Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. kesäkuuta 2012

Vapautetaan kehitystä vauhdittavan keskeisen teknologian valtava potentiaali ja edistetään työllisyyttä

Euroopan komissio on tänään esittänyt eurooppalaisia toimia kehitystä vauhdittavan keskeisen teknologian (Key Enabling Technologies – KET) edistämiseksi. Kehitystä vauhdittavan keskeisen teknologian, johon sisältyvät mikro- ja nanoelektroniikka, kehittyneet materiaalit, teollinen bioteknologia, fotoniikka, nanoteknologia ja edistyneet valmistustekniikat, globaaleiden markkinoiden ennustetaan kasvavan 646 miljardista eurosta yli 1 biljoonaan euroon vuosien 2008 ja 2015 välillä; tämä tarkoittaa yli 54 prosentin kasvua ja on yli 8 prosenttia EU:n BKT:stä. Myös työpaikkojen nopeaa lisääntymistä odotetaan. Pelkästään nanoteknologian alalla työpaikkojen määrän EU:ssa odotetaan kasvavan vuoden 2008 tasolta 160 000:sta noin 400 000:een vuoteen 2015 mennessä. Euroopan komissio esitti tänään strategiansa, jolla edistetään kehitystä vauhdittavaan keskeiseen teknologiaan pohjautuvien tuotteiden – eli innovatiivisten tuotteiden ja tulevaisuuden sovellusten – teollista tuotantoa. Strategialla pyritään pysymään samassa tahdissa EU:n tärkeimpiä kansainvälisten kilpakumppaneiden kanssa, palauttamaan kasvu ja luomaan työpaikkoja teollisuuteen ja käsittelemään samalla nykypäivän polttavia yhteiskunnallisia haasteita. Eurooppa on itse asiassa maailmanlaajuisesti kärjessä kehitystä vauhdittavan keskeisen teknologian tutkimus- ja kehittämistoimissa, ja sen osuus koko maailman patenttihakemuksista on yli 30 prosenttia. Tästä huolimatta EU ei ole pystynyt muuttamaan hallitsevaa T&K-pohjaansa tavaroiden ja palvelujen tuotannoksi, mitä tarvittaisiin kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Sen vuoksi komissio kehottaa Euroopan laajuisiin toimiin kehitystä vauhdittavan keskeisen teknologian edistämiseksi.

Komission varapuheenjohtaja ja teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komissaari Antonio Tajani esitteli tiedonannon ja toi esiin, että useimmissa nykyisissä innovatiivisissa tuotteissa – älypuhelimista sähköautoihin – on käytössä yhtä aikaa useanlaista kehitystä vauhdittavaa keskeistä teknologiaa yhtenä osana tai integroituneita osina. Hänen mukaansa kehitystä vauhdittavasta teknologiasta voi tulla todellinen työllisyyssampo, jota tarvitaan kipeästi tänä päivänä. ”Niinpä Eurooppa tarvitseekin strategian tämän teknologian kehittämistä ja teollista käyttöönottoa varten”, hän jatkoi. ”Se määrää unionin taloudellisen tulevaisuuden ja antaa mahdollisuuden kasvun ja työllisyyden käynnistämiseen pitämällä yllä unionin globaalia teknologista johtopaikkaa”.

Lisätietoja

MEMO/12/484

Kehitystä vauhdittava keskeinen teknologia luo paljon uusia korkealaatuisia työpaikkoja

Kehitystä vauhdittavan keskeisen teknologian käyttöönotto on erittäin tärkeää sekä teollisuuden kilpailukyvyn että nykypäivän suurten yhteiskunnallisten haasteiden kannalta. Tätä kehitystä vauhdittavan keskeisen teknologian monialaista ja monipuolista roolia ilmentää alan pk-yritysten ja korkealaatuisten uusien työpaikkojen lukumäärä. Esimerkiksi nanoteknologian alalla työllisyyttä koskevat arviot osoittavat, että vuonna 2008 alalla oli 160 000 työntekijää maailmanlaajuisesti, mikä on 25 prosentin lisäys vuodesta 2000. Mikro- ja nanoelektroniikkateollisuus ja sen luonnolliset tuotantoketjun loppupään toimialat tieto- ja viestintäteknologian alalla synnyttivät 700 000 uutta työpaikkaa Euroopassa viime vuosikymmenen aikana. Tämä osoittaa suuntausta palvelukeskeisten ja korkeaa ammattitaitoa vaativien työpaikkojen luomiseen ja nopeaa toipumista kriisin jälkeen. Teollinen bioteknologia on tunnustettu biotaloutta vauhdittavaksi keskeiseksi teknologian alaksi. Arvioiden mukaan jokainen tällä alalla tutkimukseen ja innovaatioihin investoitu euro antaa kymmenkertaisen tuoton. Lisäksi pk-yritysten, jotka ovat innovaation ja työllisyyden keskeisiä vauhdittajia Euroopassa, odotetaan vastaavan suurimmasta osasta tulevia työpaikkoja kehitystä vauhdittavan keskeisen teknologian alalla. Fotoniikkasektorilla suurin osa 5 000 eurooppalaisesta yrityksestä on pk-yrityksiä, ja Saksassa noin 80 prosenttia nanoteknologia-alan yrityksistä on pieniä tai keskisuuria.

Kehitystä vauhdittava keskeinen teknologia voi palauttaa Euroopalle johtoaseman innovaatioiden alalla

Kehitystä vauhdittava keskeinen teknologia on tärkeä innovaatioiden lähde. Se tarjoaa välttämättömiä teknologisia rakennuspalikoita, jotka mahdollistavat monenlaisia tuotesovelluksia, mm. sellaisia, joiden avulla voidaan kehittää vähähiilistä energiateknologiaa, parantaa energia- ja resurssitehokkuutta ja tarjota uusia lääketieteellisiä tuotteita ikääntyvälle väestölle. Vuonna 2009 määritellystä1 kehitystä vauhdittavasta keskeisestä teknologiasta on tullut prioriteetti EU:n toiminnassa. Tämä tulee esiin myös siinä, että se on avainasemassa komission ehdotuksissa, jotka koskevat EU:n tulevaa tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa ”Horisontti 2020” ja Euroopan aluekehitysrahastoa. Euroopan kapasiteetilla kehittää ja ottaa teollisesti käyttöön kehitystä vauhdittavaa keskeistä teknologiaa on ratkaiseva rooli kestävän kilpailukyvyn ja kasvun edistämisessä.

Sisämarkkinat tarjoavat hedelmällisen pohjan kehitystä vauhdittavalle keskeiselle teknologialle: ne yhdistävät puoli miljardia Euroopan kansalaista ja tarjoavat näin merkittäviä kaupallisia mahdollisuuksia tällaisen teknologian kehittäjille ja loppukäyttäjille, mikä on epäilemättä yksi EU:n suurimpia vahvuuksia. KET-alan toimijoiden välinen maantieteellinen läheisyys yhdistää toisiinsa eurooppalaisia arvoketjuja ja tarjoaa näin kilpailuetua. EU muodostaa tänään maailman suurimmat integroituneet markkinat, jotka ottavat vastaan innovaatioita ja joilla on maailman kärjessä olevaa auto-, kemikaali-, ilmailu-, avaruus-, terveydenhuolto- ja energiateollisuutta – jotka kaikki ovat kehitystä vauhdittavan keskeisen teknologian käyttäjiä.

Komissio ehdottaa laaja-alaista pitkän aikavälin strategiaa, joka kattaa kaikki asiaan liittyvät yhteisön välineet ja keskeiset sidosryhmät:

  • Integroitu lähestymistapa KET-tutkimuksen ja -innovaatioiden rahoitukseen; se kattaa koko arvoketjun, jotta tutkimustulokset voidaan muuttaa markkinakelpoisiksi tuotteiksi ja talouskasvuksi.

  • Strateginen lähestymistapa kehitystä vauhdittavan keskeisen teknologian alueellisten innovaatioiden rahoitukseen, jotta voidaan nykyaikaistaa teollista perustaa Euroopan eri alueilla.

  • Varmistetaan yhdessä Euroopan investointipankin kanssa, että KET-hankkeet saavat rahoitusta.

  • Edistetään KET-politiikan vipuvaikutuksia kaikilla tasoilla: Varmistetaan EU:n ja kansallisten toimien koordinointi, jotta saadaan aikaan synergiaetuja ja täydentävyyttä näiden toimien välillä ja hyödynnetään julkisia varoja parhaalla mahdollisella tavalla.

  • Varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset maailmanlaajuisesti kilpailukykyisillä markkinoilla: Aktivoidaan nykyiset kauppapoliittiset välineet, joilla varmistetaan reilu kilpailu ja tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisesti.

Asianmukainen hallintotapa: Varmistetaan riittävät hallintorakenteet, jotta taataan jouheva täytäntöönpano ja synergiaetujen mahdollisimman hyvä hyödyntäminen.

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

Komission tiedonanto KOM(2009) 512/3: ”Valmistaudutaan tulevaan – EU:lle yhteinen strategia keskeisiä kehitystä vauhdittavia teknologioita varten”.


Side Bar