Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT ET PL SL RO

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 22 Ιούνιου 2012

Η Επιτροπή πρόκειται να ανακτήσει 426 εκατ. ευρώ από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει σήμερα την ανάκτηση, στο πλαίσιο της καλούμενης διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών, συνολικού ποσού 436 εκατ. ευρώ των κονδυλίων της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από τα κράτη μέλη. Δεδομένου ότι ορισμένα από τα ποσά αυτά έχουν ήδη ανακτηθεί από τα κράτη μέλη, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις είναι ελαφρά χαμηλότερες και ανέρχονται σε 426 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη. Λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη λόγω της οικονομικής κρίσης, η Επιτροπή εξέδωσε κανονισμό που επιτρέπει στα κράτη μέλη τα οποία λαμβάνουν οικονομική βοήθεια να καθυστερήσουν, υπό ορισμένους όρους, την επιστροφή των μη εγκριθέντων κονδυλίων για περίοδο 18 μηνών. Η δυνατότητα αυτή προστίθεται στις υπάρχουσες δυνατότητες αίτησης για κατανεμημένη επιστροφή σε περιορισμένο αριθμό ετών. Το πρώτο κράτος μέλος που υπέβαλε αίτηση για να επωφεληθεί από τη δυνατότητα αυτή είναι η Ελλάδα.

Κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις

Στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής απόφασης, θα ανακτηθούν ποσά από τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μεγαλύτερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:

  • 131,3 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ισπανία για τη φύτευση αμπέλων χωρίς δικαιώματα (ανα)φύτευσης

  • 98,9 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ιταλία για τη φύτευση αμπέλων χωρίς δικαιώματα (ανα)φύτευσης

  • 71,5 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ελλάδα για τις αδυναμίες των ελέγχων στις σταφίδες

  • 62,9 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στη Γαλλία για ελλείψεις στους ελέγχους των πριμοδοτήσεων βοοειδών

  • 21,3 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ελλάδα για τη φύτευση αμπέλων χωρίς δικαιώματα (ανα)φύτευσης

  • 13,3 εκατ. ευρώ (δημοσιονομικές επιπτώσεις: 13, εκατ. ευρώ) καταλογίζονται στην Πολωνία για ελλιπές σύστημα επιβολής κυρώσεων και μη καθορισμό των καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (ΚΓΠΣ) στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης

  • 11,6 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ελλάδα για την απουσία συστήματος ελέγχου της παραγωγής και αποθεματοποίησης ζάχαρης.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των περισσότερων ενισχύσεων της ΚΓΠ, κυρίως μέσω των οργανισμών πληρωμών τους. Είναι, επίσης, υπεύθυνα για τους ελέγχους, για παράδειγμα τον έλεγχο των αιτήσεων άμεσων ενισχύσεων που υποβάλλουν οι γεωργοί. Η Επιτροπή διενεργεί πάνω από 100 ελέγχους ανά έτος για να εξακριβώσει ότι οι έλεγχοι των κρατών μελών και τα μέτρα που έλαβαν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι ικανοποιητικά, της έχει δε δοθεί η εξουσία να ανακτά τα οφειλόμενα κονδύλια εάν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι της ΕΕ έχουν δαπανηθεί σωστά.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης των ετήσιων λογαριασμών, βλ. MEMO/12/109 και το ενημερωτικό φυλλάδιο «Managing the agriculture budget wisely» (Συνετή διαχείριση του γεωργικού προϋπολογισμού), το οποίο υπάρχει στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Αναλυτικά στοιχεία των επιμέρους διορθώσεων, ανά κράτος μέλος και ανά τομέα, περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες (Παραρτήματα I και II).

Αρμόδιοι:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Παράρτημα Ι - Εκκαθάριση λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ

Απόφαση 38: Διορθώσεις ανά κράτος μέλος (σε εκατ. ευρώ)

Τομέας και λόγος για τη διόρθωση

Ποσό της διόρθωσης

Ποσό της δημοσιονομικής επίπτωσης της διόρθωσης1

Δανία

 

Πριμοδοτήσεις ζώων – προτεινόμενη διόρθωση για τη μη επιβολή κυρώσεων όσον αφορά την ειδική πριμοδότηση βοείου κρέατος

0.116

0.116

Εσθονία

Αγροτική Ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση για αδυναμίες στην εξακρίβωση του εύλογου χαρακτήρα του κόστους και ελλείψεις στους ελέγχους που δημιουργούν κίνδυνο διπλής χρηματοδότησης.

0.798

0.798

Γαλλία

Πριμοδοτήσεις ζώων – προτεινόμενη διόρθωση για την καθυστερημένη καταχώριση στη βάση δεδομένων των μετακινήσεων των ζώων, αδυναμίες στον έλεγχο των δικαιολογητικών, ελλείψεις στην εφαρμογή της έννοιας του προφανούς σφάλματος και στην πρόσβαση της εθνικής βάσης δεδομένων ταυτοποίησης για τα σφαγεία

62.919

62.919

Γερμανία

 

Άλλες διορθώσεις - προτεινόμενη διόρθωση για τα γνωστά σφάλματα στον πληθυσμό του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εκκαθάρισης λογαριασμών του οικονομικού έτους 2008.

0.170

0.170

Ελλάδα

 

Επιστροφές κατά την εξαγωγή - προτεινόμενη διόρθωση για την απουσία συστημάτων ελέγχου της παραγωγής και αποθεματοποίησης ζάχαρης

11.580

11.580

Οπωροκηπευτικά - προτεινόμενη διόρθωση για μη επαρκή αριθμό διοικητικών ελέγχων και μη επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο της μεταποίησης εσπεριδοειδών

0.513

0.513

Οπωροκηπευτικά - προτεινόμενη διόρθωση για αδυναμίες όσον αφορά την ελάχιστη απόδοση για τις σταφίδες

71.506

71.506

Οίνος - προτεινόμενη διόρθωση για τη φύτευση αμπέλων χωρίς δικαιώματα (ανα)φύτευσης·

21.336

21.336

Ιταλία

 

Οπωροκηπευτικά - προτεινόμενη διόρθωση για πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μετά την προβλεπόμενη από τους κανονισμούς προθεσμία

0.515

0.515

Οπωροκηπευτικά - προτεινόμενη διόρθωση για μη επαρκή έλεγχο της απόδοσης παραγωγής ντομάτας

8.747

8.747

Οπωροκηπευτικά - προτεινόμενη διόρθωση για αδυναμίες στους διοικητικούς και λογιστικούς ελέγχους

2.784

2.784

Οίνος - προτεινόμενη διόρθωση για τη φύτευση αμπέλων χωρίς δικαιώματα (ανα)φύτευσης·

98.881

98.881

Αγροτική ανάπτυξη – προτεινόμενη διόρθωση για καθυστερημένους επιτόπιους ελέγχους για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και αδυναμίες στην αναγγελία των επιτόπιων ελέγχων

0.663

0.663

Κάτω Χώρες

Άλλες διορθώσεις - προτεινόμενη διόρθωση για σφάλματα που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εκκαθάρισης λογαριασμών του οικονομικού έτους 2007

0.081

0.081

Πολωνία

Πολλαπλή συμμόρφωση - προτεινόμενη διόρθωση για τον μη καθορισμό ορισμένων ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών καθώς και αδυναμίες στο σύστημα επιβολής κυρώσεων

13.287

13.141

Πορτογαλία

 

Πριμοδοτήσεις ζώων – προτεινόμενη διόρθωση για τη επιβολή κυρώσεων και την εξαίρεση ορισμένων πληθυσμών από τους επιτόπιους ελέγχους

0.110

0.110

Άλλες διορθώσεις - προτεινόμενη διόρθωση για σφάλματα που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εκκαθάρισης λογαριασμών του οικονομικού έτους 2008

1.405

1.405

Ρουμανία

Καθυστερημένες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση για μη τήρηση των προθεσμιών πληρωμής

7.674

επιστροφή ποσού 1.726

Σλοβενία

Άλλες διορθώσεις - προτεινόμενη διόρθωση για σφάλματα που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εκκαθάρισης λογαριασμών του οικονομικού έτους 2008

0.008

0.008

Άλλες διορθώσεις - προτεινόμενη διόρθωση για σφάλματα που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εκκαθάρισης λογαριασμών του οικονομικού έτους 2009

0.006

0.006

Ισπανία

Οίνος - προτεινόμενη διόρθωση για τη φύτευση αμπέλων χωρίς δικαιώματα (ανα)φύτευσης·

131.301

131.301

Αγροτική ανάπτυξη – προτεινόμενη διόρθωση για ελλείψεις στους επιτόπιους ελέγχους, στη μέτρηση των αγροτεμαχίων, στην εφαρμογή των ορθών γεωργικών πρακτικών όσον αφορά τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και τις μειονεκτικές περιοχές

1.061

1.061

Ηνωμένο Βασίλειο

Επιστροφές κατά την εξαγωγή - προτεινόμενη διόρθωση για ελλείψεις στους ελέγχους υποκατάστασης

0.002

0.002

Πριμοδοτήσεις ζώων – προτεινόμενη διόρθωση για τη μη επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης όσον αφορά τα αιτούμενα ζώα που υπερβαίνουν την ποσόστωση, πληρωμές σε αιτούντες με λιγότερο από 10 δικαιώματα ποσόστωσης και ελλείψεις στην επιβολή κυρώσεων για ζώα που έλειπαν

0.055

0.055

ΣΥΝΟΛΟ

435.519

425.973

Παράρτημα ΙΙ - Εκκαθάριση λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ

Απόφαση 38: Διορθώσεις ανά τομέα (σε εκατ. ευρώ)

Τομέας

Ποσό της διόρθωσης

Ποσό των δημοσιονομικών επιπτώσεων της διόρθωσης2

 

 

 

Επιστροφές κατά την εξαγωγή

11.582

11.582

 

 

 

Οπωροκηπευτικά

84.065

84.065

 

 

 

Οίνος

251.518

251.518

Πριμοδοτήσεις ζώων

63.201

63.201

Πολλαπλή συμμόρφωση

13.287

13.141

Αγροτική ανάπτυξη

2.522

2.522

Καθυστερημένες πληρωμές

7.674

-1.726

 

 

 

Λοιπές διορθώσεις

1.670

1.670

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

435.519

425.973

1 :

Στις δημοσιονομικές επιπτώσεις της διόρθωσης συνυπολογίζονται οι προηγούμενες επικαλυπτόμενες διορθώσεις και τα ποσά που έχουν ήδη ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2 :

Στις δημοσιονομικές επιπτώσεις της διόρθωσης συνυπολογίζονται οι προηγούμενες επικαλυπτόμενες διορθώσεις και τα ποσά που έχουν ήδη ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Side Bar