Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 21. júna 2012

Eurobarometer: 98 % ľudí si myslí, že učenie sa cudzích jazykov je pre ich deti prospešné, testy však ukazujú nedostatky v zručnostiach

Podľa prieskumu verejnej mienky Eurobarometer o tom, čo si obyvatelia EÚ myslia o viacjazyčnosti a učení sa cudzích jazykov, takmer 9 z 10 obyvateľov EÚ je presvedčených, že schopnosť hovoriť cudzím jazykom je veľmi užitočná a 98 % tvrdí, že ovládanie cudzích jazykov je pre budúcnosť ich detí prínosom.

Z prvého európskeho prieskumu jazykových kompetencií (samostatná štúdia zadaná Európskou komisiou) však vyplýva, že pokiaľ ide o používanie cudzích jazykov v praxi, je veľký rozdiel medzi snahou a skutočnosťou: testy u žiakov v dospievajúcom veku v 14 európskych krajinách ukázali, že len 42 % žiakov dobre ovláda svoj prvý cudzí jazyk a iba 25 % ovláda svoj druhý cudzí jazyk. Značný počet žiakov, 14 % v prípade prvého cudzieho jazyka a 20 % v prípade druhého nedosahuje ani úroveň „začiatočník“

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Tento Eurobarometer ukazuje, že viacjazyčnosť a učenie sa jazykov považujú ľudia za dôležité a z toho by sme mali mať radosť. Musíme ale takisto urobiť viac pre to, aby sa zlepšila výučba a učenie sa jazykov. Schopnosť rozprávať cudzím jazykom rozširuje obzory a otvára dvere; zvyšuje zamestnateľnosť a v prípade podnikania môže priniesť viac príležitostí na jednotnom trhu.“

Desať rokov od Barcelonskej deklarácie z roku 2002, v ktorej hlavy štátov a vlád formulovali požiadavku vyučovať aspoň dva cudzie jazyky od útleho veku, sú si Európania dobre vedomí výhod, ktoré ponúka viacjazyčnosť. Takmer tri štvrtiny Európanov (72 % ) súhlasia s týmto cieľom a 77 % je presvedčených o tom, že by sa to malo stať politickou prioritou. Viac ako polovica Európanov (53 %) používa cudzie jazyky v práci a 45 % z nich si myslí, že vďaka svojim znalostiam cudzích jazykov získali v svojej krajine lepšie zamestnanie.

Napriek tomu počet Európanov, ktorí tvrdia, že dokážu komunikovať v cudzom jazyku, mierne klesol, z 56 % na 54 %. Čiastočne je to spôsobené tým, že ruština a nemčina už nie sú v krajinách strednej a východnej Európy povinnými predmetmi v školských osnovách.

Podiel žiakov, ktorí ovládajú svoj prvý cudzí jazyk, sa pohybuje v rozmedzí od 82 % na Malte a vo Švédsku (kde je angličtina prvým cudzím jazykom) do 14 % vo Francúzsku (učenie sa angličtiny) a 9 % v Anglicku (učenie sa francúzštiny). Jedna z najvýraznejších zmien od roku 2005 je zmena, ktorú priniesol internet, ktorý prinútil ľudí rozšíriť si zručnosti „pasívneho“ čítania a počúvania v cudzom jazyku. Počet Európanov, ktorí pravidelne používajú cudzie jazyky na internete prostredníctvom napr. sociálnych médií, sa zvýšil o desať percentuálnych bodov, z 26 % na 36 %.

Ďalšie kroky

Európska komisia chce posilniť podporu pre jazykové vzdelávanie prostredníctvom nového programu „Erasmus pre všetkých“ (IP/11/1398). Učenie sa jazykov je jedným zo šiestich osobitných cieľov a Komisia plánuje značne podporiť financovanie jazykových kurzov pre ľudí, ktorí chcú v zahraničí študovať, odborne sa vzdelávať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť. Do konca roka 2012 navrhne Komisia európske referenčné kritériá pre jazykové kompetencie, pomocou ktorých sa bude merať pokrok členských štátov, čo sa týka zlepšovania výučby a učenia sa jazykov.

Výsledky prieskumu Eurobarometer o „Európanoch a ich jazykoch“ a európskeho prieskumu jazykových kompetencií budú predmetom diskusií na medzinárodnej konferencii v Limassole (Cyprus), ktorá sa bude konať v ten istý deň ako ďalší Európsky deň jazykov (26. septembra).

Kontext

Zasadnutie Rady v Barcelone v roku 2002 vyzvalo na ďalšie kroky s cieľom „zdokonaliť ovládanie základných zručností, najmä vyučovaním aspoň dvoch cudzích jazykov od útleho veku“ a „na stanovenie indikátora jazykovej kompetencie“.

Na jar 2012 sa vykonal špeciálny prieskum Eurobarometer (386) o Európanoch a ich jazykoch. Takmer 27 000 ľudí sa osobne zúčastnilo rozhovorov vo svojom materinskom jazyku. Prieskum sa konal vo všetkých 27 členských štátoch a respondenti pochádzali z rôznych sociálnych a demografických skupín.

Najpoužívanejším materinským jazykom je nemčina (16%), za ňou nasledujú taliančina a angličtina (obidva jazyky po 13 %), francúzština (12 % ) a po nich španielčina a poľština (obidva jazyky po 8 %).

Medzi krajiny s najväčším rastom podielu respondentov, ktorí tvrdia, že dokážu hovoriť minimálne jedným cudzím jazykom na konverzačnej úrovni, patria (v porovnaní s údajmi z prieskumu Eurobarometer z roku 2005) Rakúsko (+ 16 percentuálnych bodov na 78 %), Fínsko (+ 6 percentuálnych bodov na 75 %) a Írsko (+ 6 percentuálnych bodov na 40 %).

Na druhej strane, podiel respondentov ovládajúcich aspoň jeden cudzí jazyk výrazne klesol na Slovensku (– 17 percentuálnych bodov na 80 %), v Českej republike (– 12 bodov na 49 %), Bulharsku (– 11 bodov na 48 %), Poľsku (– 7 bodov na 50 %) a Maďarsku (– 7 bodov na 35 %). V týchto krajinách od roku 2005 klesá podiel respondentov schopných hovoriť cudzími jazykmi ako ruština a nemčina.

Medzi päť najčastejšie používaných cudzích jazykov stále patria angličtina (38 %), francúzština (12 %), nemčina (11 %), španielčina (7 %) a ruština (5 %).

Na vnútroštátnej úrovni je angličtina najpoužívanejším cudzím jazykom v 19 z 25 členských štátov, kde nie je úradným jazykom (t.j. okrem Spojeného kráľovstva a Írska).

Po prvýkrát sa pozornosť venovala aj názorom na úlohu prekladu v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, vzdelávania, pri hľadaní zamestnania a informácií a v rámci voľnočasových aktivít, ako je sledovanie filmov a čítanie. Predchádzajúce prieskumy Eurobarometer zamerané na jazyky sa pre Komisiu vykonali v rokoch 2001 a 2005.

Európsky prieskum jazykových kompetencií prebiehal na jar 2011 a po podrobnej analýze sú zverejnené jeho závery. V rámci prieskumu sa otestovalo takmer 54 000 žiakov v 14 krajinách a v 16 vzdelávacích systémoch (Anglicko, tri jazykové komunity v Belgicku, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko). Hodnotenie poskytuje porovnateľné údaje na úrovni znalosti cudzích jazykov žiakov vo veku 14-15 rokov. V každej krajine sa pomocou testov posudzovali schopnosti čítať, počúvať a písať v dvoch z piatich najčastejšie vyučovaných úradných jazykov EÚ: angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina. Okrem toho na základe dotazníkov, ktoré vyplnili žiaci, ale aj takmer 5 000 učiteľov jazykov a 2 250 riaditeľov škôl, z hodnotenia vyplýva, že schopnosti učiť sa jazyk sú úzko spojené s motiváciou, ktorá zase súvisí so situáciou v rodinách, vo vzdelaní a v spoločnosti ako takej.

Viac informácií:

Špeciálny prieskum Eurobarometer 386 „Európania a ich jazyky“

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Zhrnutie prieskumu Eurobarometer

Prehľad podľa jednotlivých štátov

European Survey on Language Competences project

European Survey on Language Competences: Final report

European Survey on Language Competences: Executive summary

Európska komisia : Vzdelávanie a odborná príprava

Webové stránky Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar