Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 юни 2012 г.

Комисията набелязва конкретни мерки за борба с данъчните измами и укриването на данъци

Минимални наказания за данъчни престъпления, трансграничен данъчен идентификационен номер, харта на данъкоплатците на ЕС и строги общи мерки срещу явлението „данъчен рай” Това са само няколко от конкретните идеи, предложени днес от Комисията, с които да се подобри борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци в ЕС. С днешното предложение Комисията възприема цялостен подход за намиране на най-подходящите начини за засилване на съществуващите мерки и предлага евентуални нови инициативи за елиминиране на данъчните измами и укриването на данъци в Европа.

Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, заяви:

„Нека не се заблуждаваме: лицата, укриващи данъци, ощетяват обикновени граждани и лишават държавите членки от толкова важни приходи. Ако искаме справедлива и ефективна данъчна система, ние трябва да спрем тази практика. Политическата воля за засилване на борбата срещу данъчните измами е налице и е време да пристъпим към действия. Ние имаме важното предимство, че като съюз от 27 страни сме по-силни. Ако работим заедно с обща стратегия, можем да победим данъчните измамници и престъпници и да си възстановим законно дължимите средства.”

По изчисления сивата икономика в възлиза на почти една пета от средния БВП в различните държави членки, което представлява общо около 2 трилиона евро. Поради глобализацията на икономиката и техническия напредък проблемът не може да бъде разрешен единствено с усилия на национално равнище. Затова Комисията предлага триизмерен подход, така че борбата с измамите и укриването да се води на всички равнища.

Национално равнище

Държавите членки трябва да положат усилия да подобрят административния си капацитет за събиране на данъци, както ясно е посочено в специфичните за всяка страна препоръки (вж. IP/12/513). Комисията ще следи отблизо напредъка в тази област, като същевременно ще оказва техническа помощ, ако е необходимо. Националните власти трябва улеснят лицата, които искат да спазват правилата ― например чрез въвеждането на доброволни програми за оповестяване. Инструментите на ЕС като обслужване на едно гише (вж. IP/12/17) и евентуалният данъчен уебпортал също следва да улеснят спазването на правилата.

На равнището на ЕС

Практиката показва, че действията на европейско равнище за борба с укриването на данъци дават резултати. Например, благодарение на Директивата на ЕС за спестяванията държавите членки си обменят информация относно средства на чуждестранни данъкоплатци в размер на 20 млрд. евро. Предизвикателството сега е да се засили това сътрудничество и да се подобри работата на общите инструменти. В тази връзка е важно държавите членки да постигнат съгласие за преразглеждане на Директивата за спестяванията. Наред с това са предложени някои нови идеи: евентуален европейски трансграничен идентификационен номер, механизъм за бързо реагиране при измами с ДДС и минимални правила на ЕС и наказания за измами и укриване.

На международно равнище

За да се постигне ефективна борба с укриването на данъци, международните партньори трябва също да прилагат стандарти за управление, подобни на европейските. В тази връзка Комисията поиска мандат да договаря строги споразумения за спестявания с важни съседни държави. Преди края на 2012 г. Комисията ще предложи подход на „моркова и тоягата” за справяне с явлението „данъчен рай” и мерки за борба с агресивни данъчни консултанти.

Контекст

На срещата на Европейския съвет през март 2012 г. държавите членки поискаха от Комисията да „разработи конкретни методи за подобряване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, включително по отношение на трети държави, и да докладва до юни 2012 г.” Днешното съобщение ще бъде представено на срещата на върха на ЕС в края на юни.

Следващи стъпки

Комисията ще започне работа по разработването на идеите, набелязани в днешното съобщение. Преди края на годината тя ще представи план за действие за борба с измамите и укриването на данъци с конкретни мерки, които могат да бъдат приложени бързо. Освен това Комисията ще предложи инициатива за справяне с практиките на „данъчен рай” и агресивните данъчни консултанти.

Полезни връзки

За съобщението на Комисията виж:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

MEMO/12/492

За контакт :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar