Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT EL ET SL RO

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 22 czerwiec 2012

Komisja występuje do państw członkowskich o zwrot 426 mln euro z wydatków na WPR

Komisja Europejska, w ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków, wystąpi dziś do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej, opiewających na łączną kwotę 436 mln euro. Ponieważ część tych kwot odzyskano już od państw członkowskich, efekt finansowy wyniesie niecałe 426 mln euro. Pieniądze te wrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie. Aby uwzględnić związaną z kryzysem presję finansową odczuwaną przez niektóre państwa członkowskie, Komisja przyjęła rozporządzenie, które umożliwia państwom członkowskim objętym pomocą finansową opóźnienie zwrotu nienależnie przyznanych środków o okres nie dłuższy niż 18 miesięcy i pod pewnymi warunkami. Jest to dodatkowa możliwość, obok istniejących opcji wnioskowania o rozłożenie zwrotu na określoną liczbę lat. Pierwszym państwem członkowskim, które wystąpiło o stosowanie tego rozwiązania, była Grecja.

Główne korekty finansowe

Na podstawie ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od następujących państw członkowskich: Danii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Najistotniejsze korekty indywidualne dotyczą:

  • kwoty 131,3 mln euro, którą obciążona została Hiszpania za sadzenie winorośli bez prawa do (ponownego) sadzenia;

  • kwoty 98,9 mln euro, którą obciążone zostały Włochy za sadzenie winorośli bez prawa do (ponownego) sadzenia;

  • kwoty 71,5 mln euro, którą obciążona została Grecja za niedociągnięcia w kontrolach suszonych winogron;

  • kwoty 62,9 mln euro, którą obciążona została Francja za nieprawidłowości kontroli dopłat do bydła;

  • kwoty 21,3 mln euro, którą obciążona została Grecja za sadzenie winorośli bez prawa do (ponownego) sadzenia;

  • kwoty 13,3 mln euro (efekt finansowy: 13,1 mln euro), którą obciążona została Polska za braki w systemie sankcji i niezdefiniowanie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności;

  • kwoty 11,6 mln euro, którą obciążona została Grecja ze względu na brak systemów kontroli produkcji i przechowywania cukru.

Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, przy czym dokonują ich głównie za pośrednictwem swoich agencji płatniczych. Agencje te mają również obowiązek przeprowadzania kontroli, takich jak na przykład weryfikacja wniosków rolników o przyznanie płatności bezpośrednich. Komisja przeprowadza ponad 100 audytów rocznie, sprawdzając, czy państwa członkowskie odpowiednio prowadzą kontrole i usuwają nieprawidłowości. Jednocześnie Komisja może wystąpić o zwrot zaległych płatności, jeśli audyt wykaże, że działania państwa członkowskiego nie gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.

Szczegółowe informacje objaśniające działanie systemu corocznego rozliczania rachunków znajdują się w nocie MEMO/12/109 oraz w zestawieniu dotyczącym rozsądnego zarządzania budżetem rolnym „Managing the agriculture budget wisely”, dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Szczegółowe informacje na temat korekt indywidualnych w podziale na poszczególne państwa członkowskie i sektory zostały zamieszczone w załączonej tabeli (załączniki I i II).

Kontakt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Załącznik I - Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW

Decyzja 38: Korekty w podziale na poszczególne państwa członkowskie (w mln euro)

Odnośny sektor i przyczyna korekty

Kwota korekty

Wielkość efektu finansowego korekty1

Dania

 

Dopłaty z tytułu zwierząt gospodarskich - korekta proponowana ze względu na niezastosowanie sankcji w odniesieniu do specjalnej dopłaty za wołowinę

0,116

0,116

Estonia

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w zakresie weryfikacji racjonalności kosztów oraz ze względu na niedociągnięcia w kontrolach prowadzące do ryzyka podwójnego finansowania

0,798

0,798

Francja

Dopłaty z tytułu zwierząt gospodarskich – korekta proponowana ze względu na opóźnienia we wprowadzaniu do bazy danych danych o przemieszczaniu zwierząt, niedociągnięcia w zakresie weryfikacji dokumentów uzupełniających, nieprawidłowości w zakresie stosowania pojęcia „oczywistego błędu” oraz w zakresie dostępu do krajowych baz danych identyfikacyjnych rzeźni

62,919

62,919

Niemcy

 

Inne korekty - korekta proponowana ze względu na znane błędy w populacji EFRG i EFRROW, wykryte w ramach rozliczenia rachunków finansowych za rok budżetowy 2008

0,170

0,170

Grecja

 

Refundacje wywozowe - korekta proponowana ze względu na brak systemów kontroli produkcji i przechowywania cukru

11,580

11,580

Owoce i warzywa – korekta proponowana ze względu na niewystarczającą liczbę kontroli administracyjnych i niestosowanie sankcji w ramach przetwórstwa owoców cytrusowych

0,513

0,513

Owoce i warzywa - korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w odniesieniu do minimalnych zbiorów suszonych winogron

71,506

71,506

Wino - korekta proponowana za sadzenie winorośli bez prawa do (ponownego) sadzenia

21,336

21,336

Włochy

 

Owoce i warzywa - korekta proponowana ze względu na płatności dokonane po przewidzianym terminie

0,515

0,515

Owoce i warzywa - korekta proponowana ze względu na niewystarczającą kontrolę wydajności produkcji pomidorów

8,747

8,747

Owoce i warzywa - korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych i księgowych

2,784

2,784

Wino - korekta proponowana za sadzenie winorośli bez prawa do (ponownego) sadzenia

98,881

98,881

Rozwój obszarów wiejskich - korekta proponowana za późne kontrole na miejscu dotyczące środków rolno-środowiskowych oraz za niedociągnięcia w zapowiadaniu kontroli na miejscu

0,663

0,663

Holandia

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na błędy wykryte w ramach rozliczenia rachunków finansowych za rok budżetowy 2007

0,081

0,081

Polska

Zasada wzajemnej zgodności – korekta proponowana ze względu na niezdefiniowanie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz braki w systemie sankcji

13,287

13,141

Portugalia

 

Dopłaty z tytułu zwierząt gospodarskich - korekta proponowana ze względu na niezastosowanie sankcji i wyłączenie pewnych populacji z kontroli na miejscu

0,110

0,110

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na błędy wykryte w ramach rozliczenia rachunków finansowych za rok budżetowy 2008

1,405

1,405

Rumunia

Płatności po terminie - korekta proponowana za nieprzestrzeganie terminów płatności

7,674

zwrot 1,726

Słowenia

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na błędy wykryte w ramach rozliczenia rachunków finansowych za rok budżetowy 2008

0,008

0,008

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na błędy wykryte w ramach rozliczenia rachunków finansowych za rok budżetowy 2009

0,006

0,006

Hiszpania

Wino - korekta proponowana za sadzenie winorośli bez prawa do (ponownego) sadzenia

131,301

131,301

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na braki w: kontrolach na miejscu, pomiarze działek rolnych, stosowaniu dobrych praktyk gospodarki rolnej w przypadku środków rolnośrodowiskowych i środków na rozwój obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania

1,061

1,061

Wielka Brytania

Refundacje wywozowe – korekta proponowana ze względu na braki w kontrolach podmiany

0,002

0,002

Dopłaty z tytułu zwierząt gospodarskich - korekta proponowana za niezastosowanie sankcji w przypadku niezgodności z deklarowanymi zwierzętami powyżej kwoty, płatności na rzecz wnioskodawców posiadających mniej niż 10 praw do kwot oraz za niedociągnięcia w zastosowaniu kar za brakujące zwierzęta

0,055

0,055

OGÓŁEM

435,519

425,973

Załącznik II - Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW

Decyzja 38: Korekty w podziale na poszczególne sektory (w mln euro)

Sektor

Kwota korekty

Wielkość efektu finansowego korekty2

 

 

 

Refundacje wywozowe

11,582

11,582

 

 

 

Owoce i warzywa

84,065

84,065

 

 

 

Wino

251,518

251,518

Dopłaty z tytułu zwierząt gospodarskich

63,201

63,201

Zasada wzajemnej zgodności

13,287

13,141

Rozwój obszarów wiejskich

2,522

2,522

Płatności po terminie

7,674

-1,726

 

 

 

Inne korekty

1,670

1,670

 

 

 

OGÓŁEM

435,519

425,973

1 :

Efekt finansowy korekty uwzględnia wcześniejsze pokrywające się korekty oraz kwoty odzyskane już przez Komisję Europejską.

2 :

Efekt finansowy korekty uwzględnia wcześniejsze pokrywające się korekty oraz kwoty odzyskane już przez Komisję Europejską.


Side Bar