Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. birželio 21 d.

Aplinka. Komisija ragina Kiprą ir Lietuvą laikytis ES atliekų teisės aktų

Dvi valstybės narės netinkamai aiškino arba taikė ES atliekų teisės aktus, tuo padarydamos žalos žmonių sveikatai ir aplinkai, galbūt sudarydamos kliūčių prekybai ir iškraipydamos konkurenciją: tai Kipras (dėl sąvartynų) ir Lietuva (dėl pakuočių atliekų). Rekomendavus už aplinką atsakingam Komisijos nariui Janezui Potočnikui, Komisija dėl Kipro kreipiasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, o Lietuvai siunčia pagrįstą nuomonę, kurioje nurodoma priimti nacionalinių teisės aktų pataisas. Jei Lietuva per du mėnesius nepateiks atsakymo, Komisija šį klausimą gali perduoti svarstyti Teismui.

ES sąvartynų direktyva siekiama išvengti žalingo atliekų sąvartynų poveikio aplinkai, visų pirma paviršiniams ir požeminiams vandenims, dirvožemiui, orui ir žmonių sveikatai, arba jį sumažinti. Kaip numatyta direktyvoje, veikiantys sąvartynai, kad galėtų būti toliau eksploatuojami, turi atitikti tam tikras sąlygas. Nustatyta, kad keli sąvartynai Kipre buvo eksploatuojami pažeidžiant direktyvos nuostatas. Uždarius ir rekultivavus keletą sąvartynų ir sukūrus tinkamą atliekų tvarkymo sistemą pasiekta pažangos, tačiau šeši sąvartynai vis dar eksploatuojami pažeidžiant ES teisės aktus. Šiuose sąvartynuose šalinamos Nikosijos ir Limasolio savivaldybėse susidarančios atliekos, nes šiose savivaldybėse dar nesukurta tinkama atliekų tvarkymo infrastruktūra. 2012 m. sausio mėn. Komisija nusiuntė Kiprui atitinkamą pagrįstą nuomonę, tačiau atsakyme Kipras nurodė, kad visų nuostatų bus laikomasi ne anksčiau kaip 2015 m. Todėl Komisija nusprendė šį klausimą perduoti svarstyti Teismui.

Direktyva dėl pakuočių ir pakuočių atliekų taikoma visoms pakuočių atliekoms, nepriklausomai nuo naudotų medžiagų; ja siekiama sumažinti atliekų kiekį ir skatinti tvarų augimą. Lietuva direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkėlė netinkamai, todėl 2011 m. gegužės mėn. Komisija nusiuntė oficialų pranešimą. Nuo to laiko Lietuva ištaisė daugumą direktyvos reikalavimų neatitinkančių nuostatų, tačiau vienas klausimas, t. y. reikalavimas, kad pakuotė atitiktų tam tikrus darniuosius ES standartus, vis dar nėra tinkamai išspręstas. Užtikrinus, kad vienoje valstybėje narėje pagamintos pakuotės galėtų būti be kliūčių naudojamos kitoje valstybėje narėje, vidaus rinka veiktų darniau. Todėl Komisija siunčia pagrįstą nuomonę.

Pagrindiniai faktai

Direktyva dėl atliekų sąvartynų – pagrindinis dokumentas, kuriuo siekiama išvengti neigiamo atliekų šalinimo sąvartynuose poveikio aplinkai arba kuo labiau jį sumažinti per visą sąvartyno veikimo laiką. Direktyva draudžiama sąvartynuose šalinti tam tikras atliekas arba siekiama sumažinti tam tikrų į sąvartynus vežamų atliekų kiekius, taip pat nustatomi techniniai leidimų išdavimo, projektavimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo reikalavimai. Sąvartynai, kurie įsigaliojus direktyvai jau buvo eksploatuojami, iki 2009 m. liepos 16 d. turėjo būti pertvarkyti taip, kad atitiktų direktyvos reikalavimus.

Direktyvoje dėl pakuočių ir pakuočių atliekų valstybėms narėms nustatytas reikalavimas neleisti susidaryti pakuočių atliekoms, užtikrinti, kad į rinką patenkančių pakuočių tūris ir svoris būtų kuo mažesni ir sukurti pakartotinio pakuočių naudojimo sistemas siekiant sumažinti poveikį aplinkai. Be to, direktyvoje buvo numatyti stiklinių, popierinių, kartoninių, metalinių, plastikinių ir medinių pakuočių naudojimo ir perdirbimo tikslai, kuriuos Lietuva turėjo pasiekti iki 2008 m. Direktyva taikoma visoms pakuotėms visoje gamybos ir vartojimo grandinėje.

Išsamesnė informacija

Naujausi pažeidimų statistiniai duomenys

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Taip pat žr. MEMO/12/464

Daugiau informacijos apie ES politiką atliekų srityje

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar