Navigation path

Left navigation

Additional tools

europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 juni 2012

Eurobarometern: 98 % anser att språkinlärning är bra för barnen, men undersökningar belyser kunskapsklyftor

Nästan nio av tio EU-invånare anser att förmågan att tala främmande språk är mycket värdefull och 98 % att språkkunskaper är bra för deras barns framtid, enligt en ny Eurobarometerundersökning om européernas attityder till flerspråkighet och inlärning av främmande språk.

I en separat undersökning av Europeiska kommissionen, den första europeiska undersökningen om språkkunskaper, belyses dock att det finns en klyfta mellan målen och verkligheten vad gäller de praktiska färdigheterna i främmande språk: undersökningar som utfördes bland tonåriga elever i 14 EU-länder visar att bara 42 % behärskar sitt första främmande språk, och endast 25 % sitt andra. En betydande andel, 14 % för det första främmande språket och 20 % för det andra, når inte ens upp till nybörjarnivån.

– Denna Eurobarometer visar att flerspråkighet och språkinlärning är viktigt för européerna, och det är något som vi bör glädja oss åt, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom. Men vi måste även göra mer för att förbättra språkundervisningen och språkinlärningen. Att kunna kommunicera på ett främmande språk vidgar ens horisonter och öppnar dörrar. Det förbättrar ens ställning på arbetsmarknaden och för företag kan det skapa fler möjligheter på den inre marknaden.

Tio år efter Barcelonaförklaringen 2002, där stats- och regeringscheferna efterlyste undervisning i minst två främmande språk redan från mycket tidig ålder, är européerna väl medvetna om fördelarna med flerspråkighet. Nästan tre fjärdedelar (72 %) är positivt inställda till detta mål och 77 % anser att det bör vara en politisk prioritet. Mer än hälften av européerna (53 %) använder främmande språk på arbetsplatsen och 45 % anser att de har fått ett bättre jobb i det egna landet tack vare sina språkkunskaper.

Antalet européer som anser att de kan kommunicera på ett annat språk har trots detta minskat något från 56 till 54 %. Detta beror delvis på att ryska och tyska inte längre är en obligatorisk del av läroplanen i de central- och östeuropeiska länderna.

Antalet elever som behärskar sitt första främmande språk varierar från 82 % i Malta och Sverige (engelska) till endast 14 % i Frankrike (engelska) och 9 % i England (franska). En av de största förändringarna sedan 2005 är att internet har uppmuntrat folk att bredda sin passiva läs- och hörförståelse i främmande språk. Antalet européer som regelbundet använder främmande språk på internet, genom exempelvis sociala medier, har ökat med 10 procentenheter från 26 till 36 %.

Nästa steg

EU-kommissionen vill öka stödet för språkinlärning genom det nya EU-programmet Erasmus för alla (IP/11/1398). Språkinlärning är ett av de sex särskilda målen, och kommissionen planerar att öka finansieringen av språkkurser för personer som vill studera, göra praktik eller arbeta som volontärer utomlands. I slutet av 2012 kommer kommissionen att föreslå ett europeiskt riktmärke för språkkunskaper som ska mäta medlemsländernas framsteg med att förbättra språkundervisningen och språkinlärningen.

Resultaten från Eurobarometern om européerna och deras språk och den europeiska undersökningen om språkkunskaper kommer att diskuteras vid en internationell konferens i Limassol (Cypern) som sammanfaller med Europeiska språkdagen (26 september).

Bakgrund

År 2002 uppmanade Europeiska rådet i Barcelona till åtgärder för att förbättra de grundläggande färdigheterna, särskilt genom att undervisa i minst två främmande språk redan från mycket tidig ålder. Europeiska rådet uppmanade också till att införa ”en indikator för språklig kompetens”.

Den särskilda Eurobarometerundersökningen (386) om européerna och deras språk genomfördes under våren 2012. Nästan 27 000 personer intervjuades personligen på sitt modersmål. Alla 27 medlemsländer omfattades och personerna som deltog representerade olika sociala och demografiska grupper.

Det vanligaste modersmålet är tyska (16 %), följt av italienska och engelska (13 %), franska (12 %), sedan spanska och polska (8 %).

De länder som har visat den mest anmärkningsvärda ökningen av andelen svarande som anser att de kan tala minst ett främmande språk tillräckligt bra för att kunna föra en konversation, jämfört med uppgifter från Eurobarometerundersökningen 2005, är Österrike (+16 procentenheter till 78 %), Finland (+6 procentenheter till 75 %) och Irland (+6 procentenheter till 40 %).

Däremot har andelen som kan tala minst ett främmande språk minskat markant i Slovakien (-17 procentenheter till 80 %), Tjeckien (-12 procentenheter till 49 %), Bulgarien (-11 procentenheter till 48 %), Polen (-7 procentenheter till 50 %) och Ungern (-7 procentenheter till 35 %). I dessa länder har den del av befolkningen som kan tala exempelvis ryska och tyska minskat ända sedan 2005.

De fem vanligaste främmande språken är fortfarande engelska (38 %), franska (12 %), tyska (11 %), spanska (7 %) och ryska (5 %).

På nationell nivå är engelska det vanligaste främmande språket i 19 av de 25 medlemsländer där det inte är huvudspråket (dvs. undantaget Storbritannien och Irland).

För första gången undersöktes även attityder till översättningens roll inom hälsa och säkerhet, utbildning, arbetssökande, information och fritidsaktiviteter såsom att se på film och läsa. Tidigare Eurobarometerundersökningar om språk har genomförts för EU-kommissionen 2001 och 2005.

Den europeiska undersökningen om språkkunskaper genomfördes våren 2011, och resultatet offentliggörs i dag efter en utförlig analys. I undersökningen ingick nästan 54 000 elever i 14 länder och 16 utbildningssystem (Belgiens tre språkgemenskaper, Bulgarien, England, Estland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien och Sverige). Utvärderingen ger jämförbara uppgifter om kunskaperna i främmande språk hos elever som är mellan 14 och 15 år gamla. I varje land bedömdes läs- och hörförståelse samt skrivförmåga i två av de fem officiella EU-språk som det undervisas mest i: engelska, franska, tyska, spanska och italienska. Ett frågeformulär som besvarades av eleverna, samt nästan 5 000 språklärare och 2 250 rektorer, visade dessutom att språkinlärningsförmågan hänger nära samman med motivation, som i sin tur är knuten till familjesituation, utbildning och samhället i stort.

Mer information:

Special Eurobarometer 386 'Europeans and their languages'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Eurobarometer executive summary

Nationella faktablad

European Survey on Language Competences project

European Survey on Language Competences: Final report

European Survey on Language Competences: Executive summary

Europeiska kommissionen: Education and training

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar