Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

lehdistötiedote

Bryssel, 27 kesäkuu 2012

Komissio esittää konkreettisia toimia veropetosten torjumiseksi

Komissio on esittänyt tänään konkreettisia toimia veropetosten torjunnan parantamiseksi EU:ssa. Näitä ovat muun muassa verorikoksista langetettavat vähimmäisseuraamukset, kaikkialla EU:ssa voimassa oleva verotunniste, EU:n verovelvollisen peruskirja ja yhteiset toimet veroparatiisien torjumiseksi. Tänään annettu tiedonanto perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Siinä tarkastellaan keinoja tehostaa nykyisiä toimia ja luonnostellaan uusia aloitteita veropetosten torjumiseksi Euroopassa.

”On tosiasia, että verorikolliset varastavat tavallisten kansalaisten kukkarosta ja vievät jäsenvaltioilta niiden kovasti tarvitsemia tuloja. Jotta verojärjestelmä olisi oikeudenmukainen ja tehokas, tällaisen käytännön on loputtava. Poliittista tahtoa torjunnan tehostamiseksi on riittävästi, mutta se on vielä muunnettava konkreettiseksi toiminnaksi. Unionin vahvuutena on sen koko: 27 jäsenvaltiota. Jos toimimme yhteistyössä yhteisen strategian pohjalta, voimme nujertaa verorikolliset ja saada takaisin meille laillisesti kuuluvia valtavia rahasummia”, totesi verotuksesta ja tulliliitosta sekä petostentorjunnasta ja sisäisestä tarkastuksesta vastaava komissaari Algirdas Šemeta.

Jäsenvaltioiden harmaiden talouksien koko on noin viidesosa suhteessa BKT:hen eli yhteensä lähes 2 biljoonaa euroa. Talouden globalisoituminen ja teknologinen kehitys huomioon ottaen on selvää, että tätä ongelmaa ei voida ratkaista yksittäisillä kansallisilla toimilla. Siksi tiedonannossa esitetään kolmiportainen strategia, jolla pyritään torjumaan veropetoksia kaikilla mahdollisilla tasoilla.

Kansallinen taso

Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä parantamaan veronkantovalmiuttaan, kuten maakohtaisissa suosituksissa (ks. IP/12/513) todetaan selkeästi. Komissio aikoo seurata tarkkaan edistystä tällä alalla ja tarvittaessa antaa teknistä apua. Lisäksi kansallisten viranomaisten olisi helpotettava sääntöjen noudattamista, esimerkiksi verovelvollisille suunnattujen vapaaehtoista tietojenantoa koskevien ohjelmien avulla. Sääntöjen noudattamista olisi voitava parantaa myös EU:n välineiden, kuten keskitetyn asiointipisteen (ks. IP/12/17) ja mahdollisen veroportaalin, avulla.

EU:n taso

EU:n toimet veropetosten torjumiseksi ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Esimerkiksi EU:n säästökorkodirektiivin ansioista jäsenvaltiot voivat vaihtaa tietoja ulkomailla asuvista veronmaksajista. Näissä tiedoissa on kyse 20 miljardin euron suuruisista korkotuloista. Tällaista yhteistyötä on nyt tiivistettävä ja yhteisiä välineitä kehitettävä. Siksi on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot pääsevät yksimielisyyteen tarkistetusta säästökorkodirektiivistä. Tiedonannossa esitetään myös joitakin uusia toimia, kuten kaikkialla EU:ssa voimassa oleva eurooppalainen verotunniste, nopean reagoinnin mekanismi alv-petosten torjumiseksi sekä veropetoksia koskevat EU:n vähimmäissäännöt ja -seuraamukset.

Kansainvälinen taso

Jotta veropetosten torjunta olisi tosiasiassa tehokasta, EU:n kansainvälisten kumppaneiden on sovellettava hyvän hallinnon standardeja, jotka vastaavat EU:ssa sovellettavia standardeja. Komissio onkin pyytänyt valtuudet neuvotella tiukemmat säästöjen verotusta koskevat sopimukset tärkeiden naapurimaiden kanssa. Ennen vuoden 2012 loppua komissio aikoo laatia kannustimiin ja rangaistuksiin perustuvan strategian veroparatiisien torjumiseksi ja esittää toimia aggressiivisen verosuunnittelun estämiseksi.

Tausta

Maaliskuussa 2012 järjestetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa jäsenvaltiot pyysivät komissiota kehittämään pikaisesti konkreettisia keinoja, joilla parannetaan veropetosten ja veronkierron torjuntaa myös suhteessa kolmansiin maihin, ja raportoimaan asiasta kesäkuuhun 2012 mennessä. Tänään annettu tiedonanto toimitetaan EU:n huippukokoukseen, joka pidetään kesäkuun lopulla.

Jatkotoimet

Komissio aikoo ryhtyä työstämään tänään annetussa tiedonannossa hahmoteltuja toimia. Vielä ennen vuoden loppua se aikoo esittää veropetosten torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman, joka sisältää erityisiä nopeasti toteutettavia toimia. Samalla komissio aikoo esittää veroparatiisien ja aggressiivisen verosuunnittelun torjuntaa koskevan aloitteensa.

Hyödyllisiä linkkejä

Komission tiedonanto on luettavissa osoitteessa http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

MEMO/12/492

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar