Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT PT EL ET PL SL RO

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, 22 juni 2012

Kommissionen kræver 426 mio. EUR tilbage fra medlemsstaterne, som de uretmæssigt har fået udbetalt i landbrugsstøtte

I forbindelse med den såkaldte regnskabsafslutning kræver Kommissionen nu, at medlemsstaterne tilbagebetaler i alt 436 mio. EUR, som de uretmæssigt har fået udbetalt. Da medlemsstaterne allerede har tilbagebetalt en del af dette beløb, er den finansielle virkning på knap 426 mio. EUR. Pengene føres tilbage til EU’s budget pga. overtrædelse af EU-reglerne eller utilstrækkelig kontrol med landbrugsudgifterne. Medlemsstaterne er ansvarlige for betalinger og kontrol af udgifter i forbindelse med den fælles landbrugspolitik, og Kommissionen skal sikre sig, at medlemsstaterne har anvendt midlerne korrekt. Da visse medlemsstater er økonomisk presset pga. finanskrisen, har Kommissionen vedtaget en forordning, der giver medlemsstater, som modtager økonomisk støtte, mulighed for – på visse betingelser – at betale den uretmæssige støtte tilbage inden for 18 måneder. Dertil kommer den allerede eksisterende mulighed for, at medlemsstaterne kan anmode om at betale tilbage over en begrænset årrække. Grækenland har som det første land anmodet herom.

De vigtigste finansielle korrektioner

Ifølge den seneste afgørelse vil der blive krævet midler tilbagebetalt fra Danmark, Tyskland, Estland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien og Det Forenede Kongerige. Som de vigtigste korrektioner kan nævnes, at:

  • Spanien skal tilbagebetale 131,3 mio. EUR, fordi der er plantet vinstokke uden tilladelse til (gen-)plantning.

  • Italien skal tilbagebetale 98,9 mio. EUR, fordi der er plantet vinstokke uden tilladelse til (gen-)plantning.

  • Grækenland skal tilbagebetale 71,5 mio. EUR på grund af mangelfuld kontrol med tørrede druer.

  • Frankrig skal tilbagebetale 62,9 mio. EUR på grund af mangelfuld kontrol med husdyrpræmier.

  • Grækenland skal tilbagebetale 21,3 mio. EUR, fordi der er plantet vinstokke uden tilladelse til (gen-)plantning.

  • Polen skal tilbagebetale 13,3 mio. EUR (finansiel virkning: 13,1 mio. EUR.) på grund af et mangelfuldt sanktionssystem og ikke-definerede betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand mht. krydsoverensstemmelse.

  • Grækenland skal tilbagebetale 11,6 mio. EUR på grund af mangel på et system til sukkerproduktions- og oplagringskontrol.

Medlemsstaterne er ansvarlige for de fleste betalinger i forbindelse med den fælles landbrugspolitik, først og fremmest via deres betalingsorganer. De har også ansvaret for kontrol, eksempelvis af landbrugernes ansøgninger om direkte betalinger. Hvert år foretager Kommissionen mere end 100 revisioner, hvor den sikrer sig, at medlemsstaternes kontrol er tilfredsstillende, og at de reagerer på påpegede mangler. Kommissionen har beføjelse til at kræve tilbagebetaling bagud, hvis revisionen viser, at medlemsstaten ikke har reageret godt nok til at sikre, at EU's midler bliver brugt korrekt.

Yderligere oplysninger om, hvordan den årlige regnskabsafslutning fungerer, kan findes i MEMO/12/109 og faktabladet "Managing the agriculture budget wisely" på:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

De vedlagte tabeller (bilag I og II) indeholder en oversigt over korrektionerne, fordelt på medlemsstater og sektorer.

Kontaktpersoner:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Bilag I - Afslutning af EGFL- og ELFUL-regnskaberne

Afgørelse nr. 38: Korrektioner fordelt på medlemsstater (i millioner EUR)

Sektor og årsagen til korrektionen

Korrektionens størrelse

Finansiel virkning af korrektionen*

Danmark

 

Husdyrpræmier – foreslået korrektion for ikke at anvende sanktioner i forbindelse med den særlige oksekødspræmieordning

0,116

0,116

Estland

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for mangelfuld kontrol af omkostningernes rimelighed og medførende risiko for dobbelt finansiering

0,798

0,798

Frankrig

Husdyrpræmier – foreslået korrektion for forsinket registrering i databasen over flytning af dyr, mangelfuld kontrol af støttedokumenter, manglende anvendelse af begrebet åbenlyse fejl og utilstrækkelig adgang til den nationale identifikationsdatabase for slagterier

62,919

62,919

Tyskland

 

Andre korrektioner - foreslået korrektion for finansielle fejl i EGFL- og ELFUL-populationen konstateret ved regnskabsafslutningen for regnskabsåret 2008

0,170

0,170

Grækenland

 

Eksportrestitutioner – foreslået korrektion for mangel på et system til sukkerproduktions- og oplagringskontrol

11,580

11,580

Frugt og grøntsager – foreslået korrektion for utilstrækkelig administrativ kontrol og manglende sanktioner inden for forarbejdning af citrusfrugter

0,513

0,513

Frugt og grøntsager - foreslået korrektion for mangelfuld kontrol af minimumsudbyttet af tørrede druer

71,506

71,506

Vin – foreslået korrektion for plantning af vinstokke uden tilladelse til (gen-)plantning

21,336

21,336

Italien

 

Frugt og grøntsager – foreslået korrektion for betalinger foretaget efter den fastsatte frist

0,515

0,515

Frugt og grøntsager – foreslået korrektion for mangelfuld kontrol af minimumsudbyttet af tomater

8,747

8,747

Frugt og grøntsager – foreslået korrektion for mangelfuld administrativ og regnskabsmæssig kontrol

2,784

2,784

Vin – foreslået korrektion for plantning af vinstokke uden tilladelse til (gen-)plantning

98,881

98,881

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for forsinket kontrol på stedet af foranstaltninger til fordel for miljøvenligt landbrug og for mangelfuld meddelelse om kontrol på stedet

0,663

0,663

Nederlandene

Andre korrektioner – foreslået korrektion for de fejl, der blev konstateret ved regnskabsafslutningen af regnskabsåret 2007

0,081

0,081

Polen

Krydsoverensstemmelse – foreslået korrektion for manglende definition af visse betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand og et mangelfuldt sanktionssystem

13,287

13,141

Portugal

 

Husdyrpræmier - foreslået korrektion for mangel på sanktioner og udelukkelse af visse populationer fra kontrol på stedet

0,110

0,110

Andre korrektioner – foreslået korrektion for de fejl, der blev konstateret ved regnskabsafslutningen af regnskabsåret 2008

1,405

1,405

Rumænien

For sene betalinger - foreslået korrektion for manglende overholdelse af betalingsterminer

7,674

tilbagebetaling af 1,726

Slovenien

Andre korrektioner – foreslået korrektion for de fejl, der blev konstateret ved regnskabsafslutningen af regnskabsåret 2008

0,008

0,008

Andre korrektioner – foreslået korrektion for de fejl, der blev konstateret ved regnskabsafslutningen af regnskabsåret 2009

0,006

0,006

Spanien

Vin – foreslået korrektion for plantning af vinstokke uden tilladelse til (gen-)plantning

131,301

131,301

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for mangler i forbindelse med kontrol på stedet, opmåling af marker, anvendelse af god landbrugspraksis og foranstaltninger til fordel for miljøvenligt landbrug og ugunstigt stillede områder

1,061

1,061

Det Forenede Kongerige

Eksportrestitutioner – foreslået korrektion for mangel på ombytningskontrol

0,002

0,002

Husdyrpræmier – foreslået korrektion for manglende sanktioner ved overtrædelse med hensyn til antal dyr ud over kvoten, betalinger til ansøgere med mindre end 10 kvoterettigheder og utilstrækkelige sanktioner for manglende dyr

0,055

0,055

I ALT

435 519

425 973

Bilag II - Afslutning af EGFL- og ELFUL-regnskaberne

Afgørelse nr. 38: Korrektioner fordelt på sektorer (i millioner EUR)

Område

Korrektionens størrelse

Finansiel virkning af korrektionen*

 

 

 

Eksportrestitutioner

11 582

11 582

 

 

 

Frugt og grøntsager

84 065

84 065

 

 

 

Vin

251 518

251 518

Husdyrpræmier

63 201

63 201

Krydsoverensstemmelse

13 287

13 141

Udvikling af landdistrikter

2 522

2 522

Forsinkede betalinger

7 674

-1 726

 

 

 

Andre korrektioner

1 670

1 670

 

 

 

I ALT

435 519

425 973


Side Bar