Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

pranešimas spaudai

Briuselis, 27 Biržẽlis 2012

Kova su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu – Komisija pristato konkrečias priemones

Mažiausios būtinos sankcijos už mokestinius nusikaltimus, tarpvalstybinis mokesčių mokėtojo kodas, ES mokesčių mokėtojo chartija ir aktyvesnės bendros kovos su mokesčių rojais priemonės — tai tik keletas šiandien Komisijos pateiktų konkrečių pasiūlymų, skirtų gerinti ES kovą su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu. Šiandienos komunikate žvelgiama plačiai ir svarstoma, kaip galėtume pagerinti esamas priemones, ir pateikiamos naujos iniciatyvos, kurių būtų galima imtis siekiant Europoje panaikinti mokestinį sukčiavimą ir mokesčių slėpimą.

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė:

„Neapsigaudinėkime – tie, kas slepia mokesčius, vagia iš paprastų piliečių kišenės ir iš valstybių narių atima taip reikalingas pajamas. Jei norime sukurti sąžiningą ir veiksmingą mokesčių sistemą, tokiai veiklai privalome užkirsti kelią. Politinės valios siekti šio tikslo netrūksta. Dabar metas pereiti prie veiksmų. Kaip 27 valstybių sąjunga turime didelį privalumą – mūsų daug. Jei veiksime kaip komanda ir turėsime bendrą strategiją, pajėgsime įveikti sukčius bei tuos, kas slepia mokesčius, ir susigrąžinti didžiules mums priklausančias sumas.“

Apskaičiuota, kad Europos šešėlinės ekonomikos dydis – vidutiniškai beveik penktadalis valstybių narių BVP, arba iš viso 2 trln. EUR. Atsižvelgiant į ekonomikos globalizaciją ir technologinę pažangą, akivaizdu, kad atskirų valstybių pastangų šiai problemai įveikti nepakaks. Todėl Komisija pateikia 3 pakopų metodą, kuriuo remiantis su mokesčių slėpimu ir mokestiniu sukčiavimu siekiama kovoti visais įmanomais lygmenimis.

Nacionalinis lygmuo

Valstybės narės turėtų kryptingiau gerinti mokesčių surinkimą – tai aiškiai išdėstyta šalims skirtose rekomendacijose (žr. IP/12/513). Komisija atidžiai stebės valstybių narių pažangą šioje srityje ir prireikus teiks techninę paramą. Be to, valstybės narės galėtų parengti, pavyzdžiui, savanoriško informacijos pateikimo programas, kad norintiems laikytis reikalavimų tai daryti būtų lengviau. ES priemonės, tokios kaip vieno langelio sistemos (žr. IP/12/17), ir galimas mokesčių žiniatinklio portalas, taip pat turėtų padėti pagerinti atitiktį.

ES lygmuo

Europos lygmeniu kovos su mokesčių slėpimu veiksmai akivaizdžiai duoda vaisių. Pavyzdžiui, ES taupymo pajamų apmokestinimo direktyva padeda valstybėms narėms keistis informacija apie mokesčių mokėtojų nerezidentų turtą, kurio vertė – 20 mlrd. EUR. Dabar svarbu gerinti bendradarbiavimą ir tobulinti bendras priemones. Šiuo atžvilgiu valstybių narių susitarimas dėl persvarstytos Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos yra labai svarbus. Be to, pateikta keletas naujų pasiūlymų, susijusių su galimu Europos tarpvalstybiniu mokesčių mokėtojo kodu, greito reagavimo mechanizmu, taikytinu sukčiavimui pridėtines vertės mokesčiu, taip pat mažiausias būtinas ES taisykles ir sankcijas mokestinio sukčiavimo bei mokesčių slėpimo srityje.

Tarptautinis lygmuo

Kad kova su mokesčių slėpimu būtų išties sėkminga, tarptautiniai partneriai turi taikyti geras valdysenos normas, kurios atitiktų ES normas. Šiuo atžvilgiu labai svarbūs įgaliojimai, kurių Komisija paprašė, kad galėtų derėtis dėl labiau įpareigojančių susitarimų su svarbiausiomis kaimyninėmis šalimis dėl taupymo pajamų apmokestinimo. Iki 2012 m. pabaigos Komisija pateiks pasiūlymų, kaip taikyti „botago ir meduolio“ principą mokesčių rojų problemai spręsti, taip pat priemones, taikytinas agresyvaus mokesčių planavimo metodus taikantiems subjektams.

Pagrindiniai faktai

2012 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryboje valstybės narės paprašė Komisijos „greitai parengti konkrečias priemones kovai su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu aktyvinti, be kita ko, bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, ir iki 2012 m. birželio mėn. pateikti ataskaitą“. Šiandienos komunikatas bus pateiktas birželio pabaigoje rengiamam ES aukščiausiojo lygio susitikimui.

Tolesni veiksmai

Komisija imsis plėtoti komunikate išdėstytus pasiūlymus. Iki metų pabaigos ji pateiks kovos su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu veiksmų planą, įskaitant konkrečias priemones, kurias būtų galima greitai parengti. Be to, Komisija pateiks iniciatyvą dėl mokesčių rojų ir agresyvaus mokesčių planavimo.

Naudingos nuorodos

Komisijos komunikatą galima rasti
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm.

MEMO/12/492

Asmenys ryšiams

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar