Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2012

Πάταξη της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής: η Επιτροπή καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα

Ελάχιστες κυρώσεις για τα φορολογικά αδικήματα, ένας διασυνοριακός αριθμός φορολογικού μητρώου, ένας ενωσιακός χάρτης των φορολογουμένων και αυστηρότερα κοινά μέτρα κατά των φορολογικών παραδείσων. Πρόκειται για ορισμένες μόνον από τις συγκεκριμένες ιδέες τις οποίες η Επιτροπή πρότεινε σήμερα για να βελτιωθεί η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής στην ΕΕ. Η σημερινή ανακοίνωση, που εφαρμόζει μια ολιστική προσέγγιση, εξετάζει τρόπους για την ενίσχυση των τρεχόντων μέτρων και παρουσιάζει πιθανές νέες πρωτοβουλίες για την πάταξη της απάτης και της φοροδιαφυγής στην Ευρώπη.

Ο κ. Algirdas Šemeta, Επίτροπος αρμόδιος για τη φορολογία, τα τελωνεία, την καταπολέμηση της απάτης και τον έλεγχο, δήλωσε τα εξής:

«Ας μην έχουμε ψευδαισθήσεις: οι φοροφυγάδες κλέβουν από τις τσέπες των απλών πολιτών και αποστερούν από τα κράτη μέλη απαραίτητα έσοδα. Εάν θέλουμε να έχουμε δίκαια και αποτελεσματικά φορολογικά συστήματα, πρέπει να εξαλείψουμε αυτήν τη δραστηριότητα. Η πολιτική βούληση εντατικοποίησης του αγώνα υπάρχει. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βούληση πράξεις. Ως Ένωση των 27, έχουμε ένα ισχυρό πλεονέκτημα: την ισχύ των πολλών. Εάν ενεργήσουμε ως ομάδα, με μια κοινή στρατηγική, μπορούμε να κατανικήσουμε τους φοροαπατεώνες και φοροφυγάδες, και να ανακτήσουμε νομίμως οφειλόμενα σημαντικά ποσά.»

Το μέγεθος της παραοικονομίας σε όλα τα κράτη μέλη εκτιμάται ότι ανέρχεται σχεδόν στο ένα πέμπτο του ΑΕΠ κατά μέσο όρο, ήτοι 2 τρισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Με δεδομένη την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και την τεχνολογική πρόοδο, είναι σαφές ότι οι μεμονωμένες εθνικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Συνεπώς, η ανακοίνωση προτείνει μια προσέγγιση τριών βαθμίδων που αποβλέπει στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλες τις πτυχές τους.

Εθνικό επίπεδο

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας να εισπράττουν φόρους, όπως διατυπώθηκε σαφώς στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα (βλ. IP/12/513). Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την πρόοδό τους στον τομέα αυτό, ενώ παράλληλα θα παρέχει τεχνική βοήθεια εφόσον χρειάζεται. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν την προθυμία συμμόρφωσης, για παράδειγμα, μέσω προγραμμάτων εθελούσιας γνωστοποίησης πληροφοριών. Τα ενωσιακά μέσα όπως οι υπηρεσίες μίας στάσης (βλ. IP/12/17) και μια πιθανή δικτυακή πύλη για φορολογικά θέματα αναμένεται επίσης ότι θα συμβάλουν στην καλύτερη συμμόρφωση.

Επίπεδο ΕΕ

Η ανάληψη δράσης στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την πάταξη της φοροδιαφυγής έχει αποδειχθεί αποτελεσματική. Χάρη στην οδηγία της ΕΕ για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων, για παράδειγμα, τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες για φορολογούμενους μη κάτοικους που αντιστοιχούν σε αξία 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πρόκληση σήμερα είναι να εμβαθυνθεί η συνεργασία και να ενισχυθούν τα κοινά μέσα. Για τον σκοπό αυτό, η συμφωνία των κρατών μελών σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων είναι ουσιώδης. Επιπλέον, παρουσιάζονται διάφορες νέες ιδέες. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται ένας πιθανός ευρωπαϊκός διασυνοριακός αριθμός φορολογικού μητρώου, ένας μηχανισμός ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και ελάχιστοι ενωσιακοί κανόνες και κυρώσεις για τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή.

Διεθνές επίπεδο

Για να είναι πράγματι αποτελεσματική η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, οι διεθνείς εταίροι πρέπει να εφαρμόζουν πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης ισοδύναμα με εκείνα της ΕΕ. Κρίσιμο ρόλο διαδραματίζουν, από την άποψη αυτή, οι εντολές που η Επιτροπή ζήτησε για τη διαπραγμάτευση ισχυρότερων συμφωνιών φορολόγησης των αποταμιεύσεων με βασικές γειτονικές χώρες. Πριν από τα τέλη του 2012 η Επιτροπή θα ορίσει μια προσέγγιση που θα συνδυάζει παροχή κινήτρων και επιβολή κυρώσεων για την αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Ιστορικό του φακέλου

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2012 τα κράτη μέλη ζήτησαν από την Επιτροπή «να αναπτύξει με γοργούς ρυθμούς συγκεκριμένες μεθόδους για την καλύτερη καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τρίτες χώρες, και να υποβάλουν έκθεση έως τον Ιούνιο του 2012». Η σημερινή ανακοίνωση θα υποβληθεί στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στο τέλος Ιουνίου.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα αρχίσει τις εργασίες για την ανάπτυξη των ιδεών που προβλέπονται στη σημερινή ανακοίνωση. Πριν από το τέλος του έτους θα παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, με ειδικά μέτρα τα οποία θα είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ταχύτατα. Παράλληλα, η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης την πρωτοβουλία της σχετικά με τους φορολογικούς παραδείσους και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η ανακοίνωση της Επιτροπής διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

MEMO/12/492

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar