Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel 26. juuni 2012

Progressi võimaldavate tehnoloogiate tohutu potentsiaali rakendamine töökohtade loomise eesmärgil

Euroopa Komisjon kutsus täna Euroopat üles tegema jõupingutusi progressi võimaldavate tehnoloogiate (PVTd) edendamiseks. PVTde globaalne turumaht, mis hõlmab mikro- ja nanoelektroonikat, kõrgtehnoloogilisi materjale, tööstuslikku biotehnoloogiat, fotoonikat, nanotehnoloogiat ja uudseid tootmissüsteeme, kasvab ajavahemikus 2008−2015 hinnangute kohaselt 646 miljardilt eurolt üle ühe triljoni euroni. See tähendab üle 54%‑list kasvu, ehk rohkem kui 8% ELi SKPst. Samuti oodatakse töökohtade arvu kiiret kasvu. Ainuüksi nanotehnoloogia valdkonnas kasvab töökohtade arv ELis hinnangute kohaselt 2008. aasta 160 000 töökohalt 400 000 töökohani 2015. aastal. Euroopa Komisjon esitas täna strateegia PVTdel põhinevate toodete, st innovaatiliste toodete ja tulevikurakenduste tööstusliku tootmise kohta. Strateegia eesmärk on pidada sammu ELi peamiste konkurentidega, taastada Euroopa majanduskasv, luua tööstusharus töökohti ning tegeleda samal ajal praeguste põletavate ühiskondlike väljakutsetega. Euroopa on PVTdega seotud teadus- ja arendustegevuse valdkonnas maailmas liidripositsioonil rohkem kui 30%-ga patenditaotlustest. Selles hoolimata ei oska EL suunata oma tugevat teadus- ja arendusbaasi toodetesse ja teenustesse, mida on vaja majanduskasvu ja töökohtade loomise stimuleerimiseks. Sel põhjusel kutsubki komisjon Euroopat üles tegema jõupingutusi PVTde edendamiseks.

Teatist esitades rõhutas tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani järgmist: „Tänapäeva kõige innovaatilisemates toodetes, olgu need nutitelefonid või elektriautod, kasutatakse samal ajal mitut PVTd nii eraldi kui ka integreeritud osadena. PVTd võivad luua suurel hulgal tänapäeval nii vajalikke töökohti. Seepärast vajab Euroopa strateegiat PVTde arendamise ja tööstusliku kasutuselevõtmise kohta. Sellest sõltub meie majanduslik tulevik ja see võimaldab liidul meie ülemaailmset tehnoloogilist juhtpositsiooni säilitades elavdada majanduskasvu ja luua uusi töökohti.”

Rohkem teavet

MEMO/12/484

PVTd toovad kaasa palju uusi, kvaliteetseid töökohti

PVTde kasutuselevõtmine on oluline nii tööstusliku konkurentsivõime seisukohalt kui ka tänapäevaste suurte ühiskondlike väljakutsetega toimetulekuks. PVTde sektoriülest ja mitmekülgset rolli kajastavad mitmesugused selles valdkonnas tegutsevad VKEd ja loodavate kvaliteetsete töökohtade arv. Näiteks töötas tööhõive hinnangute kohaselt nanotehnoloogia valdkonnas maailmas 2008. aastal 160 000 töötajat. See tähistab 2000. aastaga võrreldes 25 %-list kasvu. Mikro- ja nanoelektroonika tööstusharu ja sellega loomuldasa seotud IKT-järgtööstused lõid Euroopas viimasel kümnendil üle 700 000 täiendava töökoha, näidates suundumust rohkem teenustele orienteeritud ja kõrgelt kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade suunas ning kiiret kriisijärgset taastumist. Tööstuslikku biotehnoloogiat peetakse peamiseks biotehnoloogia PVTks. Hinnangute kohaselt toob iga selle valdkonna teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeeritud euro kümnekordset tulu. VKEd on innovatsiooni ja tööhõive juhtiv jõud Euroopas ning PVTde valdkonna uute töökohtade põhilootus. Fotoonikasektoris on suurem osa 5 000 Euroopa äriühingust VKEd. Saksamaal on 80% nanotehnoloogia valdkonnas tegutsevatest ettevõtetest väikesed või keskmise suurusega.

PVTd võivad aidata taastada Euroopa innovatsioonialase liidripositsiooni

PVTd on innovatsiooni peamised allikad: Need kujutavad endast hädavajalikke tehnoloogiaid, mis hõlmavad väga erinevaid tooterakendusi, mis võimaldavad näiteks töötada välja vähese CO2-heitega energiatehnoloogiaid, parandada energia- ja ressursitõhusust ja toota uusi ravimeid vananeva elanikkonna jaoks. 2009. aastal1 määratletud PVTdest on saanud ELi tegevuskava prioriteet. Seda kajastab nende roll komisjoni ettepanekutes teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 kohta ning Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta. Euroopa suutlikkus arendada ja tööstuslikult kasutada PVTsid aitab oluliselt kaasa jätkusuutlikule konkurentsivõimele ja majanduskasvule.

Siseturg pakub PVTde jaoks viljakat pinnast: poolt miljardit Euroopa kodanikku ühendades pakub ta märkimisväärseid ärivõimalusi PVTde arendajate ja kasutajate jaoks; kahtlemata on tegemist ühe peamise ELi tugeva küljega. PVTde valdkonna sidusrühmade geograafiline lähedus integreerib Euroopa väärtusahelaid ja võimaldab seega konkurentsieelist. Praegu on ELi puhul tegemist maailma suurima integreeritud turuga, mis on innovatsioonile vastuvõtlik ning milles osalevad maailma juhtivaimad tootjad mootorsõiduki-, kemikaali-, lennundus-, tervishoiu- ja energiatööstuses, kes kõik kasutavad ühtlasi PVTsid.

Komisjon teeb ettepaneku kõikehõlmava ja pikaajalise strateegia kohta, mis hõlmab kõiki asjakohaseid ELi vahendeid ja peamisi sidusrühmi.

  • PVTdega seotud teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise integreeritud lähenemisviis, mis hõlmab kogu väärtusahelat, et muuta teadusuuringud turustatavateks toodeteks ja majanduskasvuks.

  • PVTsid käsitlev strateegiline lähenemisviis piirkondliku innovatsiooni rahastamiseks, et moderniseerida Euroopa piirkondade tööstusbaasi.

  • Komisjon tagab koostöös Euroopa Investeerimispangaga PVTde projektidele juurdepääsu rahastamisele.

  • PVTdega seonduvate poliitiliste põhimõtete mõju suurendamine kõikidel tasanditel: tagada ELi ja riikide meetmete koordineerimine, et saavutada nende meetmete vaheline sünergia ja vastastikune täiendavus ning kasutada riiklike vahendeid parimal võimalikul viisil.

  • Võrdsete võimaluste tagamine ülemaailmsel konkurentsiturul: mobiliseerida olemasolevad kaubandusmeetmed, et tagada aus konkurents ja võrdsed rahvusvahelised tingimused.

Asjakohased haldusmehhanismid: luua nõuetekohased haldusstruktuurid, et tagada sujuv rakendamine ja sünergiate võimalikult tõhus kasutamine.

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :


Side Bar