Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 26 czerwca 2012 r.

Wyzwolenie olbrzymiego potencjału kluczowych technologii wspomagających – na rzecz miejsc pracy

Komisja Europejska wezwała dzisiaj do podjęcia ogólnoeuropejskich wysiłków zmierzających do nadania impetu kluczowym technologiom wspomagającym (KET). Światowy rynek w zakresie KET obejmuje mikro- i nanoelektronikę, materiały zaawansowane, biotechnologię przemysłową, fotonikę, nanotechnologię i zaawansowane systemy produkcji. Przewiduje się, że wzrośnie on między 2008 a 2015 r. z 646 mld euro do ponad 1 biliona euro. Oznacza to wzrost o 54 proc., co odpowiada ponad 8 proc. PKB Unii Europejskiej. Oczekuje się również szybkiego wzrostu zatrudnienia. W samych tylko gałęziach przemysłu związanych z nanotechnologią oczekuje się zwiększenia liczby miejsc pracy w UE z 160 tys. w 2008 r. do 400 tys. w 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj swą strategię na rzecz zdecydowanego zwiększenia produkcji przemysłowej w zakresie produktów opartych na KET, czyli innowacyjnych, przyszłościowych produktów i zastosowań. Celem strategii jest umożliwienie UE dotrzymania kroku najważniejszym konkurentom na rynku międzynarodowym, przywrócenie wzrostu gospodarczego w Europie i stworzenie miejsc pracy w przemyśle. Przedmiotem strategii są zatem palące wyzwania społeczne, przed którymi obecnie stoimy. Warto wspomnieć, że Europa, której udział w ogólnej liczbie składanych na świecie wniosków patentowych wynosi 30 proc., jest światowym liderem, jeśli chodzi o badania i rozwój w zakresie KET. Ta dominująca pozycja UE w zakresie badań i rozwoju nie przekłada się jednak na produkcję towarów i usług koniecznych do pobudzenia wzrostu i zatrudnienia. Dlatego też Komisja wzywa do podjęcia w całej Europie wysiłków zmierzających do nadania KET impetu.

Prezentując komunikat, wiceprzewodniczący Komisji, Antonio Tajani, odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, podkreślił: „Obecnie większość innowacyjnych produktów, od smartfonów do samochodów elektrycznych, zawiera pojedyncze lub połączone części uzyskane dzięki jednoczesnemu stosowaniu kilku KET. Technologie te mogą jednak stać się prawdziwą fabryką nowych miejsc pracy, które są nam dziś tak bardzo potrzebne. Dlatego właśnie Europie potrzebna jest strategia opracowywania i wdrażania KET w przemyśle. To właśnie te technologie określą przyszłość naszej gospodarki. Umożliwią one Unii utrzymanie pozycji światowego lidera w zakresie technologii. Dzięki nim Unia znów zacznie tworzyć wzrost gospodarczy i miejsca pracy.”

Dodatkowe informacje

MEMO/12/484

Dzięki KET tworzone jest wiele miejsc pracy – wśród nich także wiele tych wysokowartościowych

Wdrażanie KET jest bardzo istotne zarówno z punktu widzenia konkurencyjności przemysłowej, jak i w kontekście reakcji na obecne główne wyzwania społeczne. Odzwierciedleniem przekrojowej i wielopłaszczyznowej roli KET jest liczba małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w tej dziedzinie i liczba powstających wysokowartościowych miejsc pracy. Z szacunków zatrudnienia wynika, że na przykład w sektorze nanotechnologii w 2008 r. na całym świecie było 160 tys. pracowników. Stanowi to przyrost o 25 proc. w stosunku do 2000 r. Branża mikro- i nanoelektroniczna oraz branże technologii informacyjno-komunikacyjnych, które w dalszej fazie produkcji w naturalny sposób korzystają z jej produktów, stworzyły w minionym dziesięcioleciu w Europie ponad 700 tys. dodatkowych miejsc pracy, przy czym tendencją w tym sektorze było powstawanie miejsc pracy związanych ze świadczeniem usług i przeznaczonych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych oraz szybka poprawa koniunktury po kryzysie. Biotechnologia przemysłowa uznawana jest za wiodącą KET w dziedzinie biogospodarki. Szacuje się, że każde euro zainwestowane w badania i innowacje w tej dziedzinie przyniesie dziesięciokrotne zyski. Co więcej, MŚP są główną siłą napędową, jeśli chodzi o innowacje i zatrudnienie w Europie, i oczekuje się, że większość przyszłych miejsc pracy w dziedzinie KET powstanie właśnie w MŚP. W sektorze fotoniki większość spośród 5 tys. europejskich przedsiębiorstw stanowią MŚP. W Niemczech około 80 proc. przedsiębiorstw w sektorze nanotechnologii to przedsiębiorstwa małej lub średniej wielkości.

KET mogą przywrócić Europie rolę lidera innowacji

KET są najważniejszym źródłem innowacji. Stanowią one źródło niezbędnych elementów technologicznych umożliwiających wielorakie zastosowania produktów, w tym takich, które są potrzebne do rozwoju niskoemisyjnych technologii energetycznych, poprawy efektywności energetycznej i bardziej efektywnego gospodarowania zasobami oraz nowych produktów leczniczych dla starzejącego się społeczeństwa. KET określone w 2009 r.1 stały się priorytetem w programie UE, co znajduje dodatkowe odzwierciedlenie w kluczowej roli przyznanej im we wnioskach Komisji w sprawie przyszłego programu UE w zakresie badań i innowacji – programu „Horyzont 2020” – oraz w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zdolność Unii Europejskiej do opracowywania i wdrażania w przemyśle kluczowych technologii wspomagających odgrywa ważną rolę, przyczyniając się do trwałej konkurencyjności i trwałego wzrostu.

Rynek wewnętrzny oferuje dobre warunki rozwoju KET. Ten obejmujący pół miliarda Europejczyków rynek zapewnia podmiotom opracowującym KET oraz użytkownikom końcowym znaczące możliwości handlowe, co jest niewątpliwie jednym z głównych atutów UE. To właśnie geograficzna bliskość podmiotów KET powoduje integrację europejskich łańcuchów wartości, tworz¹c tym samym przewagę konkurencyjną. UE stanowi obecnie największy na świecie zintegrowany rynek, który jest otwarty na innowacje. Rynek ten obejmuje wiodące sektory przemysłu w branży motoryzacyjnej, chemicznej, lotniczej, kosmicznej, medycznej i energetycznej, z których wszystkie wykorzystują KET.

Komisja proponuje długofalową strategię obejmującą wszystkie aspekty zagadnienia i uwzględniającą wszystkie odpowiednie instrumenty unijne i główne zainteresowane strony:

  • zintegrowane podejście do finansowania badań i innowacji w zakresie KET obejmujące cały łańcuch wartości celem przekładania badań na produkty przeznaczone do obrotu i na wzrost gospodarczy;

  • strategiczne podejście do KET w ramach regionalnego finansowania innowacji celem modernizacji bazy przemysłowej w regionach w całej Europie;

  • zapewnienie projektom związanym z KET dostępu do finansowania – we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym;

  • wspieranie polityki związanej z KET na wszystkich szczeblach zapewnienie koordynacji działań na szczeblu unijnym i krajowym celem stworzenia synergii i komplementarności między tymi działaniami, a także najlepsze wykorzystanie środków publicznych;

  • zapewnienie równych warunków działania na rynku odznaczającym się globalną konkurencją zmobilizowanie istniejących instrumentów handlowych w celu zapewnienia uczciwej konkurencji oraz równych warunków działania na szczeblu międzynarodowym;

właściwe zarządzanie zapewnienie odpowiednich struktur zarządzających celem zapewnienia sprawnego wdrożenia i maksymalnego wykorzystania synergii.

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :


Side Bar