Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL ET PL SL RO

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 juni 2012

Commissie vordert 426 miljoen euro aan landbouwuitgaven terug van de lidstaten

Vandaag wordt een bedrag van in totaal 436 miljoen euro aan landbouwuitgaven die ten onrechte door de lidstaten zijn gedaan, door de Europese Commissie teruggevorderd in het kader van de zogenaamde procedure voor de goedkeuring van de rekeningen. Aangezien de desbetreffende bedragen al voor een deel met de lidstaten in kwestie zijn verrekend, valt het nog te innen bedrag iets lager uit: 426 miljoen euro. Het geld moet worden teruggestort in de EU-begroting omdat de EU-regelgeving niet is nageleefd of omdat de landbouwuitgaven niet adequaat zijn gecontroleerd. Zowel de uitbetaling van de middelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) als de controle ervan behoort tot de taken van de lidstaten. De Commissie moet erop toezien dat de lidstaten het geld correct hebben besteed. Om rekening te houden met de financiële druk die sommige lidstaten als gevolg van de financiële crisis ondervinden, heeft de Commissie een verordening vastgesteld op grond waarvan lidstaten die financiële bijstand krijgen, de terugbetaling van afgekeurde bedragen maximaal 18 maanden kunnen uitstellen. De lidstaten beschikten al over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om de terugbetaling over een beperkt aantal jaren te spreiden. Daarbovenop krijgen zij nu dus de hierboven uiteengezette optie aangeboden. De eerste lidstaat die om toepassing van deze optie heeft gevraagd, was Griekenland.

Voornaamste financiële correcties

Op grond van dit laatste besluit zal GLB-geld worden teruggevorderd van Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste bedragen die naar aanleiding van de correcties moeten worden terugbetaald:

  • voor Spanje: 131,3 miljoen euro voor de aanplant van wijnstokken zonder de nodige aanplantrechten of herbeplantingsrechten;

  • voor Italië: 98,9 miljoen euro voor de aanplant van wijnstokken zonder de nodige aanplantrechten of herbeplantingsrechten;

  • voor Griekenland: 71,5 miljoen euro voor tekortkomingen op het gebied van de controles van krenten en rozijnen;

  • voor Frankrijk: 62,9 miljoen euro voor tekortkomingen op het gebied van de controles van de premies voor runderen;

  • voor Griekenland: 21,3 miljoen euro voor de aanplant van wijnstokken zonder de nodige aanplantrechten of herbeplantingsrechten;

  • voor Polen: 13,3 miljoen euro (nog te innen bedrag: 13,1 miljoen euro) vanwege het gebrekkige sanctiesysteem en het niet definiëren van bepaalde elementen op het gebied van de goede landbouw- en milieuconditie die verband houden met de randvoorwaarden;

  • voor Griekenland: 11,6 miljoen euro vanwege het ontbreken van het controlesysteem voor de productie en de opslag van suiker.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de meeste GLB-betalingen: meestal zijn de betaalorganen daarmee belast. Bovendien moeten de lidstaten controles uitvoeren, bijvoorbeeld om na te gaan of een landbouwer terecht rechtstreekse betalingen heeft ontvangen. De Commissie verricht jaarlijks meer dan honderd audits om na te gaan of de lidstaten adequaat controleren en op tekortkomingen reageren. Indien uit een audit blijkt dat de lidstaat niet voldoende kan aantonen dat het EU-geld volgens de regels is uitgegeven, heeft de Commissie de bevoegdheid om achteraf geld terug te vorderen.

Nadere bijzonderheden over de regeling voor de goedkeuring van de jaarrekeningen zijn te vinden in MEMO/12/109, en in het factsheet "Managing the agriculture budget wisely": http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Voor meer gegevens over de individuele correcties (per lidstaat en per sector): zie de bijgevoegde tabellen (bijlagen I en II).

Contactpersonen :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Bijlage I - Goedkeuring van de ELGF- en de ELFPO-rekeningen

Besluit 38: Correcties per lidstaat (in miljoen euro)

Sector en reden voor de correctie

Correctiebedrag

Nog te innen bedrag*

Denemarken

 

Dierpremies – correctie voorgesteld vanwege de niet‑toepassing van sancties in verband met de speciale premie voor runderen

0,116

0,116

Estland

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen in de verificatie van de redelijkheid van de uitgaven en tekortkomingen in de controles met een risico van dubbele financiering tot gevolg

0,798

0,798

Frankrijk

Dierpremies – correctie voorgesteld vanwege de te late opneming in de databank voor verplaatsingen van dieren, tekortkomingen in de controles van de bewijsstukken alsmede tekortkomingen op het gebied van de toepassing van het concept "kennelijke fout" en de toegang tot de nationale identificatiedatabank voor de slachthuizen

62,919

62,919

Duitsland

 

Overige correcties – correctie voorgesteld vanwege de bekende fouten in de ELGF‑ en de ELFPO‑populatie die aan het licht zijn gekomen in het kader van de financiële goedkeuring van de rekeningen voor het begrotingsjaar 2008

0,170

0,170

Griekenland

 

Uitvoerrestituties – correctie voorgesteld vanwege het gebrek aan controlesystemen voor de productie en de opslag van suiker

11,580

11,580

Groenten en fruit – correctie voorgesteld vanwege het ontoereikende aantal administratieve controles en de niet‑toepassing van sancties in het kader van de verwerking van citrusvruchten

0,513

0,513

Groenten en fruit – correctie voorgesteld vanwege de tekortkomingen op het gebied van de minimumopbrengst voor krenten en rozijnen

71,506

71,506

Wijn – correctie voorgesteld vanwege de aanplant van wijnstokken zonder de nodige aanplantrechten of herbeplantingsrechten

21,336

21,336

Italië

 

Groenten en fruit – correctie voorgesteld vanwege de betalingen die na de in de regelgeving vastgestelde termijn zijn verricht

0,515

0,515

Groenten en fruit – correctie voorgesteld vanwege ontoereikende controles op het gebied van de opbrengst van de tomatenproductie

8,747

8,747

Groenten en fruit – correctie voorgesteld vanwege de tekortkomingen in de administratieve en boekhoudkundige controles

2,784

2,784

Wijn – correctie voorgesteld vanwege de aanplant van wijnstokken zonder de nodige aanplantrechten of herbeplantingsrechten

98,881

98,881

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege het te laat verrichten van de controles ter plaatse en vanwege tekortkomingen in de aankondiging van de controles ter plaatse

0,663

0,663

Nederland

Overige correcties – correctie voorgesteld vanwege fouten die aan het licht zijn gekomen bij de financiële goedkeuring van de rekeningen voor het begrotingsjaar 2007

0,081

0,081

Polen

Randvoorwaarden – correctie voorgesteld vanwege het niet‑definiëren van bepaalde elementen op het gebied van de goede landbouw‑ en milieuconditie en tekortkomingen in het sanctiesysteem

13,287

13,141

Portugal

 

Dierpremies – correctie voorgesteld vanwege de niet‑toepassing van sancties en de uitsluiting van een bepaalde populatie uit de controles ter plaatse

0,110

0,110

Overige correcties – correctie voorgesteld vanwege fouten die aan het licht zijn gekomen bij de financiële goedkeuring van de rekeningen voor het begrotingsjaar 2008

1,405

1,405

Roemenië

Het te laat verrichten van betalingen – correctie voorgesteld vanwege niet‑naleving van de betalingstermijnen

7,674

Terugbetaling van 1,726

Slovenië

Overige correcties – correctie voorgesteld vanwege fouten die aan het licht zijn gekomen bij de financiële goedkeuring van de rekeningen voor het begrotingsjaar 2008

0,008

0,008

Overige correcties – correctie voorgesteld vanwege fouten die aan het licht zijn gekomen bij de financiële goedkeuring van de rekeningen voor het begrotingsjaar 2009

0,006

0,006

Spanje

Wijn – correctie voorgesteld vanwege de aanplant van wijnstokken zonder de nodige aanplantrechten of herbeplantingsrechten

131,301

131,301

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen op het gebied van de controles ter plaatse, de meting van landbouwpercelen, de toepassing van goede landbouwpraktijken in het kader van agromilieumaatregelen en maatregelen betreffende probleemgebieden

1,061

1,061

Verenigd Koninkrijk

Uitvoerrestituties – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen bij de substitutiecontroles

0,002

0,002

Dierpremies – correctie voorgesteld vanwege de niet‑toepassing van sancties bij het aanvragen van steun voor dieren boven het quotum, betaling van steun aan aanvragers met minder dan 10 quotumrechten en tekortkomingen bij de toepassing van de sanctie voor het ontbreken van dieren

0,055

0,055

TOTAAL

435,519

425,973

Bijlage II - Goedkeuring van de ELGF- en de ELFPO-rekeningen

Besluit 38: Correcties per sector (in miljoen euro)

Sector

Correctiebedrag

Nog te innen bedrag

 

 

 

Uitvoerrestituties

11,582

11,582

 

 

 

Groenten en fruit

84,065

84,065

 

 

 

Wijn

251,518

251,518

Dierpremies

63,201

63,201

Randvoorwaarden

13,287

13,141

Plattelandsontwikkeling

2,522

2,522

Te late betalingen

7,674

-1,726

 

 

 

Overige correcties

1,670

1,670

 

 

 

TOTAAL

435,519

425,973


Side Bar