Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 26. júna 2012

Využitie obrovského potenciálu základných podporných technológií pre tvorbu pracovných miest

Európska komisia dnes vyzvala, aby Európa vyvinula úsilie v záujme podpory základných podporných technológií (KET). Podľa prognóz by celosvetový trh s KET, ktoré zahŕňajú mikroelektroniku a nanoelektroniku, pokrokové materiály, priemyselnú biotechnológiu, fotoniku, nanotechnológiu a pokrokové výrobné systémy, mal v období rokov 2008 až 2015 zaznamenať nárast zo 646 miliárd EUR na viac ako 1 bilión EUR, čo predstavuje nárast o viac ako 54 %, resp. viac ako 8 % HDP EÚ. Rovnako sa očakáva rýchly nárast pracovných príležitostí. Len v odvetviach nanotechnológie sa očakáva, že počet pracovných miest v EÚ vzrastie z 160 000 v roku 2008 na približne 400 000 v roku 2015. Európska komisia dnes predstavila svoju stratégiu na posilnenie priemyselnej výroby produktov založených na KET, napr. inovatívnych produktov a aplikácií budúcnosti. Cieľom stratégie je udržať krok s najväčšími medzinárodnými konkurentmi EÚ, obnoviť rast v Európe a vytvárať pracovné miesta v priemyselných odvetviach a zároveň riešiť naliehavé spoločenské výzvy súčasnosti. Európa je v skutočnosti celosvetovým lídrom vo výskume a vývoji KET a pripadá na ňu viac než 30 % žiadostí o patent podaných na celom svete. Napriek tomu EÚ nevyužíva potenciál svojej silnej základne v oblasti výskumu a vývoja na výrobu tovarov a poskytovanie služieb potrebných na stimuláciu rastu a tvorby pracovných miest. To je dôvod, prečo Komisia vyzýva Európu k úsiliu o podporu KET.

Antonio Tajani, podpredseda komisie zodpovedný za priemysel a podnikanie, ktorý predstavil oznámenie, zdôraznil: „Väčšina dnešných inovatívnych produktov, či už ide o smartfóny alebo elektrické vozidlá, zahŕňa niekoľko KET súčasne, a to buď ako jednotlivé alebo integrované súčasti. KET sa však môžu stať skutočnou továrňou na pracovné miesta, ktoré dnes tak nutne potrebujeme. Európa preto potrebuje stratégiu pre vývoj a priemyselné využívanie KET. Tieto technológie budú mať rozhodujúci význam pre budúcnosť nášho hospodárstva a umožnia Únii obnoviť rast a tvorbu pracovných miest a zároveň si zachovať vedúce postavenie v oblasti technológií na celosvetovej úrovni.“

Ďalšie informácie

MEMO/12/484

KET zabezpečujú mnoho, prevažne vysoko kvalitných, pracovných miest

Využívanie KET je veľmi dôležité nielen z hľadiska priemyselnej konkurencieschopnosti, ale aj riešenia významných spoločenských výziev súčasnosti. Prierezová a viacúčelová funkcia KET sa odzrkadľuje v počte malých a stredných podnikov pôsobiacich v tejto oblasti a v počte vysoko kvalitných pracovných miest, ktoré vznikajú. Napríklad v oblasti nanotechnológií bolo v roku 2008 podľa odhadov zamestnanosti zamestnaných 160 000 pracovníkov na celom svete, čo predstavuje nárast o 25 % v porovnaní s rokom 2000. V odvetví mikroelektroniky a nanoelektroniky ako aj v odvetviach informačno-komunikačných technológií, ktoré na ne prirodzene nadväzujú, sa v poslednom desaťročí vytvorilo v Európe viac ako 700 000 ďalších pracovných miest, čo svedčí o vývoji smerujúcom k pracovným miestam orientovaným na služby a vyžadujúcim vysokú kvalifikáciu ako aj k rýchlemu zotaveniu po kríze. Priemyselné biotechnológie sa považujú za rozhodujúce KET v oblasti bioekonomiky. Odhaduje sa, že každé euro investované do výskumu a vývoja v tejto oblasti sa desaťnásobne vráti. Malé a stredné podniky sú okrem toho hlavnou hnacou silou inovácií a zamestnanosti v Európe a očakáva sa, že v budúcnosti bude na ne pripadať väčšina pracovných miest v oblasti KET. Väčšinu z 5 000 európskych spoločností pôsobiacich v oblasti fotoniky tvoria malé a stredné podniky. Približne 80% spoločností v oblasti nanotechnológií v Nemecku tvoria malé alebo stredné podniky.

KET môžu obnoviť vedúce postavenie Európy v oblasti inovácií

KET sú kľúčovým zdrojom inovácií: V oblasti technológií predstavujú nenahraditeľné stavebné bloky, ktoré umožňujú široké možnosti uplatnenia výrobkov, vrátane tých, ktoré sú potrebné v oblasti vývoja nízkouhlíkových technológií, v záujme zlepšenia energetickej účinnosti a efektívnejšieho využívania zdrojov a v oblasti nových liekov pre starnúce obyvateľstvo. KET zadefinované v roku 20091 sa stali prioritou agendy EÚ. To sa taktiež odráža v kľúčovej úlohe, ktorú im pripisujú návrhy Komisie týkajúce sa budúceho programu EÚ pre výskum a vývoj Horizont 2020 a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Schopnosť Európy vyvíjať a priemyselne využívať KET zohráva významnú úlohu v snahe prispieť k udržateľnej konkurencieschopnosti a rastu.

Vnútorný trh ponúka priaznivé prostredie pre KET: Spája pol miliardy európskych občanov, pričom poskytuje významné obchodné príležitosti pre vývojových pracovníkov a konečných používateľov KET a nepochybne tak predstavuje jednu z hlavných silných stránok EÚ. Zemepisná blízkosť medzi aktérmi v oblasti KET prepojuje európske hodnotové reťazce, čím prináša konkurenčnú výhodu. EÚ dnes predstavuje najväčší integrovaný trh na svete, ktorý je otvorený inováciám a ktorý zahŕňa priemyselné odvetvia popredného svetového významu ako automobilový priemysel, chemický priemysel, letectvo, vesmírny priemysel, zdravotnícky priemysel a energetika, z ktorých všetky využívajú KET.

Komisia navrhuje ucelenú a dlhodobú stratégiu, ktorá zahŕňa všetky relevantné nástroje EÚ a týka sa všetkých kľúčových zainteresovaných strán:

  • Integrovaný prístup k financovaniu výskumu a inovácií v oblasti KET, ktorý sa vzťahuje na celý hodnotový reťazec a ktorého cieľom je pretaviť výskum do obchodovateľných produktov a do hospodárskeho rastu,

  • Strategický prístup ku KET pri financovaní inovácií na regionálnej úrovni s cieľom modernizovať priemyselnú základňu vo všetkých regiónoch v Európe,

  • Zabezpečenie prístupu k financovaniu pre projekty v oblasti KET v spolupráci s Európskou investičnou bankou,

  • Využívanie účinku politík v oblasti KET na všetkých úrovniach: zabezpečiť koordináciu činností na úrovni EÚ a jednotlivých členských štátov s cieľom dosiahnuť synergie a doplnkovosť medzi týmito činnosťami a čo najlepšie využívať verejné zdroje.

  • Zabezpečenie rovnakých podmienok na celosvetovom konkurenčnom trhu: zmobilizovať existujúce obchodné nástroje s cieľom zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž a rovnaké podmienky na medzinárodnej úrovni.

Vhodné riadenie: zabezpečiť náležité riadiace štruktúry v záujme bezproblémového vykonávania stratégie a maximálneho využívania synergií.

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

Oznámenie Komisie KOM(2009) 512/3: „Príprava na budúcnosť: vyvíjanie spoločnej stratégie pre základné podporné technológie v EÚ“.


Side Bar