Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. birželio 26 d., Briuselis

Didelio poveikio technologijos – didžiulės galimybės kurti naujas darbo vietas

Šiandien Europos Komisija paragino Europą labiau skatinti didelio poveikio technologijų (DPT) plėtrą. Numatoma, kad pasaulinė DPT (mikro- ir nanoelektronikos, pažangiųjų medžiagų, pramoninių biotechnologijų, fotonikos, nanotechnologijų ir pažangiosios gamybos sistemų) rinka 2008–2015 m. didės nuo 646 mlrd. EUR iki daugiau nei 1 trl. EUR, t. y. daugiau nei 154 proc. arba daugiau nei 8 proc. ES BVP. Manoma, kad taip pat daugės naujų darbo vietų. Vien nanotechnologijų pramonės šakose ES darbo vietų skaičius, tikėtina, padidės nuo 160 000 (2008 m.) iki maždaug 400 000 (2015 m.). Šiandien Europos Komisija teikia svarstymams strategiją, kuria nori paskatinti DPT produktų, pvz., inovacinių produktų ir kitų įvairių DPT taikmenų, pramoninę gamybą. Strategijos tikslas – neatsilikti nuo pagrindinių ES tarptautinių konkurentų, atgaivinti Europos ekonomiką ir sukurti naujų darbo vietų pramonės sektoriuje, nepamirštant aktualių socialinių uždavinių. Iš tiesų Europa, pateikusi daugiau nei 30 proc. visų patentinių paraiškų, pirmauja pasaulyje pagal DPT mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Tačiau ji nesugeba paversti įspūdingos MTTP bazės prekėmis ir paslaugomis, būtinomis ekonomikos augimui skatinti ir naujoms darbo vietoms kurti. Todėl Komisija ragina Europą dėti daugiau pastangų skatinant DPT.

Pristatydamas Komunikatą už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani pabrėžė: „Šiuo metu inovatyviausiuose gaminiuose – nesvarbu, ar tai būtų išmanieji telefonai, ar elektra varomi automobiliai, vienu metu naudojamos kelios DPT, kaip viena dalis ar kelios susijusios dalys. DPT sektoriuje taip pat gali būti sukurta daug naujų darbo vietų, o mums šiandien tai būtų ypač naudinga. Todėl Europai būtina DPT plėtojimo ir diegimo pramonėje strategija. Šios technologijos nulems Sąjungos ekonomikos ateitį, sudarys jai sąlygas vėl augti ir paskatins kurti naujas darbo vietas, neužleidžiant mūsų pirmaujančios pozicijos technologijų srityje.“

Daugiau informacijos

MEMO/12/484

DPT sektorius užtikrina didelį užimtumą ir siūlo daug labai kokybiškų darbo vietų

DPT diegimas labai svarbus tiek norint didinti pramonės konkurencingumą, tiek sprendžiant šiandien labai aktualius socialinius uždavinius. Tai, kad DPT vaidmuo yra įvairialypis ir daugiaaspektis, rodo DPT veiklą vykdančių MVĮ ir sukurtų aukštos kokybės darbo vietų skaičius. Pavyzdžiui, nanotechnologijų sektoriaus užimtumo įverčiai rodo, kad 2008 m. visame pasaulyje šioje srityje dirbo 160 000 darbuotojų. Tai 25 proc. daugiau nei 2000 m. Per pastarąjį dešimtmetį Europos mikro- ir nanoelektronikos ir tiesiogiai susijusiuose IRT sektoriuose sukurta daugiau nei 700 000 naujų darbo vietų – tai rodo bendrą tendenciją, kad daugėja labiau į paslaugas nukreiptų ir aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų, ir liudija greitą atsigavimą po krizės. Pripažinta, kad pramoninės biotechnologijos yra svarbiausios bioekonomikos DPT. Apskaičiuota, kad kiekvienas euras, investuotas į šios srities mokslinius tyrimus ir inovacijas, atneš dešimteriopą grąžą. Be to, MVĮ yra pagrindinis inovacijų ir užimtumo Europoje veiksnys ir manoma, kad būtent šiose įmonėse bus sukurta daugiausia naujų darbo vietų, susijusių su DPT. Didžioji dalis visų 5 000 Europos fotonikos sektoriaus įmonių yra MVĮ. Vokietijoje apie 80 proc. nanotechnologijų bendrovių yra mažos arba vidutinės.

DPT gali sugrąžinti Europą į inovacijų lyderio poziciją

DPT – labai svarbus inovacijų šaltinis. Jos suteikia esminių technologinių elementų, kuriuos galima taikyti daugeliui produktų ir naudoti plėtojant mažo anglies dioksido kiekio energetikos technologijas, skatinant efektyviau vartoti energiją ir naudoti išteklius, kurti naujus medicinos produktus senėjančiai visuomenei. 2009 m. apibrėžtos DPT1 tapo ES darbotvarkės prioritetu. Jų svarbą patvirtina ir tai, kad Komisijos pasiūlymuose dėl ES naujos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ ir Europos regioninės plėtros fondo DPT skirtas svarbus vaidmuo. Europos gebėjimas plėtoti DPT ir diegti jas pramonėje yra labai svarbus prisidedant prie tvaraus konkurencingumo ir ekonomikos augimo.

Vidaus rinka sudaro palankias sąlygas DPT. Ši rinka aprėpia pusę milijardo Europos gyventojų, todėl sukuria begalę komercinių galimybių DPT plėtotojams ir galutiniams naudotojams. Šis aspektas, be abejo, yra vienas pagrindinių ES privalumų. Kadangi DPT sektoriaus subjektai geografiškai arti vienas nuo kito, Europos vertės grandinės yra integruotos ir pranašesnės nei konkurentų. Šiandien ES vidaus rinka yra didžiausia jungtinė inovacijoms imli rinka ir jos DPT naudojančios pramonės šakos (automobilių, chemijos produktų, aeronautikos, kosmoso, sveikatos ir energetikos) pirmauja pasaulyje.

Minėtu komunikatu siūloma visa apimanti ilgalaikė strategija, į kurią įtraukiamos visos susijusios ES priemonės ir pagrindinės suinteresuotosios šalys, pabrėžiant šiuos aspektus:

  • integruotą požiūrį į DPT mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą, aprėpiantį visą vertės grandinę, siekiant paversti mokslinius tyrimus paklausiais produktais ir skatinti ekonomikos augimą;

  • strateginį požiūrį į DPT skirstant regioninį inovacijų finansavimą, siekiant modernizuoti Europos regionų pramoninę bazę;

  • užtikrinamą galimybę kartu su Europos investicijų banku finansuoti DPT projektus;

  • DPT politikos sverto poveikio užtikrinimą visais lygmenimis: užtikrinti ES ir nacionalinės veiklos koordinavimą, siekiant šios veiklos sąveikos ir papildomumo, ir kuo geriau naudoti viešuosius išteklius;

  • vienodų sąlygų pasaulinėje konkurencinėje rinkoje užtikrinimą: esamomis prekybos priemonėmis užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir vienodas sąlygas tarptautiniu mastu;

tinkamą valdymą: užtikrinti tinkamas valdymo struktūras, siekiant sklandaus įgyvendinimo ir kuo didesnio sąveikos poveikio.

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

Komisijos komunikatas COM(2009) 512/3, „Pasirenkime ateičiai. Bendrosios didelio poveikio technologijų strategijos plėtotė ES“.


Side Bar