Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT EL ET PL RO

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 22 junij 2012

Komisija od držav članic zahteva vračilo sredstev za SKP v višini 426 milijonov evrov

Evropska komisija je danes v okviru tako imenovanega postopka potrditve računov zahtevala vračilo 436 milijonov EUR sredstev za kmetijsko politiko EU, ki so jih države članice porabile neupravičeno. Ker so nekateri od teh zneskov od držav članic že bili prejeti, je finančni učinek nekoliko nižji in znaša 426 milijonov EUR. Ta sredstva bodo vrnjena v proračun EU zaradi nespoštovanja pravil EU ali neustreznih postopkov nadzora nad izdatki za kmetijstvo. Države članice so odgovorne za izplačevanje sredstev in preverjanje izdatkov v okviru skupne kmetijske politike (SKP), Komisija pa mora zagotoviti, da države članice sredstva pravilno porabijo. Da bi se upoštevali finančni pritiski, s katerimi se zaradi finančne krize soočajo nekatere države članice, je Komisija sprejela uredbo, ki državam članicam, ki prejemajo finančno pomoč, pod nekaterimi pogoji dovoljuje odložitev vračila terjanih sredstev za največ 18 mesecev. Ta ukrep dopolnjuje obstoječo možnost, da država članica zaprosi, da se vračilo razdeli na več let, pri čemer je število let omejeno. Prva država članica, ki je zaprosila za odložitev, je Grčija.

Glavni finančni popravki

V skladu s tem najnovejšim sklepom se vračilo sredstev zahteva od Danske, Nemčije, Estonije, Grčije, Španije, Francije, Italije, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije in Združenega kraljestva. Najpomembnejši posamezni popravki so:

  • Španija mora vrniti 131,3 milijona EUR zaradi sajenja trte brez dovoljenja za (ponovno) sajenje;

  • Italija mora vrniti 98,9 milijona EUR zaradi sajenja trte brez dovoljenja za (ponovno) sajenje;

  • Grčija mora vrniti 71,5 milijona EUR zaradi pomanjkljivosti pri nadzoru rozin;

  • Francija mora vrniti 62,9 milijona EUR zaradi nepravilnosti pri nadzoru premij za govedo;

  • Grčija mora vrniti 21,3 milijona EUR zaradi sajenja trte brez dovoljenja za (ponovno) sajenje;

  • Poljska mora vrniti 13,3 milijona EUR (finančni učinek: 13,1 milijona EUR) zaradi pomanjkljivega sistema sankcij ter neopredelitve dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) v zvezi z navzkrižno skladnostjo.

  • Grčija mora vrniti 11,6 milijona EUR zaradi odsotnosti nadzornih sistemov proizvodnje in skladiščenja za sladkor.

Države članice so odgovorne za upravljanje večine izplačil v okviru SKP, ki se opravijo pretežno prek njihovih plačilnih agencij. Pristojne so tudi za nadzor, ki na primer vključuje preverjanje zahtevkov kmetovalcev za neposredna plačila. Komisija vsako leto izvede več kot 100 inšpekcij, s katerimi preverja, ali sta nadzor in odziv držav članic na pomanjkljivosti zadostna, ter ima pravico, da naknadno zahteva vračilo sredstev EU, če se je med inšpekcijami izkazalo, da odziv držav članic ni dovolj učinkovit, da bi zagotovil njihovo ustrezno porabo.

Podrobnejše podatke o tem, kako deluje sistem potrjevanja letnih obračunov, je mogoče dobiti v dokumentu MEMO/12/109 in na informativnem listu „Pametno upravljanje kmetijskega proračuna“, ki je na voljo na: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Podrobnosti o posameznih popravkih po državah članicah in sektorjih so na voljo v priloženih razpredelnicah (prilogi I in II).

Kontaktni osebi:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Priloga I – Potrditev obračunov EKJS in EKSRP

Sklep št. 38: Popravki po državah članicah (v milijonih EUR)

Sektor in razlog za popravek

Višina popravka

Finančni učinek popravka1

Danska

 

Premije za govedo – popravek se predlaga zaradi neuporabe sankcij v zvezi s posebno premijo za goveda.

0,116

0,116

Estonija

Razvoj podeželja – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti pri preverjanju utemeljenosti stroškov in nepravilnosti pri nadzoru, ki povzročajo tveganje podvojenega financiranja.

0,798

0,798

Francija

Premije za govedo – popravek se predlaga zaradi poznega vnosa podatkov o premestitvi živali v podatkovno bazo, pomanjkljivosti pri preverjanju spremne dokumentacije in nepravilnosti pri uporabi koncepta očitne napake ter pri dostopu do nacionalne identifikacijske podatkovne baze za klavnice.

62,919

62,919

Nemčija

 

Drugi popravki – popravek se predlaga zaradi napak v populaciji EKJS in EKSRP, ugotovljenih že v okviru finančne potrditve obračunov za finančno leto 2008.

0,170

0,170

Grčija

 

Izvozna nadomestila – popravek se predlaga zaradi odsotnosti nadzornih sistemov proizvodnje in skladiščenja za sladkor.

11,580

11,580

Sadje in zelenjava – popravek se predlaga zaradi nezadostnega števila upravnih kontrol in neuporabe sankcij na področju predelave agrumov.

0,513

0,513

Sadje in zelenjava – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti v zvezi z najmanjšim pridelkom za rozine.

71,506

71,506

Vino – popravek se predlaga zaradi sajenja trte brez dovoljenja za (ponovno) sajenje.

21,336

21,336

Italija

 

Sadje in zelenjava – popravek se predlaga zaradi plačil, ki so bila izvedena po predpisanih rokih.

0,515

0,515

Sadje in zelenjava – popravek se predlaga zaradi nezadostnega pregleda pridelka pri pridelavi paradižnika.

8,747

8,747

Sadje in zelenjava – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti pri upravnih in računovodskih pregledih.

2,784

2,784

Vino – popravek se predlaga zaradi sajenja trte brez dovoljenja za (ponovno) sajenje.

98,881

98,881

Razvoj podeželja – popravek se predlaga zaradi poznih pregledov na kraju samem za kmetijsko-okoljske ukrepe in zaradi pomanjkljivosti pri najavi pregledov na kraju samem.

0,663

0,663

Nizozemska

Drugi popravki – popravek se predlaga zaradi napak, odkritih med finančnim potrjevanjem obračunov za finančno leto 2007.

0,081

0,081

Poljska

Navzkrižna skladnost – popravek se predlaga v zvezi z neopredelitvijo nekaterih dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev ter slabosti v sistemu sankcij.

13,287

13,141

Portugalska

 

Premije za govedo – popravek se predlaga zaradi neuporabe sankcij in izključitve določenih populacij iz pregledov na kraju samem.

0,110

0,110

Drugi popravki – popravek se predlaga zaradi napak, odkritih med finančnim potrjevanjem obračunov za finančno leto 2008.

1,405

1,405

Romunija

Zamujena plačila – popravek se predlaga zaradi zamud pri rokih za plačilo.

7,674

vračilo 1,726

Slovenija

Drugi popravki – popravek se predlaga zaradi napak, odkritih med finančnim potrjevanjem obračunov za finančno leto 2008.

0,008

0,008

Drugi popravki – popravek se predlaga zaradi napak, odkritih med finančnim potrjevanjem obračunov za finančno leto 2009.

0,006

0,006

Španija

Vino – popravek se predlaga zaradi sajenja trte brez dovoljenja za (ponovno) sajenje.

131,301

131,301

Razvoj podeželja – popravek se predlaga zaradi nepravilnosti pri pregledih na kraju samem, pri merjenju površine kmetijskih zemljišč ter pri uporabi dobrih praks kmetovanja v okviru kmetijsko-okoljskega ukrepa in ukrepa za območja z omejenimi možnostmi.

1,061

1,061

Združeno kraljestvo

Izvozna nadomestila – popravek se predlaga zaradi nepravilnosti pri pregledih zamenjave.

0,002

0,002

Premije za govedo – popravek se predlaga zaradi neuporabe sankcij v primeru neupoštevanja pravil v zvezi z zahtevki za živali, ki presegajo kvoto, plačil vlagateljem z manj kot 10 kvotnimi pravicami in nepravilnosti pri uporabi kazni za manjkajoče živali.

0,055

0,055

SKUPAJ

435,519

425,973

Priloga II – Potrditev obračunov EKJS in EKSRP

Sklep št. 38: Popravki po državah članicah (v milijonih EUR)

Sektor

Višina popravka

Finančni učinek popravka2

 

 

 

Izvozna nadomestila

11,582

11,582

 

 

 

Sadje in zelenjava

84,065

84,065

 

 

 

Vino

251,518

251,518

Premije za govedo

63,201

63,201

Navzkrižna skladnost

13,287

13,141

Razvoj podeželja

2,522

2,522

Zamujena plačila

7,674

-1,726

 

 

 

Drugi popravki

1,670

1,670

 

 

 

SKUPAJ

435,519

425,973

1 :

Finančni učinek popravka upošteva prekrivanje prejšnjih popravkov in zneske, ki jih je Evropska komisija že izterjala.

2 :

Finančni učinek popravka upošteva prekrivanje prejšnjih popravkov in zneske, ki jih je Evropska komisija že izterjala.


Side Bar