Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 26. června 2012

Rozvinutí obrovského potenciálu klíčových technologií pro zaměstnanost

Evropská komise dnes vyzvala k evropskému úsilí o podporu klíčových technologií (KET). Na globálním trhu klíčových technologií, který zahrnuje mikro a nanoelektroniku, pokročilé materiály, průmyslovou biotechnologii, fotoniku, nanotechnologii a pokročilé výrobní systémy, se předpokládá růst z 646 miliard EUR na více než 1 bilion EUR mezi lety 2008 a 2015, což představuje nárůst o více než 54 % anebo více než 8 % HDP EU. Očekává se rovněž rychlý růst zaměstnanosti. Očekává se, že jen v samotném odvětví nanotechnologie se počet pracovních míst v EU do roku 2015 zvýší ze 160 000 v roce 2008 na přibližně 400 000. Evropská komise dnes předložila strategii usilující o zvýšení průmyslové výroby výrobků založených na klíčových technologiích, např. inovačních výrobků a aplikací budoucnosti. Strategie má za cíl udržet krok s hlavními mezinárodními konkurenty EU, obnovit růst v Evropě a vytvářet pracovní místa v průmyslu a zároveň reagovat na současné naléhavé společenské výzvy. Evropa zaujímá vedoucí pozici ve výzkumu a vývoji klíčových technologií s globálním podílem v oblasti patentových přihlášek přes 30 %. Navzdory tomu EU nevyužívá potenciál své dominantní základny v oblasti výzkumu a vývoje na výrobu zboží a zajišťování služeb, které jsou potřebné k podpoře růstu a zaměstnanosti. To je důvod, proč Komise vyzývá k evropskému úsilí o podporu klíčových technologií.

Antonio Tajani, místopředseda Komise odpovědný za průmysl a podnikání, předložil sdělení, v němž zdůraznil: Většina dnešních inovativních produktů, ať už se jedná o inteligentní telefony (smart phone) nebo elektrické automobily, využívá několik klíčových technologií současně, a to jako jednotlivé nebo integrované části. Klíčové technologie se však mohou stát skutečnou továrnou na pracovní místa, kterou dnes tak nutně potřebujeme. Proto Evropa potřebuje strategii usilující o vyvíjení a průmyslové využití klíčových technologií. Klíčové technologie budou mít rozhodující význam pro naši hospodářskou budoucnost a umožní Unii obnovit růst a vytváření pracovních míst a zároveň si zachovat vedoucí postavení v oblasti technologií na celosvětové úrovni.“

Další informace

MEMO/12/484

Klíčové technologie poskytují mnoho pracovních míst, mj. velké množství kvalitních pracovních míst

Využívání klíčových technologií je velmi důležité jak pro průmyslovou konkurenceschopnost, tak i pokud jde o reakci na významné společenské výzvy dnešní doby. Průřezovou a mnohostrannou roli klíčových technologií odráží počet malých a středních podniků, které se jim věnují, i počet vznikajících kvalitních pracovních míst. Například v oblasti nanotechnologie bylo podle odhadů zaměstnanosti v roce 2008 na celém světě 160 000 pracovníků. To představuje oproti roku 2000 nárůst o 25 %. Odvětví mikro a nanoelektroniky a na něj přirozeně navazující odvětví informačních a komunikačních technologií vytvořila za posledních deset let v Evropě více než 700 000 dalších pracovních míst, což dokládá trend směřující k vysoce kvalifikovaným pracovním místům více zaměřeným na služby a rychlému zotavení po krizi. Průmyslová biotechnologie byla uznána za vedoucí klíčovou technologii v biohospodářství. Odhaduje se, že každé euro investované do výzkumu a inovací v této oblasti se vrátí desetinásobně. Malé a střední podniky jsou dále hybnou silou inovací a zaměstnanosti v Evropě a očekává se, že budou představovat většinu budoucích pracovních míst v oblasti klíčových technologií. V odvětví fotoniky tvoří většinu 5 000 evropských společností malé a střední podniky. V Německu se asi 80 % společností v oblasti nanotechnologie řadí mezi malé a střední podniky.

Klíčové technologie mohou obnovit vedoucí postavení Evropy v inovacích

Klíčové technologie představují klíčový zdroj inovací: Poskytují nezbytné technologické stavební prvky umožňující širokou škálu jejich využití ve výrobě, mimo jiné při vývoji nízkouhlíkových energetických technologií, zlepšování energetické účinnosti a efektivity zdrojů a v oblasti nových lékařských přípravků pro stárnoucí obyvatelstvo. Klíčové technologie definované v roce 20091 se staly prioritou agendy EU. Jejich význam odráží i jejich klíčová role v návrzích Komise týkajících se budoucího programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Schopnost Evropy vyvíjet a průmyslově využít klíčové technologie hraje rozhodující úlohu v přispívání k udržitelnému růstu a konkurenceschopnosti.

Vnitřní trh nabízí příznivé prostředí pro klíčové technologie: Spojuje půl miliardy evropských občanů, přičemž poskytuje významné obchodní příležitosti pro vývojové pracovníky a koncové uživatele klíčových technologií a představuje tak bezesporu jednu z hlavních silných stránek EU. Zeměpisná blízkost mezi subjekty klíčových technologií propojuje evropské hodnotové řetězce, čímž poskytuje konkurenční výhodu. EU dnes představuje největší integrovaný trh na světě, který je receptivní vůči inovacím, s odvětvími na celosvětové úrovni v oblasti automobilového průmyslu, chemického průmyslu, letectví a kosmonautiky, zdravotnictví a energetiky – jež jsou všechny uživateli klíčových technologií.

Komise navrhuje ucelenou a dlouhodobou strategii, která se týká všech souvisejících nástrojů EU a klíčových zúčastněných stran:

  • Integrovaný přístup k financování výzkumu a inovací v oblasti klíčových technologií, který se vztahuje na celý hodnotový řetězec a jehož cílem je promítnout výzkum do obchodovatelných produktů a hospodářského růstu;

  • Strategický přístup ke klíčovým technologiím při financování inovací na regionální úrovni s cílem modernizovat průmyslovou základnu napříč různými regiony v Evropě;

  • Zajištění přístupu k financování pro projekty v oblasti klíčových technologií, a to za přispění Evropské investiční banky;

  • Využívání politik v oblasti klíčových technologií na všech úrovních: zajištění koordinace aktivit, a to jak vnitrostátních, tak na úrovni EU, aby bylo dosaženo součinnosti těchto aktivit, jejich vzájemného doplňování a co nejlepšího využití veřejných zdrojů;

  • Zajištění rovných podmínek na celosvětově konkurenčním trhu: mobilizace stávajících nástrojů trhu k tomu, aby byla zajištěna korektní hospodářská soutěž a rovné podmínky na mezinárodní úrovni;

Vhodná správa: zajištění odpovídající správní struktury k zajištění hladkého provádění a maximálního využívání synergií.

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)

1 :


Side Bar