Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 21 czerwca 2012 r.

Swobodny przepływ towarów – Komisja wzywa Belgię, Danię, Finlandię, Luksemburg, Polskę i Wielką Brytanię do wdrożenia unijnych przepisów dotyczących produktów związanych z obronnością

Komisja Europejska postanowiła dzisiaj wezwać Belgię, Danię, Finlandię, Luksemburg, Polskę i Wielką Brytanię do wdrożenia przepisów UE dotyczących produktów związanych z obronnością (dyrektywa 2009/43/WE) do prawa krajowego. Termin wdrożenia dyrektywy upłynął 30 czerwca 2011 r.

Dzięki dyrektywie 2009/43/WE uproszczeniu ulegają warunki transferów produktów związanych z obronnością w obrębie UE. Brak wdrożenia dyrektywy uniemożliwi przedsiębiorstwom korzystanie z przewidzianych w niej uproszczonych procedur. Transfer produktów związanych z obronnością do innego państwa członkowskiego UE będzie nadal wiązał się dla nich z uciążliwymi procedurami przyznawania zezwoleń i nadmierną biurokracją. Wezwania do wdrożenia dyrektywy mają formę uzasadnionej opinii, co stanowi część unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli wyżej wymienione państwa członkowskie nie poinformują Komisji w terminie dwóch miesięcy o środkach, które wprowadziły, by zapewnić całkowite wypełnienie obowiązków nałożonych omawianą dyrektywą, Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Kontekst

Rozdrobnienie europejskiego rynku obronności i rozbieżne koncepcje poszczególnych państw były źródłem wielu problemów dla europejskiego przemysłu obronnego. I tak na przykład w ramach krajowych systemów kontroli transferu wyposażenia obronnego do innego państwa członkowskiego nie rozróżniano między transferem do państw trzecich a transferem wewnątrz UE.

Celem dyrektywy 2009/43/WE w sprawie wewnątrzunijnych transferów produktów związanych z obronnością jest zmniejszenie tych barier. Z jednej strony stanowi ona kolejny krok w stronę prawdziwego europejskiego rynku wyposażenia obronnego, a z drugiej strony pozostawia państwom członkowskim kontrolę nad podstawowymi interesami w sferze bezpieczeństwa.

Dania zgłosiła krajowe środki, które stanowią częściowe wdrożenie dyrektywy. Belgia, Luksemburg, Polska, Finlandia i Wielka Brytania nie przekazały jeszcze informacji o przyjęciu przepisów mających wdrożyć dyrektywę.

Dodatkowe informacje na temat swobodnego przepływu towarów

MEMO/12/464

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar