU-instrumenten zoals het éénloketsysteem (zie IP/12/17) en een eventuele fiscale portaalsite moeten ook een betere naleving in de hand werken.

EU-niveau

Maatregelen tegen belastingontduiking op Europees niveau hebben hun waarde al bewezen. Dankzij bijvoorbeeld de EU-spaarrenterichtlijn wisselen de lidstaten inlichtingen over niet-ingezeten belastingplichtigen uit voor een bedrag ter waarde van 20 miljard euro. De uitdaging bestaat er nu in deze samenwerking te verdiepen en de gemeenschappelijke instrumenten aan te scherpen. In dit verband is een akkoord tussen de lidstaten over de herziene spaarrenterichtlijn van wezenlijk belang. Voorts zijn enkele nieuwe ideeën gepresenteerd, zoals een eventueel Europees grensoverschrijdend fiscaal identificatienummer, een snellereactiemechanisme voor btw-fraude en EU-minimumregels en –sancties voor fraude en ontduiking.

Internationaal

De strijd tegen belastingontduiking kan pas echt doeltreffend zijn als ook de internationale partners normen inzake goed bestuur toepassen die gelijkwaardig zijn aan de normen in de EU. In dat verband zijn de mandaten die de Commissie heeft gevraagd om te onderhandelen over strengere overeenkomsten betreffende de belastingheffing van spaartegoeden met de belangrijkste buurlanden, van wezenlijk belang. Voor eind 2012 zal de Commissie ook met een aanpak voor belastingparadijzen komen, die deze goedschiks of kwaadschiks zullen moeten volgen, en met maatregelen tegen agressieve fiscale planning.

Achtergrond

Op de Europese Raad van maart 2012 hebben de lidstaten de Commissie gevraagd "snel concrete manieren uit te werken om belastingfraude en belastingontduiking beter te bestrijden, ook in relatie tot derde landen, en uiterlijk in juni 2012 verslag uit te brengen". De mededeling van vandaag zal eind juni op de EU-top worden voorgelegd.

Volgende stappen

De Commissie zal de ideeën die in de mededeling van vandaag gepresenteerd zijn, beginnen uit te werken. Voor het eind van het jaar zal zij een actieplan voor de bestrijding van belastingfraude en -ontduiking presenteren, met specifieke maatregelen die snel in de praktijk kunnen worden omgezet. Daarnaast zal zij ook met een initiatief in verband met belastingparadijzen en agressieve fiscale planning komen.

Nuttige links

De mededeling van de Commissie kan worden geraadpleegd op:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

MEMO/12/492

Contact:

Emer Traynor (+32(2) 292.15.48)


Side Bar