Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT PT EL PL SL RO

Euroopa Komisjon

pressiteade

Brüssel, 22 juuni 2012

Komisjon nõuab liikmesriikidelt tagasi ühise põllumajanduspoliitika kulusid 426 miljoni euro ulatuses

Komisjon nõuab nn raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetluse alusel liikmesriikidelt tagasi ühise põllumajanduspoliitika raames põhjendamatult kulutatud rahalisi vahendeid kokku 436 miljoni euro ulatuses. Osa sellest summast on liikmesriikidelt juba tagasi saadud, nii et menetluse mõju ELi eelarvele jääb veidi alla 426 miljoni euro. Kõnealune summa suunatakse tagasi ELi eelarvesse, kuna raha kasutamine ei olnud vastavuses ELi eeskirjadega või on põllumajanduskulude kontrollimisel esinenud puudusi. Ühise põllumajanduspoliitika raames tehtavate väljamaksete ja kulude kontrolli eest vastutavad liikmesriigid ning komisjoni ülesanne on tagada, et nad oma rahalisi vahendeid eesmärgipäraselt kasutaksid. Arvestades mõnes liikmesriigis finantskriisi tõttu tekkinud rahalisi raskusi, on komisjon võtnud vastu määruse, mille alusel lubatakse liikmesriikidel teatavatel tingimustel tagastada põhjendamatult kulutatud rahalised vahendid kuni 18 kuud hiljem. Seda soodustust saab kohaldada lisaks olemasolevale korrale, mille kohaselt on võimalik taotleda põhjendamatute kulude tagasimaksete jaotamist teatava arvu aastate peale. Kreeka on esimene liikmesriik, kes kohaldab kõnealust soodustust.

Peamised finantskorrektsioonid

Viimase vastuvõetud otsuse kohaselt peavad tagasimakse tegema Eesti, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Madalmaad, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Taani ja Ühendkuningriik. Kõige suuremad korrektsioonid liikmesriikide puhul on järgmised:

  • 131,3 miljoni euro suurune nõue Hispaaniale viinapuude (taas-)istutusõigusteta istutamise eest;

  • 98,9 miljoni euro suurune nõue Itaaliale viinapuude (taas-)istutusõigusteta istutamise eest;

  • 71,5 miljoni euro suurune nõue Kreekale puudujääkide eest kuivatatud viinamarjade kontrollimisel;

  • 62,9 miljoni euro suurune nõue Prantsusmaale puudujääkide eest veisetoetuste kontrollimisel;

  • 21,3 miljoni euro suurune nõue Kreekale viinapuude (taas-)istutusõigusteta istutamise eest;

  • 13,3 miljoni euro (mõju ELi eelarvele: 13,1 miljonit eurot) suurune nõue Poolale puuduliku sanktsioonide süsteemi eest ning hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi määratlemata jätmise eest nõuetele vastavuse tagamisel;

  • 11,6 miljoni euro suurune nõue Kreekale kontrollisüsteemi puudumise eest suhkru tootmisel ja ladustamisel.

Liikmesriigid vastutavad enamiku ühise põllumajanduspoliitika raames tehtavate maksete haldamise eest, mis toimub eelkõige makseasutuste kaudu. Lisaks sellele vastutavad nad ka kontrollide korraldamise eest, näiteks põllumajandustootjate otsetoetuse taotluste kontrollimise eest. Komisjon korraldab igal aastal rohkem kui 100 auditit, mille käigus tehakse kindlaks, kas liikmesriikide tehtavad kontrollid ning puuduste kõrvaldamise viisid vastavad nõuetele. Kui auditi tulemusel selgub, et liikmesriik ei ole võtnud piisavaid meetmeid, et tagada ELi vahendite nõuetekohane kasutamine, on komisjonil õigus asjaomased summad võlgnevustena tagasi nõuda.

Täiendavaid üksikasju eelarveaastate raamatupidamisarvestuse kontrollimise süsteemi toimimise kohta leiab dokumendist MEMO/12/109 ja teabelehelt „Põllumajanduseelarve mõistlik haldamine” veebisaidil

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Korrektsioonide üksikasjad liikmesriikide ja sektorite lõikes on esitatud lisatud tabelites (I ja II lisa).

Kontaktisikud:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

I lisa – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raamatupidamisarvestuse kontrollimine

Otsus 38: korrektsioonid liikmesriikide lõikes (miljonites eurodes)

Sektor ja korrektsiooni põhjus

Korrektsiooni summa

Korrektsiooni mõju ELi eelarvele1

Taani

 

Loomakasvatustoetused – korrektsiooni kohaldatakse seoses karistuste kohaldamata jätmisega veiseliha eritoetuse puhul

0,116

0,116

Eesti

Maaelu areng – korrektsiooni kohaldatakse seoses puudustega kulude põhjendamisel ning kontrollide puuduliku kohaldamisega, millega kaasneb topeltrahastamise oht

0,798

0,798

Prantsusmaa

Loomakasvatustoetused – korrektsiooni kohaldatakse seoses loomade liikumisega seotud andmete hilinenud sisestamisega andmebaasi ning seoses probleemidega, mis on tekkinud tõendavate dokumentide kontrollimisel, ilmse vea mõiste kohaldamisel ning tapamajade käitajatele põllumajandusloomade registrile juurdepääsu tagamisel

62,919

62,919

Saksamaa

 

Muud korrektsioonid – korrektsiooni kohaldatakse seoses 2008. eelarveaasta raamatupidamisarvestuse finantskontrolli ja heakskiitmise raames tuvastatud teadaolevate vigadega EAGFi ja EAFRD kogumis

0,170

0,170

Kreeka

 

Eksporditoetused – korrektsiooni kohaldatakse seoses kontrollisüsteemi puudumisega suhkru tootmisel ja ladustamisel

11,580

11,580

Puu- ja köögiviljad – korrektsiooni kohaldatakse seoses halduskontrollide ebapiisava arvuga ning sanktsioonide kohaldamata jätmisega tsitrusviljade töötlemise raames

0,513

0,513

Puu- ja köögiviljad – korrektsiooni kohaldatakse seoses puudustega kuivatatud viinamarjade miinimumkoguste kohaldamisel

71,506

71,506

Vein – korrektsiooni kohaldatakse seoses viinapuude (taas-)istutusõigusteta istutamisega

21,336

21,336

Itaalia

 

Puu- ja köögiviljad – korrektsiooni kohaldatakse seoses pärast ettenähtud tähtaega tehtud maksetega

0,515

0,515

Puu- ja köögiviljad – korrektsiooni kohaldatakse seoses tomatisaagise ebapiisava kontrollimisega

8,747

8,747

Puu- ja köögiviljad – korrektsiooni kohaldatakse seoses haldus- ja raamatupidamiskontrollide puudustega

2,784

2,784

Vein – korrektsiooni kohaldatakse seoses viinapuude (taas-)istutusõigusteta istutamisega

98,881

98,881

Maaelu areng – korrektsiooni kohaldatakse seoses põllumajanduse keskkonnameetmete kohapealsete kontrollide hilinemisega ning puudustega kohapealsetest kontrollidest teatamisel

0,663

0,663

Madalmaad

Muud korrektsioonid – korrektsiooni kohaldatakse seoses 2007. eelarveaasta raamatupidamisarvestuse finantskontrolli ja heakskiitmise käigus tuvastatud vigadega

0,081

0,081

Poola

Nõuetele vastavus – korrektsiooni kohaldatakse seoses hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi määratlemata jätmisega ning puuduliku sanktsioonide süsteemiga

13,287

13,141

Portugal

 

Loomakasvatustoetused – korrektsiooni kohaldatakse seoses sanktsioonide kohaldamata jätmise ning teatava kogumi suhtes kohapealsete kontrollide kohaldamata jätmisega

0,110

0,110

Muud korrektsioonid – korrektsiooni kohaldatakse seoses 2008. eelarveaasta raamatupidamisarvestuse finantskontrolli ja heakskiitmise raames tuvastatud vigadega

1,405

1,405

Rumeenia

Maksete hilinemine – korrektsiooni kohaldatakse seoses maksetähtaegade eiramisega

7,674

tagasimakse 1,726

Sloveenia

Muud korrektsioonid – korrektsiooni kohaldatakse seoses 2008. eelarveaasta raamatupidamisarvestuse finantskontrolli ja heakskiitmise raames tuvastatud vigadega

0,008

0,008

Muud korrektsioonid – korrektsiooni kohaldatakse seoses 2009. eelarveaasta raamatupidamisarvestuse finantskontrolli ja heakskiitmise raames tuvastatud vigadega

0,006

0,006

Hispaania

Vein – korrektsiooni kohaldatakse seoses viinapuude (taas-)istutusõigusteta istutamisega

131,301

131,301

Maaelu areng – korrektsiooni kohaldatakse seoses puudustega kohapealsete kontrollide tegemisel, põldude mõõtmisel ja heade põllumajandustavade kohaldamisel põllumajanduse keskkonna ja vähem soodsate piirkondadega seotud meetmete raames

1,061

1,061

Ühendkuningriik

Eksporditoetused – korrektsiooni kohaldatakse seoses puudulike asenduskontrollidega

0,002

0,002

Loomakasvatustoetused – korrektsiooni kohaldatakse seoses sanktsioonide kohaldamata jätmisega sellise rikkumiste puhul, mis on seotud kvooti ületavate loomadega, kellele on toetust taotletud, ja toetuse maksmisega taotlejatele, kelle kvoodiõiguste arv on alla kümne, ning seoses puudustega puuduvate loomade eest karistuste kohaldamisel

0,055

0,055

KOKKU

435,519

425,973

II lisa – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raamatupidamisarvestuse kontrollimine

Otsus 38: korrektsioonid sektorite lõikes (miljonites eurodes)

Sektor

Korrektsiooni summa

Korrektsiooni mõju ELi eelarvele2

 

 

 

Eksporditoetused

11,582

11,582

 

 

 

Puu- ja köögiviljad

84,065

84,065

 

 

 

Vein

251,518

251,518

Loomakasvatustoetused

63,201

63,201

Nõuetele vastavus

13,287

13,141

Maaelu areng

2,522

2,522

Hilinenud maksed

7,674

-1,726

 

 

 

Muud korrektsioonid

1,670

1,670

 

 

 

KOKKU

435,519

425,973

1 :

Korrektsiooni finantsmõju puhul võetakse arvesse varasemaid kattuvaid korrektsioone ja Euroopa Komisjoni poolt juba tagasi nõutud summasid.

2 :

Korrektsiooni finantsmõju puhul võetakse arvesse varasemaid kattuvaid korrektsioone ja Euroopa Komisjoni poolt juba tagasi nõutud summasid.


Side Bar