Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 juni 2012

Möjliggörande teknik för fler jobb

EU-kommissionen efterlyser i dag en europeisk storsatsning på viktig möjliggörande teknik. Världsmarknaden för viktig möjliggörande teknik, dvs. mikro- och nanoelektronik, avancerade material, industriell bioteknik, fotonik, nanoteknik och avancerade tillverkningssystem, förväntas växa från 646 miljarder euro till över 1,1 biljoner euro från 2008 till 2015, en ökning med 54 % eller över 8 % av EU:s bruttonationalprodukt. Det förväntas få sysselsättningen att öka snabbt också. Enbart inom nanoteknikindustrin förväntas antalet jobb i EU öka från 160 000 anställda 2008 till omkring 400 000 anställda 2015. Kommissionen lägger fram sin strategi för att öka produktionen av sådant som bygger på möjliggörande teknik, med andra ord framtidens innovativa produkter och tillämpningar. Tanken med strategin är att hålla jämna steg med EU:s internationella konkurrenter, återställa tillväxten i EU och skapa jobb i industrin och samtidigt ta itu med viktiga samhällsutmaningar. EU är världsledande inom forskning och utveckling på området med mer än 30 % av världens patentansökningar, men har svårt att omsätta sin världsledande forskning i den produktion av varor och tjänster som behövs för tillväxt och jobb. Därför efterlyser kommissionen en europeisk storsatsning.

– De flesta av dagens innovativa produkter, från smarta telefoner till elbilar, innehåller flera olika typer av möjliggörande teknik. Men den möjliggörande tekniken kan bli en viktig sysselsättningsskapare som vi verkligen behöver i dag. Därför behöver EU en strategi för att utveckla den här tekniken och få ut den på verkstadsgolvet. Den kommer att vara avgörande för vår ekonomiska framtid och göra det möjligt för EU att få fart på tillväxt och sysselsättning genom att vi fortsätter att ligga i teknikens framkant på världsmarknaden, säger kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, som ansvarar för näringspolitiken.

Mer information

MEMO/12/484

Många jobb av hög kvalitet

Möjliggörande teknik har stor betydelse för industrins konkurrenskraft och flera av de största utmaningar som samhället står inför i dag. Den dyker upp överallt, vilket visas av de många småföretag som är verksamma på området och det antal jobb av hög kvalitet som skapas. Inom exempelvis nanoteknik fanns 2008 uppskattningsvis 160 000 anställda i världen, en ökning med 25 % från 2000. Mikro- och nanoelektronikindustrin och dess avnämare IT-industrin skapade över 700 000 nya jobb det senaste årtiondet i Europa, med en tendens mot mer tjänsteinriktade, högkvalificerade jobb och snabb återhämtning efter krisen. Industriell bioteknik är pådrivande för bioekonomin. Varje euro som investeras i forskning och innovation på området förväntas ge tio euro tillbaka. De små och medelstora företagen driver på innovation och sysselsättning i EU, och de förväntas skapa de flesta av framtidens jobb på det här området. Inom fotonik är merparten av de 5 000 europeiska företagen små eller medelstora. I Tyskland är omkring 80 % av nanoteknikföretagen små eller medelstora.

Med möjliggörande teknik blir EU innovationsledande igen

Möjliggörande teknik leder till innovation. Den lägger grunden för en rad tillämpningar för bl.a. koldioxidsnål energiteknik, ökad energi- och resurseffektivitet och nya medicinska produkter för en åldrande befolkning. De typer av möjliggörande teknik som definierades 20091 prioriteras inom EU, bl.a. i kommissionens förslag till EU:s program för forskning och innovation Horisont 2020 och i Europeiska regionala utvecklingsfonden. EU:s förmåga att utveckla och ta vara på möjliggörande teknik har avgörande betydelse för långsiktig konkurrenskraft och tillväxt.

Den inre marknaden är en bra grogrund för möjliggörande teknik. Med en halv miljard européer erbjuder den stora möjligheter för utvecklare och slutanvändare av tekniken och utgör en av EU:s viktigaste fördelar. Det är den geografiska närheten mellan aktörer inom möjliggörande teknik som integrerar de europeiska värdekedjorna och skapar konkurrensfördelar. EU är i dag världens största integrerade, innovationsvänliga marknad med världsledande företag inom fordonsteknik, kemiteknik, flyg- och rymdteknik, hälsa och energi, och de använder alla möjliggörande teknik.

Kommissionen föreslår en heltäckande strategi på lång sikt där alla EU-instrument och aktörer är med:

  • Ett helhetsgrepp på forsknings och innovationsfinansiering som täcker hela värdekedjan, så att forskning kan omsättas i säljbara produkter och tillväxt.

  • En strategisk inställning till möjliggörande teknik i regional innovations­finansiering för att modernisera industribasen i de europeiska regionerna.

  • Projektfinansiering tillsammans med Europeiska investeringsbanken.

  • Utnyttja politiska insatser för möjliggörande teknik och samordna EU:s och EU-ländernas insatser för samverkansfördelar och komplementaritet så att skattebetalarna får valuta för pengarna.

  • Värna om lika spelregler på en konkurrensutsatt världsmarknad genom de handelspolitiska instrumenten.

Lämplig styrning så att insatserna fungerar smidigt och samverkansfördelar tas till vara.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

Kommissionens meddelande KOM(2009) 512/3 Förberedelser för framtiden: Att utveckla en gemensam strategi för viktig möjliggörande teknik i EU.


Side Bar