Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. juni 2012

Bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse: Kommissionen forelægger konkrete foranstaltninger

Minimumssanktioner for skatterelateret kriminalitet, et grænseoverskridende skatteregistreringsnummer, et EU-charter for skatteydere og skærpede fælles foranstaltninger over for skattely. Dette er blot nogle af de konkrete idéer, som Kommissionen har fremlagt i dag for at forbedre bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse i EU. Med en holistisk tilgang kigges der i dagens meddelelse på, hvordan man kan styrke de nuværende foranstaltninger, og der gøres rede for eventuelle nye initiativer til at bekæmpe svig og unddragelse i Europa.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, sagde i den forbindelse:

"Lad os se situationen i øjnene: skattesnydere stjæler fra almindelige borgere og påfører medlemsstaterne tab af hårdt tiltrængte indtægter. Hvis vi vil have retfærdige og effektive skattesystemer, må vi bekæmpe denne aktivitet. Den politiske vilje til at intensivere kampen er til stede. Nu er det tid til at omsætte den i handling. Som en Union med 27 lande har vi en stærk fordel – nemlig at vi er mange. Hvis vi handler sammen med en fælles strategi, kan vi vinde kampen mod bedragerne og snyderne og kræve tilbagebetaling af enorme pengesummer, som vi har krav på."

Den sorte økonomi skønnes at svare til næsten en femtedel af BNP i gennemsnit for alle medlemsstater, hvilket svarer til næsten 2 billioner EUR i alt. På baggrund af den økonomiske globalisering og de teknologiske fremskridt er det klart, at problemet ikke vil kunne løses med isolerede nationale tiltag. Derfor opstilles der i meddelelsen en tilgang på 3 niveauer, der tager sigte på at angribe skatteunddragelse og skattesvig fra alle mulige vinkler.

På nationalt plan

Medlemsstaterne bør fokusere på at forbedre deres administrative kapacitet til at opkræve skatter, således som det klart blev anført i de landespecifikke henstillinger (se IP/12/513). Kommissionen vil nøje overvåge deres fremskridt på dette område, samtidig med at den også yder teknisk bistand, hvis det er nødvendigt. De nationale myndigheder bør desuden gøre det lettere for de velvillige at overholde reglerne, f.eks. gennem programmer for frivillig indberetning. EU-instrumenter som f.eks. one-stop-shop-ordningen (se IP/12/17) og en eventuel skattewebportal skulle også kunne bidrage til en bedre overholdelse af skattereglerne.

På EU-plan

Tiltagene for at bekæmpe skatteunddragelse på europæisk plan har vist sig at være effektive. Takket være f.eks. EU's rentebeskatningsdirektiv udveksler medlemsstaterne oplysninger om ikke-hjemmehørende skatteydere for en værdi svarende til 20 mia. EUR. Udfordringen er nu at uddybe dette samarbejde og styrke de fælles redskaber. I den forbindelse er det afgørende, at medlemsstaterne bliver enige om det reviderede rentebeskatningsdirektiv. Desuden forelægges der en række nye idéer, bl.a. et eventuelt europæisk grænseoverskridende skatteregistreringsnummer, en hurtig reaktionsmekanisme for momssvig og EU-minimumsregler og ‑sanktioner for svig og unddragelse.

På internationalt plan

Hvis kampen mod skatteunddragelse skal være virkeligt effektiv, er det nødvendigt, at de internationale partnere anvender standarder for god forvaltning, der svarer til EU's. I den sammenhæng er de mandater, Kommissionen har anmodet om til at føre forhandlinger om strengere rentebeskatningsaftaler med en række vigtige nabolande, af afgørende betydning. Inden udgangen af 2012 vil Kommissionen også fremlægge en strategi med både afskrækkende og ansporende elementer til at håndtere problematikken med skattely samt foranstaltninger til at bekæmpe aggressiv skatteplanlægning.

Baggrund

Under Det Europæiske Råd i marts 2012 opfordrede medlemsstaterne Kommissionen til "hurtigt at undersøge, hvordan man helt konkret kan styrke bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse, bl.a. i forbindelse med tredjelande, og aflægge rapport herom inden udgangen af juni 2012". Den meddelelse, der er præsenteret i dag, vil blive forelagt for EU's topmøde i slutningen af juni.

Næste skridt

Kommissionen vil begynde at arbejde videre på de idéer, der er beskrevet i meddelelsen. Inden årets udgang vil den forelægge en handlingsplan om bekæmpelse af svig og unddragelse med specifikke foranstaltninger, der hurtigt kan udvikles. Sideløbende vil Kommissionen også fremlægge et initiativ vedrørende skattely og aggressiv skatteplanlægning.

Nyttige links

Kommissionens meddelelse kan findes på:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

MEMO/12/492

Kontaktperson:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar